Revelation of John 18

Babilon saian igane geig a

Murnag ŋai eŋel sen ta kumaen panu ibiseig idu dugo ŋile ya. Iŋsan dabai man dabai geig a, agod ilalaŋ a iŋsan nag irafule ilasa dan, tan ilalaŋ ipani siŋaokan a. Iŋ awan dabai geig igo iwagiŋ go ibol,

“Ale, taun Babilon tubun an dibildu ya, awo, Babilon dibili yau idu geig a.
Gamu iŋ man bugai adi sad yaes bilabal aben ago ilasa ya,
ur saiak saiak fidian sad wur igo ilasa ya,
agod anakanak di yok naok fidian nun amad da yan sad wur igo dam ilasa ya.
Ata wo, tamolpein warou fidian iŋ da iŋanen jeit kagin dabai ak san wain duluk a.
Tan san kiŋ adi dam iŋ da jeit kagin digane na ya.
Agod tan san dadeŋ tamol adi iŋ Babilon san ilo masai dabai ak san kagin lo moni wei mi diŋane na ya,
an lo iŋanen jeit kagin an aenta sad iriŋanai geig an lo, tamol filiad tubun ak igo dilasa ya.”
Agog ŋai kumaen panu lo Anut awan igo ilasag iwagiŋ dugo ŋaloŋ a.

“Aŋ ŋaineg tamolpein adi, aŋ gidad aben an abiseip kuai te alasa wa.
Kabelan aupasek funfun a igane dan lo luan asa banau.
Agod kabelan aŋ iŋsan muruan funfun ŋai ŋupani wan ate dam atutou banau.
Man dugo, iŋsan aupasek itumanig malan tubun go kumaen panu lo isuda yau la ya.
Agod kagin saiak saiak igane na yan fidian niŋen o Anut ilo sou igane da.
Iŋ aenta ipidinai ak igo Anut dam naon iŋ ipani wan man babagaru a.
Ayu naok dugo iŋanen gab lo yak Anut iŋanep, ikubulip, subuŋan taidam ililip, urarum iluk san ipani wa.
Nek ibol iŋ girager agod mel wei mi siŋaokan ak dam iŋsen ipani se yak igo woŋ,
madai tubun geig agod ilo papao a Anut ipani wan da tou kisaek a.
Iŋ buben ago ibol, ŋai mi kwin, ŋai pein suos tia ya,
amaiak niŋen o ŋai tinaŋ aru ŋigane san tia geig a.
Amaiak niŋen o, nal kisaek ilon lo mi, naon dugo Anut ipani wan ile wa.
Naon an man mateŋ, mala turon, agod kadag san saen tubun a.
Yai man Babilon inani yau pasik a.
Man dugo, Tubud Anut e naon ipani den, iŋ dabai tubun ak aman da ya.
“Tan san kiŋ adi e gubak mi iŋ da jeit kagin digane se yan, agod dida iŋanen ilo masai san kagin ate dututou se yan, yai a Babilon inani dan san yakas dile wa. Iŋ ago dile dan lo, taun an niŋen o tinaŋ aru digane dop ilo muruan amad da dumado wa. 10 Iŋ madai saian ak iŋane dan dile dop niŋen o direr geig a. Iŋ asau mi dutur dop igo dubol,

‘Ilog imuŋano, Babilon, ilog imuŋano geig da.
Oŋ tubu kasik agod taun dabai geig a.
Ak man auwa kisaek ilon lo mi oŋane aupasek naon saian ak oŋsa na ilasa ya!’
11 “Dadeŋ tamol adi tan fidian san, Babilon niŋen o tinaŋ aru digane dop, ilo muruan amad da dumado wa. Ata wo, iŋaned biouŋ didad san talpein tia ya. 12 Iŋsad biouŋ wog tubun ak lo digane yau man, gol, silva, pat uyanan ak, kululoi naod lak na geig ak, yamel milkouk siŋaok amadi ak, yamel daran naon funfun agod yamel silika. Agod ai naon funfun sad mumaludi uyanan ak, agod melmel naon aenta elefan san buramat nam digane ya. Mel aenta digane man, ai naod tutubu yak lo, bras, ain, agod pat girager siŋaokan ak nam digane ya. 13 Iŋaned biouŋ aenta dam dien da. Sinamon ŋesŋes nuaeŋ san, paura, yakas mumalun uyanan igane ilasa dak, gureŋ naon funfun mumalun uyan ak, sanda uyan ak, wain, oliv gureŋ, plaua uyan ak, agod wit da, makau, sipsip, hos di hos karis da, agod tamol bigabeg adi dam mi a.

