1 Kings 12

Isareri noti mantaraini vau ankuka Iutaa avuhainaa vaiinti qoririma kora

Vika ˻Soromonura maaqu˼ Rehoboamura noraiqama kaariraro viva tinavu avuhainaava variarire ti, ekaa Isarerinotimantaraini vau vaiinti nahentika Sekemi vatukaini oru ruvaaqumavi vauvaro Rehoboamuva vivavata mini vura.

Vi entara Nebaatira maaqu Jeroboamuva Soromonura aatu qetakero ruqema kero vuva Isipini vaiharo vi vakaakara iriro, viva vihairo anirantero vura.

Viva Isarerini oruntomanta Isareri vika vira aaramakovaro vivavata ekaa Isarerivata Rehoboamuva vaunaini orunte virara tiha, Ai qova Soromonuva nora maara, vo maara vo maara tinavuqaa vataimanta tenavu vukaari utiha vo kaiqa vo kaiqa vira vara amitaunarave. Are vi maarara tinavu vuaqa ntava timitairera, tenavu Isareri ai vevaaraini vaiha ai kaiqa vara amitaare, ti.

Vika minti tuvaro King Rehoboamuva vikara tiharo, Ne oru taaramo enta varikema orurante aniqe te tenta avu aatoqiraara ni tiva nimiare, tumanta vika vira mini ke vura.

Isareri vika vuvaro Rehoboamuva oru qiata vaiinti naampaiqama vuka avu aatoqiraara irareva vura. Haaru vika vira qora Soromonura koqe avu aato ami vauka vauvaro Rehoboamuva vika irero tiharo, Te vi vaiinti nahentika nana uvae nái tiva nimirarave? tiro.

Viva minti tumanta vika vira tiva ami tiha, Are vi vaiinti nahentika koqe kaiqa vara nimitaqira vihara, vika ai iraa uvararavata eo tirera, vika ekaa enta ai vevaaraini vaiha ai kaiqa vara amitevarave, ti.

Vika minti tuvarovata, Rehoboamuva naampainavu uva kia iriraitiro, viva oru nai kena vaiinti qaraaka vaiintinavu irora. Vika Rehoboamura hampata qampiqoka koqe avu aato Rehoboamura ami vauka vaura.

Ho Rehoboamuva vinavuka irero tiharo, ˻Isareri˼ vika tiriara tiha, Ai qova tinavuqaa nora maara vataira vuaqa ntava timitaane tiarave. Ho te nana uvae vika tiva nimirarave? tiro.

10 Minti tumanta qaraaka vaiinti vinavuka vira hampata qampiqoka tiha, Ho ariara ai qova tinavuqaa maara vataira vuaqa ntava timitaane ti variaka mintima nái tiva nimiane:

Ti qora kempukavano nora kempuka vaivarovata, ti kauqu eranara kempukavano vira kempukavata uri aatara kaivo.

11 Quqaama ti qova niqaa maara vataiva nora maara vaimantavata, te viravata uri aatarake nai nora maara niqaa vatarerave. Ti qova naaquntaqohairo ni ntaihaiva vaimantavata, te viravata uri aatarake auqu vataa naaquntaqohai ni voqavata ntaiharerave, tiane, ti.

Vika Rehoboamurara minti tiane tuvaro
12 taaramo enta aitarovaro Jeroboamuvavata ekaa Isarerivata ani King Rehoboamuva tuntemake qaiqaa ani vira tavora.

13 Avuhainaa vaiinti viva kia naampainavu avu aato amura iriraitiro, viva qaraaka vaiintinavu avu aato amura iriharo vaiinti nahentiara tiharo, Quqaama ti qova niqaa nora maara vatairave. Oho, te niqaa nora maara voqavatama vatarerave. Ti qova naaquntaqohairo ni ruqutiva vaimantavata, te auqu vataa naaquntaqohai ni voqavata ruqutirerave, tiro.

15 Noravano Kotiva paropeti vaiinti Ahiaara Silohainaara noqihairo Nebaatira maaqu Jeroboamurara tu uvava vivau variarire tiro, Noravano Kotiva vira qaqi kovaro Rehoboamuva kia Isareri vaiinti nahenti antuqa avatora.

16 Ho Isareri vika tavovaro King Rehoboamuva kia vika uva iriare tumanta, vika noraiqamake naveraitiha avuhainaa vaiinti vira nai tiva ami tiha, Tenavu kia Iesira maaqu Devitira ankuvanovauve vauro. Kia tenavu maa vaiintira vevaaraini vairerave. Isareri vaiinti nahentivauvo, aniqenavu tentanavu maaqaini anirante vuare. Ne Devitira anku nentavano nentaqaa raqikiate, tivake nai maaqa nai maaqa vura.

17 Vika vuvaro Rehoboamuva Isareri vokuka Iutaa vataini vauka vikaqaaqai raqiki vaura.

18 Ho Rehoboamuva Adoniraamura Isarerini atitama kovaro vura. Adoniraamuva kaiqa vaiintiqaa raqiki vauva oruntomanta Isareri vika vira tave, ori aqukeha vira arukora. Vira arukovaro King Rehoboamuva vi uvara iriro, qetakero vaaka nai iqokakaariqi vaarintero ruqema kero Ieruharemini vura.

