Revelation of John 5

Buk dufutani ak Sipsip Nanun awan ipasi a

Tamol en kiŋ san kalik fo imasig imado dugo, tuon won ak ate buk ta yabi dugo ŋile ya. Buk en man nek ibol pepa milmilae ak dubuleg dufou yak igo woŋ a. Pepa an man girek naon ananae mi dien da. Pepa an dulumi yaug titin seven an lo, kendel san gureŋ nam dufou dababai dugo kendel san gureŋ seven an fidian mi tinid fo na kob ta digane ya. Ago man ŋai eŋel ta dabai aman da geig ak, awan tubun mi igo isasaig iwagiŋ dugo ŋile ya. “Tamol idaisuda yak enti, iŋ kendel san gureŋ e lo buk dufoug yen den ka ifulalep ipasi wak i?” Ak gug tamol ta iŋ ka buk en awan ipasip, ilon lo girek isuti san tia ya. Kumaen panu lo, tan na, agod tan paen na dam ate abaŋ an diabi se yak gug tamol ta idaisuda yak dile man tia ya. Saen tamol ta iŋ buk en awan ipasip, ilon lo ru isuti san dile man tia dugo ŋai ŋile man, tinaŋ tubun mi ŋigane da. Agog matu gurman ta igo irupaiag a, “Oŋ ta tata na wa. Ule, Laion e Juda san dar lo ilasag yen den man, kiŋ Dawid san tubun muroun sad kubuladi, iŋ yu igane itout dugo iŋsan ager adi ibiai dudu ya. Ago yak niŋen o iŋ ka kendel san gureŋ seven a ate buk dufutani an ipasip ifulale wa.”

Agog ŋai Sipsip Nanun ta itur dugo ŋile ya. Iŋsan leil man dufunig imat ak igo woŋ a. Iŋ kiŋ san kalik titiŋaem itur dugo, mel iwoiwo a kumaed dumado dan, agod matu gurman adi dulubanig dutur se ya. Iŋsan fai an seven, ago dugo malan dam seven. Malan seven nek an Anut san Ur seven ama ya. Malan seven an Anut idinaig tan titin fidian lo dufufurak go diau a. Aria, Sipsip Nanun yaug Tamol a kiŋ san kalik fo imado dan banin won ak ate buk iŋane ya. Saen buk an iŋane man, mel iwoiwo kumaedi dumado dan, agod matu gurman adi nuŋod 24 an dam, Sipsip Nanun ŋien fun na diau dudu ya. Matu gurman adi anen anen iŋ mel ta gita igo woŋ,
Harp
agod gol daeg kisaek diabi se ya, ago dugo yakas mumalun uyanan ak daeg an fidian lo ilasa se ya. Yakas en man nek Anut san tamolpein sad gudanek amaiak touad yabi a.
Iŋ bar foun ak ta igo diabi da,

“Oŋ buk ŋanep kendel san gureŋ ate buk dufutanig dufou yan fidian oŋ pasi san uloŋ a.
Oŋ ago gane san man idaisuda geig a.
Ata wo, iŋ oŋ dufuno umat dugo,
oŋane dar lo tamolpein Anut tuon lo dirai san udad a.
Tamolpein aenta man, warou fidian lo yak, muroun ru fidian lo yak, tinik naon sensen lo yak, agod tan titin fidian lo yan oŋ udad uŋal a.
10 Oŋ iŋ tumanaig an lo Anut san kagin panek an paen na dumado da, ago dugo iŋ dam Anut san pris adi dilasa ya.
Agod iŋ tan na kiŋ igo woŋ dumadop tamolpein ante dumado dan ditirnai a.”
11 Agog ŋai malag yaug eŋel wei geig ŋeil dugo sad awad ŋaloŋ a. Iŋsad sutek man milion milion geig agod tausen tausen geig a. Iŋ mel kumaedi dumado dak, matu gurman adi, agod kiŋ san kalik dam dulubanig dutur se ya. 12 Iŋ awad tubun mi bar igo diabi se ya,

“Sipsip Nanun e dufuni imat en,
iŋ dabai, filian, maŋau, tuon dabai ak, yaŋan lak na geig ak, girager agod per dam,
amaiak fidian iŋane san idaisuda mok a.”
13 Ago man ŋai melmel fidian Anut igane yak sad ru ŋaloŋ a, melmel nek a kumaen panu lo yak, tan na dumado dak, agod tan paen na dien dan, beig lo da mi a. Mel a fidian aben fidian lo dien dan, igo dubol dugo ŋai ŋaloŋ a.

“Tamol e iŋsinan kiŋ san kalik fo imado den, agod Sipsip Nanun dam,
iŋ sisem per panek, yaŋak lak na yak, girager, agod tuon dabai ak da nek ago mi pempem mi diŋane wa.”
14 An lo mel nuŋod iwoiwo kumaedi dumado dan, igo dubol, “Rumok!” Ago dugo matu gurman adi turud dusoluwig, urarum naod na ubou dile se ya.

Copyright information for `TBC