Romans 10

Isrel adi Anut san kagin niŋen o ta duloŋ uyan na ya

O ŋai teig taog, rumok ŋabol da, ŋai Anut Juda adi daoŋ ipidinai o man ŋamoi geig da. Agod saen ŋai Anut san na ŋugudani dan iŋ patud ipasi wo ŋusumiani da. Ŋai iŋsad kagin ŋile uyan a, an lo iŋ niŋedi wo kuai te ago ŋabol ilasa da, iŋ Anut niŋen o man urat wagai digane na ya. Ak man melmel a digane yau dan, iŋ ata mel Anut ilon ibol dan ago mi ta digane na da. Man dugo, iŋsad duloŋ anen man katuk aman a. Iŋ Anut san buben itaot ak id ilod lo igane yan ta duloŋ na ya. Iŋsiganed duloŋ san mi duri wo ilod yen da, amaiak lo iŋsed mi itaot dilasa wo dabai digane se ya. Ago gug iŋ Anut san buben itaot ak ipidinai o dumoi na ya. Moses san kubiaeŋ fidian san wadan futanek man Kristus mi a, an iŋ ta duloŋ na ya. Man dugo, talpein enti Anut o ilon lo rumok, an mi iŋ Anut malan lo itaot ilasa wa.

Kubiaeŋ a tamol ilon lo kagin itaot ak igane ilasa dan niŋen o Moses ago ibol, “Talpein kubiaeŋ an iri dop iŋ kumaen imado wa.” Gug ilo rumok a kagin itaot id ilod lo igane ilasa dan niŋen o girek ago ibol, “Oŋ bube lo igo ta ubol na wa. Enti did panu lo yau ak i?” (an lo iŋ Kristus tan na igane idu wa), “tia, enti gib fun tia yak lo idu wak i?” (an lo tamolpein dumat ak sad na Kristus iŋanep kuai te sisem dilasa wa). Gug girek an dugo ibol i? “Ru en oŋ siŋire na yen da, nek oŋ awa lo, bube lo dam mi a.” Ru nek an oŋ ilo lo rumok san amaiak mi maŋ mufulale da. Ru en igo ya. Jesus iŋ Tubun a, isop oŋse malak malak lo ago ubol ilasa dop, Anut Jesus mateŋ lo ifufunig fon imasa yan ilo lo rumok tap, oŋ patu ipasi wa. 10 Man dugo, oŋ bube lo iŋ niŋen o ilo lo rumok, ago dop Anut malan lo oŋ tamol itaot ago iginio wa. Agod oŋ awa lo Jesus iŋ Tubun ak malak malak ubol ilasa wa, an lo iŋ oŋ patu ipasi a. 11 Ru girek ago ibol, “Ta iŋ niŋen o ilon lo rumok dop miai ta dupani na wa.” 12 Juda adi Juda tia yak da luluŋad lo biatitek tia ya. Tubun ak kisaek mi iŋ fidian sad Tubun a. An fidian mi iŋ duwagiŋ dan bar uyan ak wei mi ipidinai dan itout san tia ya. 13 Man dugo, ru girek ago ibol, “Enti Tamol Tubun ak yaŋan lo igudani dan, Anut patun ipasi wa.”

14 Ago man, tamolpein a Tamol Tubun ak ta duloŋ na dugo iŋ o ilod ta rumok na yan, en dugo woŋ pe iŋ lo gudanek ka digane wak i? Ago man, Tamol a niŋen o ru ta duloŋ na yan, en dugo woŋ pe iŋ o ka ilod rumok ak i? Ago man, talpein ta ipalug Kristus niŋen o ta irupidai na yak ago tap, en dugo woŋ pe iŋ Kristus niŋen o ru duloŋ ak i? 15 Agod taida mi, talpein ta, aenta ta didinaig diau na yak ago tap, en dugo woŋ pe tamolpein an naod na Kristus san ru dufufale pidinai ak i? Nek ibol ru e digire en ibol ago, “Tamolpein a bilaluŋ uyan ak disini dupalu dan, iŋaned ŋiedi tureŋ diabi dan siŋaokan mok a.”

Isrel adi wei mi bilaluŋ uyan ak duloŋ o dumoi a

16 Gug Isrel aenta Kristus san bilaluŋ uyan an ta duri dupani na ya. Aisaia ago ibol, “O Tubun en, enti ru e murupeig iloŋ en ilon lo rumok ak i?” 17 An lo ilo rumok man, Anut san ru a taloŋ amaiak lo ilasa da. Agod ru a taloŋ dan tamolpein Kristus niŋen o dubol dan awad lo ilasa da. 18 Gug ŋai ago ŋabol a. Dugog iŋ ta duloŋ na i? Man tia ya. Ru e girek lo yen,

“Iŋaned ru dubol dan, aben fidian lo yau a.
Iŋaned ru an tan yaug titin itout ak lo ilasa ya.”
19 Ŋai afon ago ŋusumianaŋ, dugo, Isrel tamolpein ta duloŋ uyan na i? Man tia ya. Man dugo, malan malan Moses Anut san awak aban igo ibol,

“Ŋai aŋ ŋidiraŋ pe tamolpein a dar ta kisaek nag tan gidigidad lo dumado dan eil saiadi dop niŋedi wo turak asusa wa.
Ŋai warou kisaek san tamolpein kankan tia yak niŋedi wo aŋ tiŋae saiak ŋupanaŋ a.”
20 Agog tinin te Aisaia igo ibol san niŋen o ta irer na ya,

“Tamolpein a ŋai abaŋag ta diabi na yak man diliag a.
A ŋai niŋeg o ta dusumiaeŋ na yan naod na ŋaiseg kuai te ibilag ŋilasa ya.”
21 Ak man iŋ Isrel tamolpein niŋedi wo ago ibol,

“Ŋai nal fidian ŋumasa ŋatur go banig ŋuwateg iŋ ŋuyuŋanai wo malag ŋigane da.
Gug tamolpein an silei tinadi a, ŋai awag ta diabi na ya. Ad milaen ŋatur dugo, ru kagin a ŋurupidai se yan niŋen o pirginek ru dupanag na ya.”
Copyright information for `TBC