19 Ho vi entaraqaahai Isareri anku ˻10navu˼ kia Devitira ankuqihainaa vaiinti vevaaraini vaireka auti vaiha, maa entaravata kia vika vevaaraini vaireka auti variara.

20 Vi entara ekaa Isareri iruvaro Jeroboamuva Isipi kero qaiqaa orurantero ani vaumanta, vika viva unaini uva varake virara tiha, Are tenavu iainanaini aniane tuvaro, viva vika unaini anumanta vika vira vara noraiqama kovaro viva ekaa Isareri vika avuhainaa vaiintiqama vura. Mintumanta Iutaa ankuqai Devitiva kuvuarama toka vevaaraini vaura.

Semaiaava Kotira uva tiva qoqaiqura

21 Rehoboamuva Ieruharemini oruntero Isareri anku 10navu qaiqaa vira vevaaraini variate tiro, vika hampata iqoka raqireva autiharo, viva Iutaa ankuqihairovata Benaminira ankuqihairovata iqoka vaiinti koqeka naarama komanta vika 180,000 vaiinti viva unaini ani ruvaaqumavi vaura.

22 Mintuvaro Kotiva paropeti vaiinti Semaiaarara tiharo,

23 
  • Are King Rehoboamuva inaini oruntera ekaa Iutaa ankuqiraakavata, Benaminira ankuqiraakavata, ekaa vokiakavata, vikara mintima tiane:
24 
  • Te Noravano Kotika niara mintima turo: Ne kiama Isareri nenta qata vakaa hampata oru raquate. Ne ekaa qaqirake anirante nenta maaqa vuate. Isareri ˻anku 10navu˼ vika nariaraa variate ti, tema vi okarara qovarama kauro, tiro.
Noravano Kotiva Semaiaarara minti tuvaro viva vuru Noravano Kotiva tu uvara vika tiva nimumanta iri, Noravano tuntemake, anirante nai maaqa nai maaqa vura.

Jeroboamuva Kotira tauvaqa utu amitora

25 Ho King Jeroboamuva Sekemi aiqinaini vau vatukara ˻qaiqaa˼ kempukaiqama kero autukero katu varero vi vatukaraqi oru vaura. Viva mini vaiharo oru Penueli vatukavata qaiqaa kempukaiqama kero autukora.

26 Ho Jeroboamuva nai iriro tiharo, Hauri te raqiki vauna vaiinti nahentika ti qaqirake qaiqaa Devitira anku vevaaraini vaireka, vivorave. 27 Vika Nora Kotiraofaa iha quara amitareka Ieruharemini Nora Kotira Naavuni vivera, vika qaiqaa King Rehoboamura Iutaa avuhainaarara tinavu nora vaiintive tiha, vika qaiqaa vira vevaaraini vaiha ti haruma kevarave, tiro.

28 Jeroboamuva minti tivakero nai avu aato ami vau vaiintika iromanta vika vira tiva amuvaro iriro, vivakori ori varakero purumakau naati qoramaraqura/varaha taaraqanta autu kora.

Autu kero vatero viva Isareriara tiharo, Ne Isareri qumina niara aara Ieruharemini vivorave. Ho tavaate. Maara ni Isareri variqatantama autu nimitauro. Vitanta ni ˻kaivaqaukavara˼ Isipihai ntita vare maini viri korave. ˻Ne vitanta nutu tuahera kaate˼, tiro.

29 Ho viva minti tivakerokoriqohairo aututo purumakaura vo Isarerisauti mantaraini Beteli vatukaqi vuru vatero, vo Isarerinoti mantaraini Daani vatukaqi vuru vatora.

30 Ho mintimake Isareri vika purumakau vitanta quahama nimitareka Daaninivata ˻Betelinivata˼ oru vaiha Kotira qora okara autu amitora.

31 Jeroboamuva vo aiqina vo aiqinaqaaofaa tainta autukero,ofaa iha quaraate tiro, viva kia Rivaira ankuqiraaka kaama taraitiro, viva qaqi qumina vaiinti kaama tomanta vika vi kaiqara vare vaura.

32 Iutaa vataini vika vo ihi vo ihi ˻Haraara Naavu˼ ovata no entarara iriharo Jeroboamuva Isarerini nora entavanovata variarire tiro, viva 8 tora 15 enta kaama tero Isareriara tiharo, Maa entava tinavu nora entama varianarove, tiro. Minti tivakero vi entaraqaa viva Betelini vaiharo purumakau naatitanta aututorara iriharo, vitantaofaa iha quara nimitora.

Jeroboamuva Betelini vaiharo vaiinti vonavu vo aiqina vo aiqinaqaaofaa iha quara nimitaate tiro, viva vika kaamatora.

33 Ho Jeroboamuva mintima kero nai irikero 8 tora 15 enta kaamatero tiharo, Vi entara Isareri nora entave tivakero, viraqaahairo Betelini vaiharo nai aututoofaa taintara tataaqaofaa iha quarora.

Copyright information for `TBG