Revelation of John 20

Kristus anaŋar 1,000 tan na tamolpein itirnai a

Ago man ŋai eŋel ta kumaen panu ibiseig tan na idu dugo ŋile ya. Iŋ banin lo man gib kuror fun tia yak san ki yabi dugo sein tubun geig ak ta dam yabi a. Eŋel en tan na ilasa dugo mot tubun en yabi a. Mot en man wagam geig ak san, yaŋan Satan dubol da, yaŋan taidam Uf Ru San Ur ago dubol da. Aria, eŋel en yabig sein nam isubanig, subanek lo anaŋar 1,000 ago imado wa. Eŋel en Satan ibal gib kuror fun tia yak lo idu ya. Iŋ gib en san dalawan ifutanig lok iganeg dabai geig dugo, Satan kuai te ilasa san tia geig a. An lo Satan fon tamolpein warou fidian dumado dan irawai san dal tia ya. Satan gidad malan igane dop, anaŋar 1,000 yau gup, dubuseip kuai te ilasap saen katukan mi gidigidad itor a.

Ŋai kalik wei mi ŋeil a, iŋ nek ibol kiŋ adi sad kalik igo woŋ a. Ago dugo tamolpein kalik an fufo dumado dak ŋutudi dam ŋeil a. Anut iŋ tuod lo tamolpein bitinaek lo didiri san dabai ipidinai a. Tamolpein en Jesus o ilod lo rumok, iŋsan ru diabi sakar dugo, dubol ilasa na ya. Iŋ dam mel kasik an, agod san mitilaen dam ta ubou an dile na ya, agod mel kasik an san kob man, iŋ banid fo, tia, iŋ naod kapen fo ta diŋane na ya. Fun amaiak niŋen o ager adi burodi dutute dugo dufu dumat na ya. Tamolpein emaiak fon kumaed dumasag kiŋ igo woŋ Kristus da sisem anaŋar 1,000 dumado na ya. Aria, en man tamolpein mutou lo yak foun dumasa dak sad saen malan te ya. (Tamolpein aenta dumat la yan, iŋ saen an lo kumaen ta dumasa na ya. Saen anaŋar 1,000 itout gup, tamolpein an kumaen dumasa wa.) Tamolpein malan te mutou lo foun dumasa dan, ka ilod uyanan pe uyasusai tubun mi digane wa. Mateŋ murnai san man, tamolpein naok amaiak ibiai dudu san dabai an tia ya. Tia, iŋ Anut Kristus da sad pris adi ago dumado wa. Ago dop iŋ Kristus da anaŋar 1,000 en lo tan na tirnek tamol igo dumado yau a.

Anut Satan daoŋ ipani a

Aria, saen anaŋar 1,000 en itout dop, gib kuror fun tia yak ate Satan subanek lo imado dan awan dupasip subanek ibiseip ilasa wa. Satan tamolpein a tan titin fidian lo dumado dan irawai o kuai te ilasa wa. Tamolpein an man Gok iŋ Magok da sad warou adi. Satan itumanaip yu diabisa wa. Iŋsad yu tamol sad sutek man loŋ na lul igo woŋ a. Yu tamol an tan titin fidian lo dupalup tan aten fo tureŋ diabip, gun adi sad aben agod taun tubun ak e Anut niŋen o imat den ate dilasap disalti wa. Ak man, yai kumaen panu lo yan idup, yu tamol adi an inanai pasik a. 10 Agog Satan gubak mi rawek igane se yan diabip, yai saltek a pat salfa ided dan ilon lo dibili idu wa. Ante man mel kasik ak iŋ profet sewak da gubak mi diabibol dudu la ya. Ago dop nuŋod utol an ad tidom pempem mi madai dam muruan dam disini wa.

Kot tubun ak ilasa ya

11 Agog ŋai kalik tubun milkouk ak, agod Enti iŋ kalik fufo imado dan dam ŋeil a. Tan keit da iŋ naon na dien san ta idaisuda na ya, an niŋen o dusol diaug itout yau a. 12 Ago dugo ŋai tamolpein yaŋad aman da yak, tamolpein kawan a dam dumat la yan ŋeil a. Iŋ kiŋ san kalik naon na dutur se ya. Kot san buk awad dupasi dugo, buk taidam awan dupasi a. An man kumaen san buk. Gubak mi kulob dugo dugo tamolpein digane na yan, an fidian buk lo digire ya. Aria, gamu Anut iŋ buk an ilod lo ile dugo, ru dugo digireg yen den iri panim, ago mi tamolpein dumat la yan sad kagin naok naok atem, naon atem itaot mok ipidinai se ya. 13 Tamolpein ensauta beig lo dumat go ate dumado dan, iŋ dumasag beig dubuseig kot lo diaug dutur se ya. Tamolpein ensauta a Mateŋ iŋ Ades da lo dien dan, iŋ dam dumasag kot lo dutur se ya. Ago dugo Anut tamolpein an fidian mi sad kagin dugo dugo tan na digane na yan bitinaek lo idirai dugo naon ipidinai a. 14 Agog Mateŋ Ades da yai saltek an lo diabibol dudu ya. Yai saltek an man mateŋ murnai a. 15 Tamolpein fidian yaŋad kumaen san buk ilon lo ta yen na tap, yai saltek lo diabibol dudu diau a.

Copyright information for `TBC