Revelation of John 8

Sipsip Nanun kendel gureŋ seven an ipasi a

Saen Sipsip Nanun kendel gureŋ seven a buk dufutani an ipasi yau man, kumaen panu lo mel ta liliŋan igane san tia yak, agod ru taidam ilasa san tia ya. Ago mi yaug auwa wadan mi igo woŋ a.

An itout go ŋai eŋel seven e Anut naon na pempem dutur den ŋeil a, ago dugo barag seven dupidinai a. Agog eŋel sen ta ipalug alta fun na itur a. Iŋ paura san daeg gol yakas mumalun uyan geig igane ilasa dak yabi a. An lo man iŋ paura naok an wei mi geig dupani dop, iŋ ate Anut san tamolpein fidian sad gadiŋ da itumani wa. Ante Anut san kalik naon na yai niganag san alta gol itur dak ate Anut yai digane dupani wa. Aria, yakas an iŋsan mumalun uyan ak iŋ Anut san tamolpein sad gudanek da itumanig, eŋel e Anut naon na itur den, banin ibiseig lak na yau a. Ago man eŋel an alta san yai iŋaneg, daeg an lo ikulmaek go inawai a. Agog iŋ daeg an tan na ibildu ya. An lo man, saen wei mi keit iliŋan se yak, liliŋan funfun dilasa se yak, weil irafule dugo kanaurig dam ilasa ya.

Barag seven eŋel adi duwi a

Agog eŋel seven a barag seven duburou dan, iŋ barag an duwi wo sed ikubianaig mala nouk dumado se ya.

Agog eŋel malan te yak iŋsan barag iwi dugo ui ais agod yai iŋ dar da dilasag eŋel an iburoug tan na isuwaraig dudu ya. Aria, tan en ai fidian da itarpaleg malan utol dilasag, luluŋad lo malan kisaek muruan ipani wa. Ui ais agod yai dar anda dudug mel a utol amaiak malan kisaek dufuni a. An lo man tan ai fidian malan kisaek ilon lo yan yai inanai pasi a. Ago dugo gafurfur mum
Grin
ak dam fidian mi yai inani yau a.

Agog eŋel tinin te imado dan iŋsan barag iwi dugo, mel ta did tubun ak inani dak igo woŋ, dubuli beig lo idu ya. Aria, beig itarpaleg malan utol dilasag, luluŋad lo malan kisaek muruan ipani a. Malan kisaek an lo man, beig dar igo woŋ ilasa ya. Mel beig lo kumaedi an dam, iŋ warou ditarpaleg utol dugo, warou kisaek mi dumat pasik a. Nek ago mi, wog fidian beig aten fo weiŋ diabi dan dam, warou ditarpaleg utol dugo warou kisaek mi daoŋ iŋane ya.

10 Agog eŋel uraru an tinid te imado dan, iŋsan barag iwi dugo patui tubun ak kisaek, sul igo inani fufari ak, keit ibiseig yau idu ya. You bururuk yau dan fidian, warou ditarpaleg utol dugo, patui tubun an idug warou kisaek an mi ifuni a, nek ago mi, you gib lo ibanai dan fidian, warou ditarpaleg utol dugo, patui an you naok an dam ifuni a. 11 Patui en san yaŋan man “Gigen Geig” ago dubol da. Iŋ you warou kisaek fufo na idu dugo, you an gigen geig ak ago ilasa ya. You a duluk an lo tamolpein wei kasik mateŋ dile ya.

12 Agog eŋel a utol an tinid te imado dan, iŋsan barag iwi dugo, mel ta ipalug, ad, kalam agod patui muruan ipidinai a. Nuŋon igane ilasa man igo ya. Nal anen anen, saen lapan ad ided dak san lilaman ta ilasa na ya, agod saen lapan tidom san lo dam kalam san lilaman ta ilasa na ya. Patui lo dam nek ago mi a. Lilaman lapan fidian ditarpaleg utol dugo, lapan kisaek ta ilasa na ya, ad lo, tidom lo dam nek ago mi a.

13 Ŋai malag yau dugo bog ta tubun ak keit titiŋae mi irou dugo ŋile ya. Iŋ awan tubun mi igo iwagiŋ se ya, “Muruan di muruan agod muruan tubun geig tamolpein a tan na dumado dan sad na ilasa wo da. Eŋel wadan nuŋod utol amaiak iŋaned barag duwi wo da, saen barag an duwi dop muruan tubun geig ak ilasap tamolpein disini wa.”

Copyright information for `TBC