Revelation of John 22

You kumaen san agod ai kumaen san

Agog eŋel en ŋai you tubun ak ta ikubiaig ŋile ya. You en kumaen san, iŋsan lilaman nek ibol galas oŋ a. You en Anut iŋ Sipsip Nanun da sad kalik paen na ilasa dugo, taun titiŋae mi yau da. You san awan gigin aenta lo agod aenta lo dam ai kumaen san dutur da. Iŋ anaŋar kisaek ilon lo saen 12 nuŋod dufu da, kalam kisaek kisaek ate mi. Ai roudi an tamolpein subam ad da yak ikubuniai san. Mel ta Anut san misilanek ru paen na yen dan taun en ilon lo ta yen na wa. Anut iŋ Sipsip Nanun da sad kalik kisaek an mi taun an lo yen a. Ago dop Anut san urat tamol, urat pein dam iŋ lo ubou dile wa. Tamolpein en Anut naon ka dile wa, agod iŋ yaŋan man naod kapen fo igirep yen a. Tidom fon ta ilasa na wa. Lam iŋ ad da lilaman digane san urat amad tia wa. Tia, Anut iŋsen mi iŋsad lilaman. Agod iŋanen tamolpein an iŋ kiŋ agod kwin dilasap pempem mi ago dumado wa.

Eŋel e ŋai da mukubiai den igo irupaiag a, “Ru en fidian man rumok geig a, tamol fidian ru en ka ilod lo rumok a. Agod Anut Tubun ak iŋ profet ŋutudi sad Anut, iŋanen eŋel idinig urat tamol adi agod urat pein dam, mel fidian mitep ririan dilasa san ikubiai pidinai o ipalu ya.”

Jesus ririan imul ipalu wa

Jesus ibol, “Aloŋ uyan. Ŋai aŋsam na ŋupalu san saen sumeik la ya. Aria, talpein ta Anut san ru murnap ilasa san buk en lo yen den iri ipani dan, uyasusai ka igane wa, man dugo, iŋ bar uyanan iŋane wa.”

Ŋai Jon, ŋai ru en ŋaloŋ dugo mel fidian dam malag nam ŋile ya. Agod saen ŋai ŋaloŋ dugo ŋile yan man, ŋai eŋel emaiak mel e fidian ikubiag ŋile yen, ŋien fun na turug ŋusoluwig iŋ lo ubou ŋile wo da. Ak man iŋ ŋai irupaiag, “Oŋ gidad ago ta gane na wa. Ŋai oŋ da urat kisaek a. Taida mi, oŋane tei tao profet adi, agod tamolpein a buk en san ru diganuri dan maŋ dida urat kisaek a. Anut mi ubou an ule wa!”

10 Iŋ fon mi ŋai igo irupaiag a. “Profet ru buk en lo yen den, oŋ ta pirani na wa. Tia geig, man dugo, ru en nuŋon ilasa san nal man ipalu sumeik a. 11 Saen katukan ak niŋen o, talpein kagin saiak saiak digane dan iŋ ago mi ka digane wa. Talpein kagin nun aman da yak digane dan, iŋ dam ago mi digane yau a. Talpein kagin itaot digane dan, kagin nek ago mi ka digane yau a. Agod gun adi dam iŋaned kagin gun an mi ka digane yau a.”

12 Jesus igo ibol, “Aloŋ ak, ŋai ŋupalu san saen sumeik a. Ŋai tamol fidian iŋaned urat emaiak san naon ŋupidinai san ŋisinip ŋupalu wa. Ŋai tamol kisaek kisaek urat dugo dugo digane na yan atem itaot iŋaned urat naon ŋupidinai a. 13 Ŋaiseg mi imug ŋumado yak, agod wadan lo dam ŋumado wa. Ŋai mi malan te ŋumado dak, ago mi murna dam ŋumado wa. Ŋai mi fun, agod ŋai mi wadan.

14 “Tamolpein iŋaned kulos dufulani la yan, iŋ uyasusai digane wa. Iŋ ai kumaen ipidinai san an ate anaŋ ka diŋane wa. Agod iŋ taun san dalawan lo ka diladu wa. 15 Ak man goun adi agod tamol adi a nawir digane dan, tamol jeit kagin digane dan, tamol dufu dumat dan, a tubud sewak lo ubou dile dan, tamol fidian a kagin sewak duri dupani dan, tamol naok amaiak taun san ar patun fo dumado wa.

16 “Ŋai Jesus, ŋai gubak mi ŋaisag eŋel ŋidinig aŋsam na yau a, an lo ru e aŋ Kris midaeŋ adi aloŋ la yen irupaiaŋ a. Ŋai man kiŋ Dawid san ai dabin, agod iŋsan malan kubulan. Ŋai man patui nek a salso idu dop ided dan nek ama ya.”

17 Awan Ur iŋ Sipsip Nanun san pein da Jesus durupeig ago dubol, “Oŋ palu.” Agod talpein enti buk en lo ru iloŋ dan iŋ dam ka ibol, “Oŋ palu.” Talpein enti kulagun igos pe iluk o imat dop, iŋ ka ipalup you kumaen san an naon tia kawan iŋane wa.

18 Ŋai ru dabai nam tamolpein fidian a profet ru buk en lo duloŋ an ŋurupidai da. Talpein enti buk en lo ru sen ta ibate dop, aria, buk en lo mel saian geig Anut niŋen o ibol en, Anut iŋsen mi ibatep talpein an san na ilasap isini wa. 19 Taida mi, talpein ta iŋ profet ru aenta buk en lo yen den ipasi yau dop man, muruan naok en iŋ isini wa. Iŋ ai kumaen an lo anaŋ ta iŋane na wa. Agod Anut san taun niŋen o buk en ibol dak, ilon lo ta imado na wa.

20 Tamol mel en fidian niŋedi wo ibol ilasa den, gamu igo ibol, “Rumok nuŋon, ŋai milaen tiap ŋupalu saltik oŋ a.”

Rumok. O Tubun ak Jesus, oŋ palu!

21 Tubun ak Jesus iŋanen ilo panek aŋ Anut anen tamolpein fidian mi ida ka amado wa. Rumok.

Copyright information for `TBC