Revelation of John 4

Kumaen panu lo Sipsip Nanun san ubou leil

Murnag ŋai malag yau man, kumaen panu na dalawan ta ikasap lag yen dugo ŋile ya. Ago man tamol en gubak mi, barag igo woŋ awan tubun mi ibob dugo ŋaloŋ man, gamu igo ibol da, “Oŋ ente palup sida dop man, ŋai melmel murnap ilasa san ŋukubiaip ule wa.” Agog Awan Urgun tuon aman da ŋaisag na ilasag malag ŋutun ile kisaek oŋ a. Malag yaug kumaen panu na kiŋ san kalik ta itur dugo ŋile yan fufo, Tamol ta imasig imado dugo ŋile ya. Tamol en iŋsan rafulei man kadabog a, nek ibol pat ta yaŋan jaspa dubol dan, agod san daran ak dam nek ibol pat ta yaŋan konilian dubol dak igo woŋ a. Galbaob kisaek kiŋ san kalik ilubanig, iŋsan rafulei man mum
Grin
mok, nek ibol pat a yaŋan emeral dubol dan igo woŋ ŋile ya.
Kiŋ san kalik fun te kalik aenta 24 dutur dulubani a. Matu gurman adi nuŋod 24 kalik an fufo dumasig dumado da. Matu gurman adi an man iŋ kulos milkouk milmilae ak didiri dugo, kitikat gol lilit aman da yak kabuŋad fo didirig dumado da. Kiŋ san kalik fo na weil irafule dugo ŋile ya, agod liliŋan funfun dilasa dugo weil tubun mi iliŋan dugo ŋaloŋ a. Kalik malan te yan naon na man sul seven dided dugo dutur se ya. Sul seven an man Anut san Ur seven ama ya. Agod kalik an naon na man, mel ta ŋaisag leil lo nek ibol beig galas igo woŋ, agod you malin malan siŋaokan ak igo woŋ a.

Ago dugo melmel iwoiwo kumaedi dumado dan, iŋ kiŋ san kalik dulubanig dutur da. Iŋ kalik a sukurun iwoiwo yan da dusatuanig dutur dugo kalik disasuŋani da. Iŋsad maladi man wei mi geig, naod na patud na tinid fidian iŋanefute ya.
Mel malan te kumaen imado dan man nek laion oŋ a. Mel taida mi kumaen imado dan man, makau tamol ak oŋ a. An tinin te taidam, kumaen imado dan man naon nek tamol oŋ a. Agod mel a murna geig kumaen imado dan man, bog ta irou dak igo woŋ a. Melmel iwoiwo e kumaed dumado den, iŋ anen anen subarid 6 amad da ya. Agod maladi man wei mi geig, tinid ibuluwi yaug, subarid paen na dam yen da. Ago dugo iŋ ad tidom bar en pempem igo diabi da.

“Tubud Anut iŋ dabai fidian aman da ya,
iŋ gun di gun agod gun geig a.
Iŋ gubak mi imado yak, gamu imado da, murna dop man ipalu wa.”
Iŋ yaes bilabal amad tia ru en dubol da.
Melmel e kumaed dumado den, Tamol a kiŋ san kalik fufo imasig kumaen pempem imado dan niŋen o, saen pempem mi uyasusai digane da. An lo na yaŋan diabisa dugo, ilo uyan dam dupani da. Agod nal fidian melmel iwoiwo kumaed dumado dan, ago mi digane da. 10 Saen ago digane dan lo, matu gurman nuŋod 24 yan, iŋ Tamol e kiŋ san kalik fo imado den naon na turud dusoluwi da. Agog iŋ Tamol nek a pempem mi kumaen imado dan iŋ ubou an dile da. Ago dugo iŋsiganed kitikat gol aman da yan dupasi dugo, kiŋ san kalik naon na sumeik mi diabibol idu dugo, bar igo diabi da.

11 “Tubun ak, oŋ maŋsama Anut, oŋ girager ama da yak, oŋ yaŋa lak na geig ak, agod oŋ dabai ama da ya.
An lo tamolpein kagin amaiak niŋen o per dupano wa, agod iŋ ago digane san man oŋ idaisuda mok a.
Man ata wo? Oŋ mel fidian oŋsigane uloŋ ak lo gane ya,
an lo mel fidian ganeg dilasa yan gamu oŋ tuo lo mi dien da.”
Copyright information for `TBC