Romans 11

Isrel adi luluŋad lo warou kitekan mi iŋsan binawek diŋane ya

Aria, en dugo, Anut iŋanen tamolpein yabianai geig di? Tia ya. Ŋai dam Isrel tamol a, ak man iŋ ŋai ta yabianag na ya. Ŋai Abraham san dar lo ŋilasa ya, agod ŋai Benjamin san gugoi lo ŋumado da. Anut iŋanen tamolpein iŋ gamugo dilasa dugo ipilianai la yan yabianai san tia ya. Ru girek e Elaija niŋen o ibol den ta aloŋ na yak i? Iŋ Anut Isrel yabianai san niŋedi wo dugo woŋ imosiai dan aŋ ta aloŋ na yak i? “O Tubun en, oŋane profet adi dufu dumat a, oŋane alta fidian durube idu ya. Gamu ŋaiseg mi ŋumado da, ago yan lo ŋai dam dufunag ŋamat o digane dugo dutor da.” Ak man Anut ru naon dugo woŋ irupeig ibol ak i? “Tamol seven tausen dumado da, iŋ tubud sewak a Baal dubol dan naon na ditakoksi man tia ya. Tamol an ŋai ŋaŋal go ŋaineg ak dumado da.” Gamu nek ago mi gugoi wadan tusan a Anut iŋsan ilo muŋanek lo ipilianai an gamu dumado da. Anut iŋanen ilo muŋanek lo san pilianek igane ilasag yen da, kubiaeŋ turi tupani san urat lo igane ilasa man tia ya. Gug an tia tap, iŋsan ilo muŋanek an nuŋon tia wa.

An niŋen dugo? Isrel tamolpein mel a wagai diganeg dile yan ta diŋane na ya. Gug tamolpein a Anut ipilianai an mi mel an diŋane ya. Gug wadan a dumado yan fidian iŋaned bubed pat igo sakar kasik ilasa ya. Nek ago mi ru girek lo ibol,

“Anut iŋ diŋaoŋ san ur ipidinai a.
Iŋ malad ipidinai bo man mel ta dile san tia ya.
Iŋ kududod ipidinai bo man duloŋ san an dam tia ya.
Iŋ ago digane ipalug gamu dam nek ago mi digane da.”
Agod Dawid ibol,

“O Anut, oŋ iŋ niŋedi wo igo gane wa.
Iŋsad kubiaeŋ san soubul an ibol dob igo woŋ,
agod ibol suwanok igo woŋ oŋ gane ilasa wa.
An nek ibol mel ta ŋied isubanip diau dudu san igo woŋ gane ilasa,
agod nek ibol naon muruan tubun ak dile igo woŋ, ago gane wa.
10 Malad tidom tubun yafutanip iŋ abaŋ ta dile na wa.
Saen fidian iŋ uyud tuon iluwi dop dutor a.
Oŋ muruan naok an ago pidinai a.”

Anut Juda tia yak iŋal imul a

11 Dugo, iŋ ŋied dusueg diau dudu yan fon dumasa san tia i? Man tia geig a. Tia, iŋ aupasek digane yan lo Anut gob adi patud ipasi san dal igane ilasa ya. Anut gob adi lo ago igane yan Isrel tamolpein tiŋae fufaik ipidinai a. 12 Amaiak niŋen o, iŋsad aupasek an man tan en san tamolpein sad filian, agod iŋsad kagin naok an man gob adi sad bar uyanan a. An ago tap, en dugo, saen iŋ Anut san ar lo diladu san an man uyanan geig a.

13 Aria, gamu ŋai aŋ tamolpein Juda tia yan ŋurupaiaŋ da. Anut ŋai aposel ipilianag a, agog idinag go aŋ gob adi sam na ŋupalu ya. An niŋen o saen ŋai ru ŋufulale dan, ŋaisag urat san nuŋon ilasa yan niŋen o ŋabol ilasa ya. 14 Ŋai ago ŋigane dop lo ŋaisag dar kisaek san tamolpein adi tiŋae fufaik digane wa. Dal an lo dop nap aenta patud ŋupasi wa. 15 Juda adi, Anut yabianai ak san nuŋon man Anut tan en san tamolpein sad turad ilasa ya. An ago tap, saen Anut Juda adi niŋedi wo ilon ipidinai da wa, en dugo? An san fun igo ya, tamolpein mateŋ lo fon dumasap kumaen dutor a. 16 Aria, anaŋ malan malan an gun dop man anaŋ wadan yen dan fidian gun a. Nek ago mi, ai dabin an gun dop man, ai raen an fidian dam gun a.

