Romans 2

Anut san bitinaek man itaot a

Oŋ enti talpein sen ak kagin sisaiak igane dan bitinaek lo ganeg iŋ lo ru sue dan, dugo, oŋ Anut malan lo kagin a gane dan fun an tia ya. Tia geig a, man dugo, oŋ talpein sen ak ta lo ru sue yak gug, kagin sisaiak a talpein a igane dan oŋ dam kagin naon kisaek ago gane da. Amaiak niŋen o oŋse bitinaek lo iginio dugo se ibio udu wau da. Id taloŋ ak Anut iŋ tamolpein kagin saiak saiak digane dan sad aupasek naon ipidinai a. Ago dop iŋ bitinaek ago igane dan itaot fom igane da. Ago man oŋ Anut san bitinaek an lo usol ak i? Man tia ya. Oŋ tamol kawan ak mi a, ago gug tamol aenta bitinaek lo dirai da. Ago dugo oŋse mi iŋsad kagin sisaiak tutuŋani da. Fun an lo, oŋ ilo isou dak Anut san bitinaek oŋ iriŋano wak i? An tia geig a! Anut oŋ ilon imuŋano dugo saen milaen mi oŋ kagin uyan uyan ak gane wo mala igane da, agod iŋsen yabituani dop muruan ririan ta ipano na da. Dugo, oŋ ilo lo mel an nuŋon tia yak ubol dugo ule saian di? Anut oŋ ilon imuŋano san fun man, iŋanen ilo muŋanek kagin an lo iduduwo dop ilo bileksa wan ta uloŋ na i?

Ak man oŋ bube sakar tinan a, agod oŋane aupasek an lo ilo bileksa man umoi da. Kagin an naon man, oŋse Anut san tiŋae mumarek an se itumani pano da. Agod nal idu dan te dop Anut san bitinaek itaot ak malak malak ikubiaip tile wa, saen an lo dop iŋsan tiŋae mumarek an oŋ tini fo iwali idu wa. Talpein anen anen atem dugo dugo digane yan fom, Anut iŋaned urat naon atem atem ipidinai a. Tamolpein aenta iŋaned kagin naok naok uyan ak digane yau dan lo, girager tubun ak, yaŋak tubun ak, agod mateŋ dile san tia yan diŋane wo abaŋ dile da. Anut tamol naok ago yak kumaen pempem yen yau san an ipidinai a. Gug tamolpein aenta man, iŋsed titired dufuni dugo iŋsed uyan dumado wo digane da, ago dugo ru rumok an dumoi dugo kagin saiak saiak mi duri da. Anut tamolpein naok ago yan niŋedi wo tiŋaen saian geig dop, ibitiniaip iŋsan ilo mumarek tinid fo iwali idu wa. Saen an lo, tamolpein fidian kagin saiak digane dan, muruan agod ilodi tinaŋ anda dam ifu a, malmalan Juda adi lo ilasa gup, afon Juda tia yak adi lo dam ilasa wa. 10 Ak gug tamolpein a fidian kagin uyan uyan ak digane dan, girager, yaŋak tubun ak, agod ilo maror dam diŋane wa, malmalan Juda adi lo ilasa gup, afon Juda tia yak adi lo dam ilasa wa. 11 Man dugo, gidad talpein ta Juda sad dar lo ilasa yan, tia, dar sen ak lo ilasa yan, Anut kagin kisaek mi lo iŋ fidian ibitiniaip iŋaned naon itaot atem atem ipidinai a.

12 Tamolpein a fidian Moses san kubiaeŋ amad tia aupasek digane na yan, iŋ kubiaeŋ amad tia dideg diau a. Nek ago mi, tamolpein a fidian Moses san kubiaeŋ amad da yak gug aupasek digane dan, gidad iŋ kubiaeŋ amad da yak bo man iŋ dam dideg diau a. 13 Man dugo, tamolpein a kududod nam kubiaeŋ san ru kagin duloŋ ak gug awan ta diabi na dan, Anut malan lo iŋ ta itaot na ya. Tia, tamolpein a kubiaeŋ awan diabi dan mi niŋedi wo Anut ibol ak, iŋ itaotan a. 14 Saen tamolpein Moses san kubiaeŋ ta diŋane na dugo, iŋsiganed ilo sou lo mi, kubiaeŋ an kagin itaot ak niŋen ibol ago digane tap, gidad kubiaeŋ ta diŋane na yak gug, kubiaeŋ ibol ago digane da. Rumok, iŋ Moses san kubiaeŋ amad tia ya, ago bo man iŋsed kubiaeŋ amad da ya, ago dugo iŋsiganed kubiaeŋ an diri da. 15 Iŋsad kagin naok naok lo taloŋ ak, Moses san kubiaeŋ iŋanen ru kagin funfun an bubed lo digire yak yen da. An lo iŋsiganed ilo sou naon sensen an lo ru kagin irupidai da, saen ta muruan ipidinai dak, saen ta isatuanai da. 16 Awo, nal ta ilasa dop tamolpein a kubiaeŋ duloŋ gug patud dupani dan, agod tamolpein a kubiaeŋ diganuri dan, iŋ sisem Anut naon na bitinaek lo ditur a. Bilaluŋ uyan ak a ŋai ŋabol ilasa dan lo ibol ak igo, nal an lo dop Anut tamolpein sad kankan mianuk an fidian Jesus Kristus lo kuai te idiri ilasap ibitinae a.

