Revelation of John 21

Anut melmel fidian idiraig foun dilasa ya

Ŋai malag yaug keit foun ak iŋ tan foun ak da dien dugo ŋeil a. Tan wagam ak iŋ keit wagam ak da ditout diau la ya, agod beig dam itout yau dugo foun ak ta aben iŋane man tia ya. Ŋai Anut san taun tubun ak ŋile dan man, Jerusalem foun a. Ŋai malag lo Jerusalem foun an Anut san kumaen panu ibiseig idu se ya. Iŋsan bala man uyanan geig a, nek ibol pein tamol iŋane wo damag dupani ak igo mi a. Ago dugo kiŋ san kalik fo na talpein ta awan dabai geig ak, igo iwagiŋ dugo ŋaloŋ a. “Aloŋ ak, gamu Anut iŋanen tamolpein luluŋad lo imado da. Iŋ dida sisem tureŋ diabi wa. Tamolpein en man Anut san warou mok a. Anut iŋsen mi dida dumado wa. Iŋ tamolpein an malad turon isasi pidinai dop fon ta dumat na wa. Iŋ ilo muruan dam tinaŋ dam tia wa. Iŋ madai fon mi ta dile na wa. Man dugo, melmel wagam ak san man gamu itout geig a.”

Enti a kiŋ san kalik fo imado dan igo ibol, “Aloŋ ak, ŋai melmel fidian ŋidiraig foun ak dilasa wo da.” Iŋ fon mi igo ibol, “Oŋ ru en gire wa. Ru en man rumok geig a. Tamol fidian ru en ka ilod lo rumok a.”

Agod iŋ igo ŋai irupaiag a, “Melmel fidian dilasa la ya. Ŋai mi malan te ŋumado dak, ago mi murna dam ŋumado wa. Ŋai mi fun, agod ŋai mi wadan. Gidad talpein ta kulagun igos dop, ŋai you kumaen san e sen ibanai den ŋiŋanep, naon tia kawan ŋupanip iluk a. Talpein enti yu igane itout dop mel en fidian iŋsad tamad imado wa. Ŋai man iŋanen Anut, agod iŋ dam ŋaineg nanug mok a. Ak man, talpein a direr dugo dusuk dumul dan, talpein a iŋaned ilo rumok patud dupani dan, a kagin saian geig nun anda yak digane dan, talpein a dufu dumat dan, a jeit kagin digane dan, a nawir digane dan, a tubud sewak adi lo dugudani dugo sad ubou leil digane dan, agod tamolpein fidian ru sewak dubol dan, iŋaned aben man, yai saltek pat salfa lo ided dan ate dumado wa. En man mateŋ murnai a.”

Jon Jerusalem foun ak ile ya

Eŋel seven iŋsad daeg lo muruan seven a tamolpein malad isue san awan isa yan diabi da. Aria iŋ luluŋad lo eŋel ta kisaek ŋaisag na ipalug igo irupaiag, “Oŋ palup, ŋai nug ŋanek san pein ŋukubiaip ule wa, an man Sipsip Nanun san pein.” 10 Ago dugo eŋel en, ŋioŋamin Urgun igane ilasa yan lo ŋai isinag go, iŋ da did tubun lak na geig ak fo mau a. Ante man iŋ taun tubun gun ak Jerusalem ikubiaig ŋai ŋile ya. An Anut san na kumaen panu ibiseig idu dugo leil ŋupani se ya. 11 Anut san lilaman girager tubun an naon senamo geig taun an lo irafule dugo abaŋ kuai isi a. An nek ibol pat siŋaokan yaŋan jaspa naon lak na geig ak igo woŋ a. Pat jaspa san lilaman man pat daran di kadabog, agod mum igo woŋ ided da, siŋaokan geig man nek galas oŋ a. 12 Taun en man iŋsan ar tubun di lak na geig a. Iŋsan dalawan 12 ar ate dien da. Eŋel 12 dalawan an siŋired na dutur se ya. Agod Isrel gugoi 12 sad yaŋadi dam dalawan ate digireg dien da. 13 Ar en san titin ad ilasa dak lo man, san dalawan utol a. Iŋsan titin not lo man dam dalawan utol, saut lo dam utol a. Ar titin ad idu yau dak lo an dam utol a. 14 Pat 12 taun en san fun dabai dupanig dien da. Sipsip Nanun san aposel 12 an yaŋadi dam pat en fo na digireg dien da.

