Revelation of John 14

Sipsip Nanun tamolpein 144 tausen dida dutur go bar diabi da

Agog ŋai malag yau man, Sipsip Nanun iŋ Did Saion fufo na itur dugo ŋile ya. Iŋ 144 tausen tamolpein dida dutur da, iŋanen yaŋan, agod Taman yaŋan dam, tamolpein an naod kapen fo digireg yen da. Ago dugo ŋai ru awan ta kumaen panu lo ibol ilasa dugo ŋaloŋ a. An man nek ibol beig tubun ak imasa san liliŋan boi, tia, weil san liliŋan tubun ak igo woŋ a. Nek tamolpein wei mi mel ta gita igo yak
Harp
dufuni dop san liliŋan tubun mi ilasa dak igo woŋ a.
Tamolpein 144 tausen kiŋ san kalik naon na dutur se ya, agod mel iwoiwo kumaed dumado dan iŋ matu gurman adi dam, naod na dutur se ya. Iŋ bar foun ak diabi se ya, tamolpein aenta bar an diabi san maŋau ta diŋane na ya, 144 tausen amaiak mi bar an diabi san duloŋ a. Tamolpein amaiak mi tan en lo Anut idad iŋal a. Tamol emaiak pein adi dida sed nun ta ipidinai na ya. Tia, iŋ ikokan mi dumado da. Sipsip Nanun panu fidian lo dugon te yau dan, aria, tamol adi emaiak durig dida diau da. Anut warou nek emaiak, tan san tamolpein luluŋad lo idad iŋal a. Agop iŋ warou malan te Anut iŋal an, iŋanen warou lo, agod Sipsip Nanun san warou lo dam dumado wa. Nek ibol abi taman anaŋ malan te ilasa dak iŋanep, Anut yai igane pani dak igo woŋ, tamol an Anut agod Sipsip Nanun da sad ilo rumok adi e tan en lo imug dilasa yen, nek ama ya. Iŋ ru sewak ta dubol man tia ya. Tia, iŋ mel ta niŋen o dam muruan amad tia ya.

Eŋel utol ru dubol ilasa ya

Agog ŋai eŋel sen ta keit titiŋae mi irou dugo ŋile ya. Iŋ bilaluŋ uyanan pempem san isinig tamolpein tan na dumado den irupidai o da. Tamolpein tinid naod funfun lo, muroun ru naon sensen lo, warou fidian lo, agod aben fidian muroudi lo ibol ilasa wa. Iŋ dabai geig igo iwagiŋ go irupidai, “Aŋ gidad Anut niŋen o arer a! Iŋ yaŋan abisa wa! Ata wo? Iŋ tamolpein bitinaek lo idirai san nal ilasa la ya. Aŋ Tamol e iŋ keit, tan, beig di you gib lo ibanai dan dam idirai en, iŋ lo mi agudani dop iŋanen ubou leil lo mi amado wa.”

Agog eŋel sen ta, iŋ eŋel imug ipalu yan irig ipalu da. Eŋel murna yan igo ibol, “Taun tubun ak Babilon dubilig idu geig go digane itout a. Taun Babilon nek amaiak, iŋsan jeit kagin dabai an niŋen o, tamolpein warou fidian duri dupani na ya. Nek ibol wain dabai ak ipidinaig duluk go burau geig dilasa yak igo woŋ a.”

Eŋel sen ta eŋel uraru dupalu dugo patud fo ipalu yan, awan dabai geig iwagiŋ go ibol, “Talpein ta iŋ mel kasik en iŋsan mitilaen da sad ubou leil igane dop, agod iŋ naon fo, tia, banin te, kob iŋane tap, 10 aria, iŋ gidad wain naon sen ak ka iluk a. Wain en man Anut san ilo wananan agod Anut iŋ wain en you da ta ibilisa dop, tia, wain an iŋanen ilo mumarek san gab lo iwali wa. Ago dop talpein en ka iluk a. Ago dugup eŋel gun ak malad lo, Sipsip Nanun malan lo dam, talpein en iŋ yai lo, agod pat salfa inani dak lo, madai iŋanep ago imado yau a. 11 Ago dugo yai a madai tubun geig ipidinai dan san yakas pempem mi lak na isuda yau a. Tamolpein emaiak iŋ mel kasik, iŋsan mitilaen da sad ubou leil digane da, agod iŋsan yaŋan san kob diŋane dop, ad lo tidom lo dam iŋaned madai niŋen o yaes bilabal amad tia wa.” 12 Saen an lo tamolpein gun ak gidad dumado dabai a. Tamolpein a Anut awan paen na dumado dugo iŋaned ilo rumok Jesus lo diabi sakar dan nek an mi a.

13 Agog ŋai talpein ta kumaen panu lo igo iwagiŋ dugo awan ŋaloŋ a. “Oŋ ru igo gire wa. Gamu agod nal murna san dam fidian, tamolpein a Tubun en lo dumado dop dumat tap, iŋ ka uyad isusa wa.”

Ago dugo Awan Urgun ru naon igo ibol, “Rumok geig, iŋ ka uyasusai digane wa. Iŋanen urat dabai ak dibiseip ka yaes dubal a. Man dugo, ata urat digane yan san nuŋon imug mi ilasa yan iŋ dida kumaen panu lo diau a.”

Tan en lo anaŋ ŋilaŋal san nal idu ya

14 Aria, ŋai malag yau dugo, naog na timtaen milkouk ak kisaek ŋile ya. Ago dugo talpein ta tamol nanun igo woŋ an fufo na imasig imado se ya. Iŋ kitikat gol aman da yak kabuŋan fo yen dugo, banin lo man bubarek luon geig ak yabi se ya. 15 Ago man eŋel sen ta Anut san ubou ab patun fo ilasa ya. Iŋ awan dabai geig talpein timtaen lo imado dan san na iwagiŋ go ibol, “Oŋane bubarek ŋanep anaŋ tute idu wa. Anaŋ tumanek san saen ilasa la ya, an niŋen o tan na anaŋ fidian ibes pasik a.” 16 An lo man talpein a timtaen fo na imado dan, iŋanen bubarek yabig, tan na itakoksig abi lo anaŋ ibes ak itute idug itumani dugo isini yau a.

17 Agog eŋel taidam bubarek luon geig ak yabi dan, kumaen panu lo Anut san ubou ab patun fo ilasa ya. 18 Agog eŋel sen ta alta ibiseig kuai te ilasa ya. Iŋ man alta san yai itirni san dabai aman da ya. Iŋ awan dabai geig eŋel bubarek luon ak yabi dan iwagig ibol, “Oŋane bubarek ŋanep, wain patun abi a tan na yak lo yan tutep tumani wa. Man dugo, wain patun fidian duluboŋ la ya.” 19 An lo man eŋel en iŋanen bubarek iŋaneg, tan na itakoksig, wain kutubuk itartiti idug itumanig dien da. Ago man iŋ wain patun an, pat bod tubun ak ilon lo tamol wain patun ŋiedi nam dupartitale wo isuwari idu ya. En man Anut san ilo mumarek itutuŋani a. 20 Agog Jerusalem san ar patun fo, wain nuŋon bod lo dupartitale dugo dar bod an lo imaspalug kuai te ilasa ya. Ago dugo dar an imaspalu yau se ya, iŋsan milaen man 300 kilomita igo woŋ, tan fidian ituani a, agod iŋsan kuror man mita kisaek wadan da igo woŋ a.

Copyright information for `TBC