Revelation of John 3

Ru Sardis Kris midaeŋ sad na yau a

“Oŋ ru ta girep taun Sardis na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Tamol enti Anut san Ur seven aman da dugo patui seven dam iburou dan, ru en aŋsam na iganeg ipalu da. Ŋai aŋ kulob fidian agane dan ŋaloŋ la ya. Tamolpein aŋ niŋemi wo igo dubol da, ‘midaeŋ en malad kumaen dumado da,’ ak gug aŋ amat pasik a.
Aŋ gidad kumaemi amasa dop lo aŋanem kulob kisaek kisaek dumat o sumeik dan dabai apidinai a. Man dugo, aŋanem kulob fidian ŋukubianig ŋile la ya, an niŋen o kulob amaiak ŋaisag Anut malan lo ta itaot na yak ago kuai ŋupani a. Amaiak niŋen o ru a gubak mi aloŋ dugo aŋane yan, ilom isou wa. An ari apani dop ilom ibilisa wa. Aŋ ŋioŋ mi abi dop ta amasa na tap, ŋai gumagam tamol igo woŋ aŋsam na ŋupalu kisaek oŋ a, ak gug saen dugon te ŋai ŋupalu san man aŋ ta aloŋ na wa. Ak man aŋanem midaeŋ Sardis na yan luluŋad lo tamolpein kisaek kisaek iŋaned kulos nun ta dupani na ya. Tamolpein an iŋ kulos milkouk ak didirip ŋai dida mator a, man dugo, iŋ ago digane san man idaisuda ya.

Talpein enti yu igane itout dop, iŋ dam ago mi kulos milkouk ak igane wa, agod ŋai kumaen san buk lo yaŋan ta ŋusuas na wa. Tia, ŋaisag Bai naon na talpein an yaŋan ŋabol ilasa wa, agod iŋsan eŋel adi naod na dam yaŋan ŋupate wa. Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a.

Ru Filadelfia Kris midaeŋ sad na yau a

“Oŋ ru ta girep taun Filadelfia na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Tamol enti a gun an, agod kagin rumok ak aman da yan, ru en aŋsam na iganeg ipalu da. Iŋ Dawid san ki yabi da, an niŋen o dalawan dugon ipasi man, talpein ta ifutani san tia ya, agod dalawan a ifutani dan dam talpein ta ipasi san tia geig a.
Ŋai kulob fidian a aŋ agane dan ŋaloŋ la ya. An niŋen o ale, dalawan ta aŋ naom na ŋai ŋupasig ikasap go yen da, amaiak tamol ta ifutani san tia ya. Ak man ŋai ŋaloŋ ak igo ya. Aŋanem dabai man tusan a, ago bo man aŋ ŋaisag ru ari apani na ya, agod aŋ tamolpein naod na ŋai yaŋag ta atot na ya. Tamolpein a Satan san warou lo dilasa yan, iŋ Juda sad warou lo yak dubol da, ak gug an rumok tia ya, iŋ sewak tamol adi. Ŋai tamolpein an ŋiririaip aŋsam na dupalu dop ŋiem fun na turud dusoluwi wa. Agop ŋai iŋ ŋusodudunaip iŋsiganed awad lo, ŋai aŋ niŋemi wo tubun mi ŋamat ak ago dubol a. 10 Gubak mi ŋai ru en ŋurupaiaŋ a, aŋ muruan fidian lo atur dabai a. Aŋ ru an ari apani na ya, an niŋen o ŋai aŋ ŋubargiranaŋ a. Kubianek saian geig ak ipalu da, an lo tamolpein aben titin fidian lo yan ikubianai wo ilasa wa. Ak gug saen an lo ŋai kagin ŋupanaŋ dop muruan an iriŋanaŋ a.