15 Agod eŋel e ŋai da mukubiai den, makud gol ta lo tou igane san aman da ya. Iŋ taun tubun en, agod iŋsan ar, agod ar san dalawan dam touad igane wo da. 16 Taun tubun en san giraŋen iwoiwo yan san tou man naon kisaek a. Iŋsan milaen iŋsan tubun dam tou naon kisaek mi a. Eŋel makud an nam taun tou yabig, san tou man 12,000 kilomita igo woŋ a. Taun giraŋen iwoiwo yan, san lak na dam fidian sad tou naon kisaek a. 17 Iŋ taun an san ar tou yabig, ar san bubaŋan san tou man 144 mita igo woŋ a. 18 Taun an san ar man, Anut gubak mi pat siŋaokan daran di tinin mum ak nam igane ya. Taun iŋsen man Anut gol nam igane ya, siŋaokan geig di ibol galas oŋ a. 19 Taun an san ar fun man, Anut pat sensen naod lak na yak nam damag ipani a. Pat siŋaokan ar fun te man jaspa. Tinin te man pat yedyed ak yaŋan safaya. Ta man pat girager wei mi dukubuli dan yaŋan aget. Ta man pat mum ak yaŋan emeral. 20 Pat kafen ak san girager man daran di milkouk da, yaŋan onikis. Pat sukun an man daran, yaŋan konilian. Pat balab man kadabog, yaŋan krisolait. Pat mum ak ta man naon sen ak ibol beig oŋ yaŋan beril. Ta man pat kadabog ak yaŋan topas. Ta yaŋan krisopres, san girager kitek mum oŋ a. Ta yaŋan aiasin, san girager man daran di kadabog da dukubuli a. Ta yaŋan ametis, san girager man ibol daran di yedyed da dukubuli igo woŋ a. 21 Dalawan 12 en man, kululoi milkouk 12, sad naod man lak na geig a. Dalawan kisaek kisaek atem kululoi tubun ak kisaek kisaek nam digane ya. Taun san dal malan te yak gol nam digane ya, agod san leil man nek ibol galas oŋ a.

22 Ŋai ubou ab ta taun en lo yen dak ŋile man tia ya. Tia, Tubud Anut iŋ dabai fidian anda yan, Sipsip Nanun da iŋsed mi ubou ab san aben diŋane ya. 23 Taun en lo ad iŋ kalam da lilaman digane san urat amad tia ya. Tia, Anut san ilalaŋ tubun an mi lilaman ipani da. Agod iŋsan lam man Sipsip Nanun mi a. 24 Tamol warou fidian man taun en san lilaman lo dutor a. Ago dop tan san kiŋ adi iŋaned filiadi an disinip iŋsan na dupalu wa. 25 Ad lo iŋ ar san dalawan ta dufutani na wa. Tidom fon taun an lo ta ilasa na wa, an lo man ar san dalawan pempem mi ikasap dien a. 26 Tamolpein warou fidian sad melmel girager amad da yak, agod mel uyanan dam disinip taun an lo diladu wa. 27 Mel ta nun anda yak taun an lo ta iladu na wa, tia geig a. Tamolpein a miai kagin, agod rawek kagin digane dan dam ta diladu na wa. Tia, tamolpein a iŋaned yaŋadi Sipsip Nanun iŋanen kumaen san buk lo digire yan mi ka diladu wa.

Copyright information for `TBC