Revelation of John 9

Agog eŋel a eŋel iwoiwo tinid te imado dan, iŋsan barag iwi dugo patui ta ŋile ya. Gubak mi keit ibiseig tan na yau idu ya. Iŋ gib kuror geig fun tia yan san dalawan san ki dupani a. Agog patui an gib kuror an awan ipasi a, agog yakas gib an lo ilasa yan, yai tubun ak san yakas igo woŋ a. Agod yakas a gib lo ilasa yan, ad iŋ keit da ibuluwaig ad iŋ keit da tidom tubun dilasa ya. Agog mel wei mi sad leil man makmaguk igo woŋ, yakas en dibiseig tan fidian lo diau a. Iŋ dabai a diŋane yan man, nek ibol tan en san buramat ai sukulon lo dumado dan sad dabai igo woŋ a. An lo iŋ makmaguk adi ru igo durupidai, “Aŋ tan en san gufurfur, garaŋ agod ai fidian dam daoŋ ta mok apidinai na wa. Tia, aŋ tamolpein nek a Anut san kob naod kapen fo tia yan mi madai apidinai a.” Anut yilafu oŋ dugo kalam kafenda lo tamolpein madai tubun geig ak dupidinai a. Ak gug dufu dumat san geg ipidinai a. Aria, madai dupidinai na yan man, nek madai a buramat uyun bitiŋen si anda yak nam talpein isue dak igo mi a. Saen en lo, tamolpein mateŋ san dal abaŋan diabi wa, gug ta dumat na wa. Iŋ dumat o ilod tubun mi yen da, ak man mateŋ tamolpein an ibisawaip isol yau a.

Ŋai makmaguk en ŋeil duman, iŋ hos yu digane wo tawaŋ digane woŋ da. Iŋsad kabuŋad fufo mel ta gol kitikat igo woŋ dien da. Naodi man tamol naod isiai a. Iŋsad gumurad roun dam, pein adi sad igo mi a. Agod iŋsad luod dam laion luodi igo woŋ a. Nek ago mi iŋsad titiredi man, mel ta siot kapa igo yak nam dubuluwi a. Iŋsad subarid san liliŋan man, hos adi karis wei mi diraug yu lo diau dak ago mi a. 10 Iŋsad uyudi man buramat igo woŋ a, agod uyudi bitiŋen san si marasin saian ak lo madai tamolpein dupidinai san yen da. Iŋsad uyudi dabai an ate kalam kafenda tamolpein madai tubun geig ak dupidinai a. Dabai naok ago yan uyudi lo mi yen da. 11 Kiŋ ta kisaek iŋsad gurman imado da. Kiŋ an man eŋel a gib kuror ak itirni da. Hibru ru lo eŋel an yaŋan Abadon dubol da, agod Grik ru lo dam yaŋan Apolion dubol da, fun man “Daoŋ Niganag Tamol.”

12 Aria, muruan tubun geig ak malmalan itout a. Ak man muruan tubun geig ak taidam uraru mi dilasa wa.

13 Agog eŋel a eŋel kafenda tinid te imado dan, iŋsan barag iwi dugo, ŋai tamol ta san awan ŋaloŋ a. Alta gol a Anut naon na yen dan lo, mel ta nek ibol makau faian igo woŋ, alta san sukurun iwoiwo ante dugunig dien da. Aria, awak a ŋai ŋaloŋ an fai an lo kuai te ilasa se ya. 14 Awak an eŋel a barag yabi dan irupeig ibol, “Eŋel iwoiwo amaiak you tubun ak yaŋan Yufretis dubol dan, ate kam nam dusubanaig mala nouk dumado dan, gamu en ka bisawaip diau a.” 15 Iŋ ru an iloŋ go eŋel iwoiwo yan ibisawaig, tamolpein warou ditarpalep utol dop warou kisaek lo tamolpein fidian dufup dumat a. Eŋel emaiak mi, Anut ru gubak mi igansig iŋ auwa, nal, kalam agod anaŋar nek en mi ate tamolpein dufu dumat san niŋen o tawaŋ dumado wo ago ibol a. 16 Tan na yu tamol adi a hos fufo na dumado dan, iŋsad sutek man 200 milion igo yak dubol dugo ŋai ŋaloŋ a.

17 Aria, ŋai malag ŋutun lo abaŋ ŋile dan lo man, hos emaiak, agod tamol adi fufo na dumado dan sad leil man igo ya. Tamol adi titired fo mel ta siot kapa igo woŋ ak didiri dan, sad girager man daran, yedyed di kadabog a. Hos sad kabuŋadi man laion kabuŋadi igo woŋ a. Agod yai iŋ yakas da, agod pat salfa inani dak san mumalun saian ak dam, hos adi an awad lo ilasag ifufurak go gidigidad diau a. 18 Tamolpein fidian tan en lo dumado den warou ditarpaleg utol go, warou kisaek man, muruan a yai, yakas, agod pat salfa inani dan nek amaiak warou an dufunig iŋanen tamolpein fidian dumat pasik a. 19 Hos adi sad dabai man, awad lo agod uyud lo dam yen da. Uyudi man mot igo woŋ a, iŋ kabuŋad da ya. An lo hos uyudi amaiak nam tamolpein tinidi tubun mi madai dupani da.

20 Ak gug tamolpein aenta a muruan amaiak lo mateŋ ta dile na yan, iŋsed ilod lo mi tubud sewak adi, banid nam dututuŋanai dan ta patud dupidinai na ya. Tia geig, kagin naok naok a gubak mi digane se yan dirig diau a. Iŋ bugai adi sad ubou leil digane se ya. Agod tubud sewak mitilaedi, tamol iŋsed banid nam gol silva bras pat agod ai nam digane yan lo dam gadiŋ diganeg yau se ya. Tubud sewak mitilaedi an gidad abaŋ ta dile na dugo, ru dam ta duloŋ na dak, agod iŋ tureŋ dam ta diabi na da. Ago bo man tamolpein an ilod ta ibilisa na ya. 21 Taida mi, tamolpein amaiak iŋ, tamol dufu dumat san kagin, aenta lo nawir digane san kagin, iŋaned jeit kagin, agod iŋaned gumagam kagin dam, an niŋedi wo ilod ibilisag kagin amaiak patud dupani man tia ya.

Copyright information for `TBC