17 Ai a panu san an man ru mitilaen Isrel tamolpein lo yau a, ago dugo oliv ai garaŋ san an man aŋ tamolpein Isrel tia amaiak san ru mitilaen igo ya. Anut igo igane ya. Iŋ ai oliv panu san an raed aenta ituteg yabi yau a. Ago dugo yaug garaŋ san ai oliv didilad ituteg iŋane ipalug oliv panu san raed itute yau amaiak abed lo ibate idu ya. Agog an lo ai panu san an san toub bulbal uyan ak ai garaŋ san raed an diŋane dugo disa uyanan a. 18 Ak man aŋ tamolpein Juda tia yan Anut ai raen a itute yau an niŋen o sem yaŋam ta abisa na wa. Aŋ ai raen aŋsem niŋemi wo ru tutubun mi abol tap en ilom isou. Aŋ ai dabin ta asini na da, tia, ai dabin an aŋ isinaŋ da. 19 Ago man oŋ ta ŋai igo rupaiag, “Anut ai raen aenta itute diau dop ŋai abed na isatuanag a.” 20 Awo, an rumok a. Gug iŋ ilod lo ta rumok na yan niŋen o ai raen an isalsuni a. Agod aŋ ilom lo rumok an lo mi dabai am da atur da. Fun an niŋen o aŋ sesunoi kagin ta agane na wa, tia, Anut niŋen o arer dop amado wa. 21 Man dugo, Anut iŋ ai oliv panu san an raen isalsuni san ta geg igane na tap, nek ago mi aŋ garaŋ san ai raen iŋ o ilom lo ta rumok na dop man, iŋ aŋ dam isalsunaŋ a.

22 Amaiak lo aŋ Anut san ilo muŋanek, ilo wananan da ilom isou. Tamolpein a diau dudu yan Anut san ilo wananan dukubiani a, ak man aŋ man iŋsan ilo panek an mi akubiani wa. Aŋ iŋsan ilo muŋanek san dal mi ari au a, ago ta agane na tap, aŋ dam ago itartitaŋ pe ibiaŋ au a. 23 Agod aenta ilod lo ta rumok na yak san dal lo pempem dumado san tia tap, iŋ fon iŋal pe iŋsinan raen fo isatuanai da wa. Man dugo, Anut fon ai raen an abek nam isatuanai san idaisida ya. 24 Ale. Ai oliv garaŋ san an raen iŋanep, ai oliv panu san raen aben na pasauman igane san man tia ya, ago bo man an da ka isatuani a. Mago tap, Anut pasauman mok iŋ ai oliv panu san raed an iŋsed abed nam isatuanai da wo igane wa.

Saen ipalu dan ate Anut Isrel adi fidian patud ipasi wa

25 O teig taog, ŋai ilog igo ya, aŋ Anut anen ilo girek mianuk yen en niŋen aŋaoŋ san tia ya, kabelan aŋsem yaŋam asini banau. Aenta Isrel luluŋad lo bubedi sakar ilasa ya. Ago mi dumado yaup murna gup gob adi a Anut ipilianai an fidian iŋsan ar lo diladu wa. 26 Ago dop nal an lo Anut Isrel adi fidian patud ipasi wa. Ru girek lo en igo ya,

“Patun pasek tamol panu tubun ak Saion lo ilasa wa.
Iŋ Anut patud dupani san kagin Jakob san dar ilod lo yen dan ipasi yau a.
27 Saen an lo ŋai iŋsad aupasek ŋusuas yau dop
kontrak an ŋupidinai a.”
28 Anut iŋ Juda tamolpein niŋedi wo dal uraru en ilon isou da. Ru uyanan e mufulale den niŋen o, iŋ Anut o ager dumado da, ago mi iŋ niŋedi wo ilon isou da. Agod an lo iŋsan bar uyanan aŋsam na ipalu ya. Gug Anut talpein ipilianai ak niŋen o, iŋ Juda adi ilon ipidinai da, ago mi iŋ niŋedi wo dam ilon isou da. Man ata wo? Iŋ wagam mi mok tamadi niŋedi wo imat a. 29 Man dugo, Anut san wagiŋ agod iŋsan lou kawan ipanad an ipasi san tia ya. 30 Wagam aŋ Anut awan aparsisali na ya, ago gug Juda adi sad awa parsisalek an nuŋon gamu Anut iŋanen ilo muŋanek aŋ ipanaŋ da. 31 Nek ago mi Juda adi dam awa parsisalek dumado dan ilasa ya. Agod gamu aŋ Anut san ilo muŋanek aŋane yan niŋen o iŋ dam iŋsan ilo muŋanek diŋane wa. 32 Man dugo, Anut iŋ tamolpein fidian awa parsisalek kagin paen na dumado yan ago igane ilasa ya, ago dop an lo iŋ tamolpein fidian ilo muŋanek ka ipidinai a.

Pol Anut yaŋan yabisa da

33 O rumok nuŋon, Anut san filian, maŋau, ilo safulalek an tubun geig a.
Iŋanen bitinaek id abaŋan tilep taloŋ san tia ya.
Agod iŋsan kagin naok naok id tile taloŋ san ta idaisuda na ya.
34 “Enti Anut san ilo girek igane dan iloŋ i?
Enti iŋ maŋau ka ipiteŋani wak i?”
35 “Dugo, enti imug mi mel ta Anut ipanip, an lo Anut iŋsan gubun
Pani
an ka ikubune wak i?”
36 Man dugo, iŋsan na dupalu dan, iŋ tuon lo, iŋsen niŋen o dam mi mel en fidian dilasag dien da.
Iŋ saen pempem mi girager aman da imado wa.
Rumok.
Copyright information for `TBC