14 “Tamol dadeŋ urat digane dan Babilon igo durupei a. ‘Oŋane urat san nuŋon a oŋ ŋane wo ilo ibol na yan, an fidian oŋ siŋire na tia ya, asau mi geig dien da. Melmel uyadi didaeŋ san naon tutubu yak, agod oŋane biouŋ bala siŋaokan ak an fidian dideg la ya. Ago yak niŋen o oŋ melmel en afon ule san tia geig a!’ 15 Tamol mel an lo dadeŋ digane na yan, iŋ taun an san moni wei mi diŋane la ya. Iŋ taun an madai tubun mi iŋane dop dile wa, ago dop iŋ dam tubun mi direr a. Iŋ asau mi dutur pe tinaŋ aru digane dop, ilo muruan lo dumado wa. 16 Iŋ disasaip igo dubol a.

‘Iloma saian da, taun tubun an niŋen o iloma saian geig da.
Gubak mi iŋ kulos milkouk siŋaok amadi ak, yamel daran ak naon funfun tinin fufo idiri na ya.
Iŋ gol di pat siŋaokan, kululoi naon lak na geig ak ate bala yabi se ya.
17 Auwa kisaek an ilon lo mi, moni en iŋ biouŋ en da fidian mi ideg yau a.’
“Wog tubun ak wei mi sad unbiek adi, agod tamol fidian weiŋ diabi dan, weiŋ tamol wog lo urat digane dugo tan tutubu yak lo dutor dan, agod wog tubun amaiak sad tamadi fidian mi, dutur pe asau mi geig dumado wa.
18 Ago dop iŋ Babilon yai inani dak san yakas dile dop disasaip igo duwagiŋ a, ‘Taun dugomaiak iŋ taun tubun en da naon kisaek i?’ 19 Iŋ tan san gufgaf duburoup, sed kabuŋad fo dusuwarip, tinaŋ aru digane dop ilo muruan amad da dumado wa. Ago dop iŋ igo duwagiŋ a,

‘Iloma imuŋano, o oŋ taun tubun ak iloma tubun mi imuŋano da.
Wog tubun ak taman adi beig lo dutor dan, iŋ taun amaiak san moni tutubu yan lo moni tamol dilasa ya. Iloma imuŋano da.
Auwa kisaek ilon lo mi saian gane geig a!’
20 “Aŋ kumaen panu san tamolpein, Babilon niŋen o gidad uyasusai tubun mi agane wa!
O aŋ gun adi, aposel adi agod profet adi uyam isusa wa.
Man dugo, Anut taun en san kagin ipupig ile yak niŋen o naon saian ak ipani a.”
21 Ru an itout go, eŋel dabai ak kisaek pat tubun ak ta ate wit dufufari idu dak iŋane ya. Iŋ pat en yabisag beig lo ibildu ya. Iŋ igo ibol,

“Kagin amaiak lo iŋ Babilon tubun an diŋanep dubildu dop iŋ fon ta dile geig na wa.
22 O Babilon, gita san liliŋan, dum san liliŋan, barag san agod dum wek naon funfun oŋsa ar lo fon ta ilasa na wa.
Oŋ lo tamol adi iŋsad urat pinein adi urat dugomaiak digane san maŋau dupidinai man, fon ta ilasa na wa.
Pat wit ifufari san ibob dan, iŋ fon oŋ lo ta ilasa na wa.
23 Lam san lilaman oŋsa na fon ta ilasa na wa.
Pein tamol nug iwon iwon awad oŋsa na fon ta duloŋ geig na wa.
Gubak mi oŋane dadeŋ tamol adi, iŋ tamol tutubu geig tamolpein aenta malad lo dumado na ya.
Oŋ nawir naon funfun gane dugo, an lo oŋ tamolpein warou fidian rawai na ya.
24 Anut taun en ilon lo abaŋ ile dugo dar tubun mi kuai ipani a.
Dar an man profet adi agod iŋanen tamolpein gun ak sadi a,
agod taun en ilon lo man tamolpein fidian a gubak mi dufu dumat ak sad dar ikulmaek idu yan dam ante yen da.”
Copyright information for `TBC