Romans 6

Aŋ aupasek patum apani dop afon ta itirnaŋ na wa

Ago yak niŋen o id dugo ilod isou dak i? Dugo, id kagin saian an fon mi tigane yau dop lo Anut iŋanen ilo muŋanek an nal pempem mi ka ikubiai panad ak i? Ago tia mok! Dugo, id Kristus da mateŋ lo aupasek san dabai tiriŋani dop man, aupasek ka tigane yau oŋ ak i? Man tia ya. Dugo, oŋ en ilo iŋaoŋ i? Id fidian Jesus Kristus yaŋan lo suguek tiŋane yan, nek suguek an lo mi id iŋ da sisem tamat a. Fun amaiak niŋen o idsad suguek an lo id iŋ da mateŋ san gib lo disiriad a. Amaiak lo nek ibol Kristus Taman san girager tuon lo yabisag imasa yak igo woŋ, nek ago mi id dam kumaen foun amad da tator a.

Man dugo, iŋsan mateŋ naon kisaek an lo id iŋ da tutumani tap, iŋsan kumaen naok a foun iŋane yan lo id iŋ da tutumani mok a. Agod id en dam taloŋ a. Saen Kristus aigim fo iyuk an idsad bunud wagam an aigim fo da dutumanig dubali a. Dal an lo idsad tinid aupasek aman da yan ipitiŋinig, an lo aupasek san urat pinein tumado yau san tia ya. Man ata wo? Talpein enti imat la yan aupasek san dabai iŋ yabituanip yen yau san tia ya.

Aria, id Kristus da tamat tap, id ilod lo rumok pe iŋ da sisem kumaen tumado wa. Man ata wo? Id taloŋ ak saen Kristus mutou lo imasa yan, fon imat san man tia ya. Mateŋ fon iŋ tinin itirni san dam tia ya. 10 Mateŋ a ile yan niŋen o ŋabol da. Id fidian aupasek tigane na yan niŋen o mateŋ an ile ya. An niŋen o iŋ imat kisaek o lian an lo aupasek san dabai igane itout a. An lo tamolpein fidian ibinawai o ago igane ya. Gug gamu iŋ kumaen imado da, agod Anut san ilobol lo mi iri wo ago imado da.

11 Nek ago mi, aŋsem niŋemi wo ilo sou igo agane wa. Aupasek fon aŋ ilom ta iŋane na wa, man dugo, aŋ nek ibol tamol imat la yak igo woŋ a. Ak gug Anut niŋen o, aŋsem nek igo iliaŋ a, Jesus Kristus lo Anut san ilobol ari wo kumaen amado dak abol a. 12 Amaiak niŋen o, aupasek abiani ilasa yau dop aŋanem tinim apirani wa. Ago tap, saen aŋ tinim imasa bo man, aŋ tinimi san ilobol awan abi san tia ya. 13 Aŋanem ŋiem banim nek ibol kagin saiak digane dak san biouŋ igo woŋ, aupasek igane wo ta apani na wa. Tia, aŋsem tamol mutou lo dumasag kumaen dumado dak igo woŋ, aŋanem tinim fidian mi kagin uyan digane dak san biouŋ igo woŋ, Anut apani wa. 14 Aŋ kubiaeŋ paen na ta amado na da, tia, aŋ ilo muŋanek paen na amado da. An lo afon aupasek aŋsam titianek tamol ta imado na wa.

Id kagin itaot ak san urat bigabeg tilasa wa

15 An ago tap, en dugo wak i? Rumok, id man kubiaeŋ paen na ta tumado na da, ago gug Anut san ilo muŋanek paen na tumado da. Amaiak niŋen o dugo, id aupasek an nek ago mi ka tigane yau ak i? Man tia geig a! 16 Aŋsem talpein ta tuon lo sem iŋiliaŋ pe aup bigabeg igo iŋsan awan ari tap, tamol e iŋsan awan aloŋ den iŋsan bigabeg igo mok amado wa. Amaiak niŋen o, aŋsem aupasek tuon lo idiraŋ au tap, an nuŋon man mateŋ mi a. Aria, aŋsem iŋiliaŋ pe awa biek kagin san tuon lo au tap, an nuŋon man Anut malan lo itaot idiraŋ a. 17 Gug Anut ilo uyan tupani da. Man dugo, aŋ wagam aupasek san bigabeg amado ya, gug gamu piteŋanek a imug aloŋ an bubem ŋutum fidian lo aŋaneg ari dugo paen na amado yau oŋ a. 18 Agod aŋ aupasek lo Kristus iŋiliaŋ go kuai te idiraŋ a. An lo aŋ kagin itaot agane san bigabeg adi alasa ya.

19 Ŋai ŋaisag ru lo, aŋ ilom tia yak niŋen o tamol kagin ŋurig ŋabol da. Aŋ wagam aŋanem tinim san biabi anen anen, aupasek san bigabeg igo aganeg dilasa ya. Ago yan lo aŋ kagin sisaiak nun anda yak agane se ya. Nek ago mi gamu aŋanem tinim san biabi anen anen aganep, kagin itaot ak san urat bigabeg alasa dop gun amado wa. 20 Saen aŋ aupasek san bigabeg ago ator se man, kagin itaot an aŋ ibiatuanaŋ san tia ya. 21 Gug aŋ melmel a niŋedi wo gamu miai ifunaŋ dan nuŋon dugo aŋane yak i? Mel an san wadan man mateŋ mi a. 22 Gug gamu Kristus aŋ aupasek lo ipasaŋ go Anut san bigabeg alasa ya. An san nuŋon man iŋ aŋ gun idiraŋ alasa ya. Agod an san nuŋon man kumaen pempem yen san mi a. 23 Aupasek san ai wadan man mateŋ mi a. Gug Anut san binawek kawan ipanad dan man id Jesus Kristus idsad Tubun ak da tutumanip, iŋ lo kumaen pempem tumado wa.

Copyright information for `TBC