Titus 1

Ŋai Pol, Anut san urat tamol ipilianag go Jesus Kristus san aposel ŋilasa ya. Iŋsan pilianek tamolpein sad ilo rumok an ilasa wak, agod maŋau a ru rumok san an lo id Anut san kagin turi tupanip tator o ipilianag a. Ilo rumok maŋau da yan sad fun man, kumaen pempem san tiŋane wan san tini ganek an id ilod lo yen da. Anut iŋ sewak tamol tia ya. Saen tan en gamugo ilasa dugo kumaen a ipanad an niŋen o promis igane ya. Agod saen a ipiliani an lo iŋsan ru an kuai isip yen a. An ŋaisag ru fulalek lo ago igane ilasa ya. Anut idsad binawek tamol iŋsan ru kagin ibol an lo urat an ŋai banig lo igane ya.

O Taitus, oŋ ŋaisag nanug mok igo ya, oŋsa ilo rumok maŋsama da naon kisaek a. Bai Anut iŋ Jesus Kristus idsad binawek an da iŋsad ilo panek, maror da dupanop oŋ da amado wa.

Taitus Krit nui lo urat igane ya

Saen ŋai Krit nui na oŋ ŋibisawo man fun igo ya. Urat awan atna yan muruan anda ya, amaiak kubune itout o ŋibisawo ya. Ago dop imug ŋurupaio ago mi midaeŋ ilon lo panu kisaek kisaek atem matu pilianai idu wa. Aria, midaeŋ ilon lo matu pilianai man tamol naok igo ya. Tamol iŋ niŋen o ru ta dubol na da, agod iŋ iwon kisaek a. Iŋsan nanun muroun ilod lo rumok ak, agod iŋ tinad tamad awad paen na mi dumado wa. Ago gug iŋsan nanuk silei tinadi dop man, iŋ urat tamol ta imado na wa. Kabelan nanuk fud saian an lo tamad diabi idu banau. Man dugo, midaeŋ san kagin panek tamol man sad tureŋ lo tamolpein iŋ lo muruan ta dile na da. Man ata wo, iŋ Anut san urat tamol. Fun an niŋen o iŋ kabuŋan ta sakar na wak, tiŋaen ta saian kisaek oŋ na wak, iŋ you sakar ak ta iluk na wak, agod wagai gidigidad ta igane na wa. Iŋ dal saiak saiak lo filian iŋane wo ago ta igane na wa. Tia, iŋ kagin uyan ak mi igane wo imat ak, tamol asau ipalu dop kagin ipani uyanan a. Iŋ tamol kankan uyanan anda wak, iŋ tamol itaot ak, iŋ tamol gun ak, agod iŋsen ulum an yabi dop sen tinin kagin ipani uyanan an iloŋ a. Iŋ ru uyanan a gubak mi dupiteŋanad go ilod tupani dan mi yabituani wa. An lo piteŋanek a uyanan an san maŋau ka ipiteŋanai siŋaokan a, agod tamolpein a iŋsan awan lo dipirgini dan iŋsan piteŋanek uyanan an lo awad yafutani wa.

10 Man dugo, id luluŋad lo tamolpein wei mi naok igo ya, iŋ silei digane dak, iŋ ru kawan diŋiŋeŋ da, agod sewak tinadi, nek a muluŋ san doup ama ya. 11 Tamol naok ago yak oŋ awad wafutani wo uyanan a. Man dugo, iŋsad ŋiŋeo lo piteŋanek saian ak tamolpein dukubiai pidinai dop lo filian diŋane wo ago digane da. An lo iŋ tamolpein sad samun dukubulai da. 12 Iŋsiganed profet ta igo ibol, “Krit tamol man pempem sewak digane da, iŋ bor goun saiadi ak igo ya, agod dam tuŋalek tinadi a.” 13 Agod ru an ru rumok a. Amaiak niŋen o ru dabai anda nam pidai dop lo iŋaned ilo rumok an dukubunep itaot a. 14 Kabelan iŋ kududod dugure dop Juda adi sad am rumok tia yan diganuri boi, tia, tamol a ru rumok patud dupani dan sad ru kagin duri banau. 15 Tamol ikok ak iŋsan ilo sou lo mel an fidian ikok a. Ak man tamol a ilon lo ta ikok na yan, agod ilo rumok an tia yan, iŋ lo mel fidian nun a. Tamol naok an iŋsan kankan, iŋsan maŋau lo sen malan isue ya. 16 Iŋ awad lo Anut duloŋ ago dubol da, ak man iŋsad kagin naok naok lo iŋsiganed ru an sewak ru mi kuai te id dukubiai panad da. Iŋ saiadi geig a. Awa parsisalek tinadi ak, agod iŋ mel uyan ak ta digane ilasa san dam ta idaisuda na ya.

Copyright information for `TBC