Revelation of John 2

Ru Efesus Kris midaeŋ sad na yau a

“Oŋ ru ta girep taun Efesus na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Tamol enti patui seven banin won ak ate yabig, lam gol seven luluŋad lo tureŋ yabi dan, ru en aŋsam na iganeg ipalu da.
Aŋ Kris midaeŋ, ŋai aŋanem kulob fidian, aŋanem urat dabai ak, agod muruan lo atur sakar na yan ŋaloŋ la ya. Ŋai ŋaloŋ ak, tamol saiadi ak niŋedi wo ayalis da, agod tamol ensauta a iŋsed aposel ago dubol dak gug iŋ aposel tia yan, bitinaek lo adiraig an lo iŋ kuai te dilasa man iŋ sewak tamol adi mi a. Aŋ muruan tubun mi dupanaŋ bo man atur dabai dugo, ŋai yaŋag niŋen o madai wei mi asini na ya, agod an lo dam aŋ ta ayalis na ya.

Ak gug ŋai aŋ niŋemi wo ru igo yak amag da ya, saen aŋ imug ilom rumok an lo aŋ ŋai o tubun mi amat se ya, ak gug gamu saen en lo man ŋai o tubun mi ta amat na da. Aŋ au adu geig an niŋen o ilom isou wa. Aŋ gidad ilom ibilisa wa, agod kagin naok imug mi agane se yan ago mi fon agane wa. Ak gug aŋ ago ta agane na dop man, ŋai aŋsam na ŋupalup, lam a iŋanen aben ate itur dan ŋupasip ŋabal yau a. Ak man aŋ kagin uyan ak kisaek amam da ya. Aŋ tamolpein warou a yaŋad Nikolaitan dubol dan sad kagin niŋen o ilom tubun mi saian da, an lo aŋ ŋai da iŋaned kagin an niŋen o ilod kisaek a.

Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a. Talpein enti yu igane itout dop, ŋai dabai ŋupanip an lo, kumaen san ai ate anaŋ iŋanep yani wa. Ai an Anut san abi yaŋan Paradais dubol dan, ante isa da.

Ru Smerna Kris midaeŋ sad na yau a

“Oŋ ru ta girep taun Smerna na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Tamol enti gubak mi imado yak, agod murna dam imado wan, agod gubak mi imat ak, gug gamu kumaen imado dan, ru en aŋsam na iganeg ipalu da.
Ŋai aŋsam na muruan di, madai dam ilasa yan ŋaloŋ a. Agod ŋai ŋaloŋ ak man, aŋ filiam tiag amado da. Ago bo man aŋ filiam amam da geig a. Taida mi, tamol aenta dam aŋ niŋem o uf ru dubol dan ŋaloŋ a. Tamol an iŋ Juda sadi ak ago dubol da, ak gug iŋ Juda sad tia geig a. Iŋ Satan san midaeŋ mi a. 10 Saen kitekan dap aŋ muruan asini wa, ak gug an niŋen o aŋ gidad ilom ta irer na wa. Ŋai ŋurupaiaŋ da, Satan ago igane dop, iŋ tamol aenta aŋ luluŋam lo subanek lo idirai a, ago dop an lo aŋ ikubianaŋ a. Saen an lo dop aŋ nal 10 muruan iŋ madai da asini wa. Gidad oŋ dufuno umat a, oŋane ilo rumok ŋai lo yan wabi dabai dop yaup umat a. Ago dop man, kumaen pempem mi mado san kob ŋupano wa.

11 Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a. Talpein enti yu igane itout pe, iŋ mateŋ murnai an iriŋani dop madai an ta ile na wa.

Ru Pergamum Kris midaeŋ sad na yau a

12 “Oŋ ru ta girep taun Pergamum na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Tamol enti sabiri milaen di malan uraru luon geig ak yabi dan, ru en aŋsam na iganeg ipalu da.
13 Ŋai aben a aŋ amado dan ŋaloŋ uyanan a. Satan san kalik ante yen da. Ak gug aŋ ŋaisag yaŋag abi dabai da, agod aŋ ŋai niŋeg o ilom lo rumok a, aŋsam ilo rumok an tamolpein naod na ta atot na ya. Tamol Antipas amaiak ŋaisag a, aŋsam panu nek a Satan imado dak ate iŋanen ilo rumok ŋai o ibol ilasag niŋen o dufunig imat a. Ak gug saen an lo dam aŋ ŋai patum ta apanag na ya.