11 Saen ŋai tan na ŋamul ŋupalu wan ipalu sumeik la ya. Melmel fidian aŋ abi dan man, gidad abi dabaip yen a. Kabelan talpein ta aŋanem urat naon igam banau. 12 Talpein enti yu igane itout dop, ŋaisag Anut san ubou ab lo iŋ bag tamol igo woŋ ŋuguni wa. Ago dop iŋ Anut san ubou ab ibiseip kuai te ta ilasa na wa. Tia geig a. Agod ŋai ŋaisag Anut san yaŋak iŋ tinin fo ŋigire wa. Agod ŋaisag Anut san taun tubun ak man, Jerusalem foun a, amaiak san yaŋan dam, agod ŋaisag yaŋag foun ak dam, iŋ tinin fo ŋigire wa. 13 Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a.

Ru Laodisia Kris midaeŋ sad na yau a

14 “Oŋ ru ta girep taun Laodisia na Kris midaeŋ sad eŋel malan te yan san na yau a. Ru man igo ya.

Tamol enti yaŋan ‘Rumok’ dubol dan ru en aŋsam na iganeg ipalu da. Iŋ mi ru rumok san tamol, pempem Anut san ru an itaot geig ibol ilasa da. Melmel a Anut igane yan tamol enti a yaŋan ‘Rumok’ dubol dan mi sad Tirnek Tamol imado da.
15 Aŋ kagin fidian a agane dan ŋai ŋaloŋ la ya. Aŋ ta bubarum na dak, agod aŋ ta wananan na da. Ŋaisag ilog yen dak man, aŋ wananan amado wa, tia dop, aŋ bubarum mok amado wa. 16 Ak gug aŋ wananan geig tia ya, agod aŋ bubarum mok dam tia ya. Aŋ wananan tusan mi a. Ago yak niŋen o awag lo ŋai aŋ ŋugulanaŋ o da. 17 Man dugo, aŋ igo abol da, maŋ moni wei mi, agod biouŋ naok fidian dam amam da ya, an lo mel ta lo katuk am man tia ya. Gug ŋaisag leil lo man, aŋ saiami geig a, tamol fidian aŋ niŋemi wo ilod ka imuŋanaŋ a, aŋ filiam tia ya, agod malam itau di taem kawan amado dan, aŋ an fidian ta ale aloŋ na ya. 18 Amaiak niŋen o ŋai kankan emaiak ŋupanaŋ o da. Aŋ ŋaisag na apalup melmel ibunawaŋ san ka adad a. Aŋ gol yai lo dumarig itaotan ilasa yan adad dop man, aŋ filiam mok amam da wa. Agod aŋ kulos milkouk ak tinim atuani san adad dop man, tamol adi aŋ taem kawan amado dan ta dile na wa, an lo miai ta ifunaŋ na wa. Taida mi, aŋ marasin malam te abubuni san adad dop man, abaŋ ka ale wa.

19 Tamolpein a ŋai ilog ŋupidinai dan man, ŋai ru lo kududod ŋabip bu dam ŋupidinaip lo iŋaned kagin naok naok ŋukubune wa. Amaiak niŋen o aŋ ilom ibilisa dop ŋaisag dal ari apani san niŋen o dabai agane wa. 20 Aloŋ ak, ŋai dalawan te ŋatur dugo ŋuwagiŋ da. Ago dop talpein ta ŋai awag iloŋ pe dalawan ipasi tap, ŋai ŋiladup iŋ da mumado wa. Ante ŋai iŋ da anaŋ mani wa.

21 Talpein enti yu igane itout dop, ŋai iŋ dabai ŋupanip an lo iŋ ŋai da ŋaisag kalik fo mumasip mumado wa; nek ibol gubak mi ŋai dam yu ŋigane itout go, Bai san kalik fo ŋumasig iŋ da mumado yak ago mi a. 22 Aria, talpein enti kududon da dop man, iŋ gidad Awan Ur ru e Kris midaeŋ irupidai den iloŋ uyanan a.”

Copyright information for `TBC