Juda adi iŋ kubiaeŋ ad da yak gug dupilali na ya

17 Gug oŋ, oŋ Juda tamol ubol tap, agod kubiaeŋ mi uri pani tap, agod oŋ Anut uloŋ ubol go se ipitiano tap, 18 oŋ iŋsan ilobol uloŋ ubol tap, mel uyan uyan kubiaeŋ ipiteŋano dan niŋen awok pidinai tap, 19 oŋ oŋse isisiŋanop oŋ mala tiai adi titianai dak ubol tap, agod oŋ tamolpein tidom tubun dumado dan lilaman pidinai dak ubol tap, 20 oŋ tamol burau ak sad ulumbek tamol ubol, agod oŋ nanuk sad girek maŋau mado dak ubol tap, agod oŋ kubiaeŋ ilon lo mi maŋau mok ak iŋ ru rumok da yen dugo ule uloŋ ak ubol tap, 21 aria, oŋ aenta piteŋanai da, gug oŋ se ipiteŋano di? Oŋ gumagam kagin dumoi o ubol da, ak dugo, oŋse ta ugam na di? 22 Oŋ aenta jeit kagin digane dumoi o rupidai da, ak dugo, oŋse jeit ta gane na di? Oŋ tubud sewak ai mitilaen man umoi da, ak dugo, oŋ gob sad ubou ab lo mel uyan uyan ak ta ugam na di? 23 Oŋ Anut san kubiaeŋ niŋen o ru tubun mi ubol da. Gug oŋ kubiaeŋ an pilalig an lo Anut miai pani da. Dugo, an ta rumok na i? 24 Nek ru girek lo ibol ago, “Aŋsam kagin sisaiak niŋen o gob adi luluŋad lo tamolpein Anut yaŋan niŋen o nao futek ru diŋiŋeŋ da.”

25 Saen oŋ kubiaeŋ kagin pani yau dan, oŋ tini suŋulon dutute san kagin an nuŋon anda ya. Gug saen oŋ kubiaeŋ pilali man, oŋsa tini suŋulon tutek an mel kawan igo ilasa ya. 26 Nek ago mi, talpein ta gidad tinin suŋulon ta dutute na bo man kubiaeŋ ibol ago igane dan man, en dugo, iŋ tinin suŋulon dutute yak ago Anut ilon ta isou na wak i? Rumok geig, Anut san leil lo talpein an man nek ibol tamol tinin suŋulon dutute yak igo woŋ a. 27 Amaiak niŋen o tamol a tinin suŋulon ta dutute na bo man kubiaeŋ kagin ipani dan, iŋ oŋ kot ipano dop ibio udu wa. Ata wo? Oŋ kubiaeŋ muroun mado dugo, tini suŋulon tutek san kagin iŋsan muroun dam mado da, ak gug kubiaeŋ nek an pilali da.

28 Kagin an ipalug wadan lo enti iŋ Juda tamol mok tabol ak i? Tamol a tini suŋulon tutek san muluŋ yabi dan, kagin an lo mi iŋ Juda tamol mok ilasa san ta idaisuda na ya. Agod tini suŋulon tutek mok man, mel ta tamol banid nam digane san dam tia ya. 29 Tia, tamol ta Juda mok imado man an ŋutun san, agod tini suŋulon tutek mok man, an bubed ilon san mel, an dam ur san mel, gug an kubiaeŋ san mel tia ya. Tamol naok ago yak iŋ Anut san na yaŋak tubun ak iŋane wo ilon ibol da, tamol sad na man tia ya.

Copyright information for `TBC