14 Ak man ŋai aŋ niŋemi wo ru aenta amag da ya. Aŋ Pergamum na amado dan luluŋam lo, tamolpein aenta iŋ tamol a Balaam dubol dan san kagin diabi da. Balaam san kagin man igo ya. Gubak mi kagin sewak Balak ikubiai panig, an lo Isrel tamolpein irawai dugo, aupasek lo diau dudu ya. An lo Balak Isrel adi iduduwaig, mudan a gob adi tubud sewak yai digane pidinai se yan diani dugo, jeit kagin dam digane se ya. 15 Nek ago mi, tamolpein naok ago yak ta aŋ luluŋam lo dumado da, iŋ warou a Nikolaitan dubol dan sad piteŋanek duri dupani da. 16 Ago yak niŋen o aŋ ilom ibilisa wa. Tia dop, ŋai gugurut nam aŋsam na ŋupalup, sabiri e awag lo yen den, ate tamolpein an ŋafu wa.

17 Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a. Talpein enti yu igane itout dop, ŋai mana a mianuk lo yen dan kitek iŋ ŋupanip yani wa. Mana an Isrel adi tan kawan ak lo diani se ya, ak gug gamu mianuk lo yen da. Agod ŋai pat milkouk ak ta dam ŋupani wa. Ŋai pat ante yaŋak foun ak ta ŋigire wa, ak man yaŋak an tamol sen ak ta fun iloŋ san tia ya. Tia, talpein a pat iŋane dan mi yaŋak an fun ka iloŋ a.

Ru Taiataira Kris midaeŋ sad na yau a

18 “Oŋ ru ta girep taun Taiataira na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Ru en man Anut Nanun aŋsam na iganeg ipalu da. Iŋ malan ided dak yai balen igo woŋ a, agod ŋien dam ided da, nek ibol bras dusosisi uyanan ak igo woŋ a.
19 Kulob fidian aŋ agane dan, ŋai ŋaloŋ la ya. Ŋai ŋaloŋ ak, aŋ tamolpein niŋedi wo tubun mi amat da. Agod aŋ ŋai niŋeg o ilom lo rumok da. Aŋ urat naon sensen ak lo aenta abinawai o agane da. Aŋ bo muruan wei mi aŋ lo ilasa dugo atur dabai da. Agod ŋai ŋaloŋ ak, kulob e gamu agane den, kulob a imug mi agane se yan iriŋani a.

20 Ak man aŋ niŋemi wo ŋai ru ta amag da ya. Aŋ pein Jesebel alefuni dugo iŋ aŋ da amado da. Pein an iŋ profet ak ibol da. An lo iŋ ŋaineg Kris tamol adi irawai dugo jeit kagin lo diau dudu da. Taida mi, iŋ mudan a tamol aenta tubud sewak adi yai digane pidinai dan ka diani wo maŋau ipiteŋanai da. 21 Iŋ ilon ibilisa wo ŋai ilog yen da, amaiak niŋen o saen subuŋan taidam ŋupani a. Ak gug ilon ibilisap jeit kagin ibisei wo man imoi a. 22 An niŋen o ŋai pein an subam lo ŋiganep, madai tubun ak iŋane wa. Ago dop tamol adi dida jeit digane na yan, pein an san kagin saiak ta dibiseip ilod ta ibilisa na tap, an niŋen o ŋai muruan tubun ak, agod madai tubun mi ŋupidinai a. 23 Agod pein an iŋanen warou adi dam ŋafup dumat a. Ago dop an lo Kris midaeŋ fidian duloŋ ak, ŋai man tamol ema ya: ŋai aŋ ilom ilon lo, agod aŋanem kankan lo dam ŋukubianip aŋanem bunun mok mi ŋile uyanan a. An niŋen o kulob dugo agane dan iŋsan naon ŋai aŋ kisaek kisaek ŋupanaŋ a. 24 Ak gug gamu aŋ tamolpein aenta, Taiataira san Kris midaeŋ lo amado dan, pein an san piteŋanek ta ari apani na dugo, Satan san melmel imianuk geig go yen dan dam ta aloŋ na dan, aŋsam na ru en ŋabol ilasa da. Aŋ muruan subuŋan taidam asini wo ŋai ta ŋududuwaŋ na wa. 25 Aŋ melmel fidian nek a abi dan, gidad abi dabai dop na wa. Ago mi agane dop yaup saen ŋai ŋamul ŋupalu san ilasa wa.

26 Talpein enti yu igane itout dop ŋaisag ilobol mi iri ipani dop yaup saen wadan idu wan, ŋai igo ŋurupei da. Bai wagen lo dabai ŋiŋaneg, an lo tamolpein ŋitirnai ak ago mi, talpein an ŋai dabai ŋupanip an lo iŋ dam tan en san tamolpein itirnai a. Anut san ru ago ibol,

‘Iŋ itirnai dabai dop kiŋ san makud ain nam ifu irubai a,
nek ibol tamol bod igufutep kilaken kitiktik ilasa dak igo woŋ ago igane wa.’
28 Agod ŋai patui tidom lom mi mok ilasa dan ŋupani wa. 29 Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a.

Copyright information for `TBC