Revelation of John 17

Jeit pein tubun an naon saian ak iŋane ya

Ago man eŋel nuŋod seven daeg seven diabi dan luluŋad lo eŋel kisaek ŋai Jon ŋaisag na ipalug igo irupaiag a. “Oŋ palup, jeit pein a you wei mi fufo imasig imado dan, naon dugo woŋ Anut ipani wan ŋukubiaip ule wa. Tan san kiŋ adi pein en da jeit kagin saen wei mi digane na ya. Tamol tan en san fidian iŋ dam pein en da jeit kagin digane na ya. An lo man iŋ fidian iŋanen jeit kagin san wain duluk na yan lo burau dilasa ya.”

Agog eŋel e ŋai da miŋiŋeŋ den, ŋioŋamin Urgun igane ilasa yan lo ŋai isinag go, iŋ da aben kawan talpein an tia yak ate mau a. Aben an lo ŋai pein kisaek mel kasik daran ak fufo imasig imado dugo ŋile ya. Mel kasik an yaŋak wei mi tinin fo anua ya. Girek en lo yaŋak en fidian man, Anut niŋen o uf ru funfun agod ru saiak saiak dam dien da. Mel kasik an kabuŋan seven dugo fai aman 10 kabuŋan fufo dilasa ya. Pein en kulos a igane yan daran a, agod sad girager daran an naok uraru a, man dugo, girager uraru an kiŋ san a. Iŋ gol damag naon funfun, agod kululoi naon lak na yak, damag naon uyanan pat nam digane yak dam aman da ya. Iŋ gab gol aman da banin lo yabi da. Agod kagin naon sensen Anut malan lo iganan geig ak, pein en san jeit kagin nun anda yak gab en lo awan isag yen da. Agod pein en naon kapen fo yaŋak ta digireg yen da. Yaŋak an man igo ya.

Ru mianuk an.

Babilon tubun a.

Jeit pein sad tinadi mok.

Agod tan san kagin iganan fidian sad muroud imado da.

Pein en Anut san tamolpein ifug dumat a, tamolpein nek Jesus yaŋan ilod lo rumok go, iŋsan yaŋan dubol ilasa na ya. Pein en gubak mi iŋsad dar iluk go, an lo nek ibol tamolpein ayu duluk pe burau digane dak igo woŋ, ago burau imado dugo ŋile ya.

Saen ŋai ago ŋile dugo ŋumasa saian go ilo sou wei mi ŋigane se ya.
Ago man eŋel an igo irupaiag a, “Ata wo oŋ masa saian ak i? Pein an, agod mel kasik ak isini dan, nek a fai aman seven dugo kabuŋan 10 aman da yan, sad fudi ŋupano wa. Mitilaen en fun imianuk a, gug ŋai ka ŋufulale pano wa. Mel kasik en oŋ ule la ya, gubak mi imado yak, gamu fon ta imado na da. Ak man murnap iŋ gib e fun tia yen ibiseip isuda wak gug, ideg yau geig a. Tan san tamolpein iŋ mel kasik en dilep dumasa saian geig a. Nek tamolpein a iŋaned yaŋadi Anut tan gamugo igane ilasa yan lo, kumaen san buk lo ta igire na yan, iŋ dumasa saian a. Man dugo, mel kasik en gubak mi imado yak gug, gamu ta imado na da, ago bo man murna dop kumaen fon imul da wa.”

“Talpein iŋ kankan milaen aman da tap, iŋ ka mel en fun iloŋ uyanan a. Kabuŋan seven en man, did seven emaiak fufo na pein a imasig imado dan ate tou ipani da. 10 Agod taida mi, kabuŋan seven en man kiŋ seven ate tou ipani da. Kafen ta gubak mi dumat la ya. Kisaek gamu imado da. Agod kisaek gamugo kiŋ ilasa da. Saen iŋ ilasa tap, iŋ saen kitekan mi kiŋ imado wa. 11 Agod mel kasik e gubak mi imado gug gamu tia yen man, kiŋ kisaek taida mi, gamu nuŋod seven an luad isa da, ak man iŋ kiŋ nuŋod seven an sad warou lo dam mi a. Agop iŋ ideg yau a.”

12 “Agod fai 10 en oŋ gubak mi mel kasik en kabuŋan fufo ilasa dugo ule man, iŋ kiŋ 10 ate tou dupidinai da. Iŋ gamugo kiŋ sad dabai diŋane ya, ak gug murna dop kiŋ sad dabai diŋanep auwa kisaek mi mel kasik ak dida tamolpein ditirnai a. 13 Kiŋ adi en man iŋsad kankan kisaek mi a. Iŋsad dabai agod yaŋad tubun ak da mel kasik an dupani wa. 14 Kiŋ adi emaiak iŋ mel kasik da Sipsip Nanun lo yu digane wa. Ak man Sipsip Nanun agod tamolpein a ŋien aban duri dupani dan sisem yu lo diriŋanai geig a. Man dugo, Sipsip Nanun man tamol tutubu yak sad Tubun a, agod kiŋ fidian sad Kiŋ, agod tamolpein a iŋ dida dumado dan man, Anut ipilianaig igiai a, agod iŋ awan kagin dupani da.”

15 Ago man eŋel an foun mi igo irupaiag a, “Oŋ you wei mi a gubak mi jeit pein fufo na imasig imado dugo ule yan, iŋ tamolpein fidian tamol sad warou adi, tinik naon sensen fidian, muroun ru fidian agod warou tutubu geig ak dutumanig dumado dan ate tou dupidinai da. 16 Mel kasik en, agod fai 10 e ule yen dam, iŋ sisem jeit pein an lo siai digane wa. Iŋ pein an san biouŋ fidian dupasi idup nuŋon kawan ilasa wa. Agop iŋsan tinin mudan diani dop yai lo dumarip inani yau a. 17 Man dugo, Anut iŋsen mi kiŋ en kankan ipidinaip, an lo kulob a gubak mi Anut niŋen o ilon ibol amaiak ka digane ilasa wa. Iŋ ilo sou kisaek amad da wa. Iŋ kiŋ dumado san dabai e diŋane yen, fidian mi mel kasik en dupani wa. Iŋ ago mi digane dop yaup ru a Anut gubak mi ibol an fidian nuŋon ilasa wa. 18 Pein gubak mi ule yan man, iŋ taun tubun e tan en san kiŋ fidian itirnai den ate tou ipani da.”

Copyright information for `TBC