1 Kings 2

Devitiva Soromonurara ekaara uva tura

Devitiva tavovaro viva nai qutuarirava aumaiquvaro viva nai maaqu Soromonura aaramakero maa uvara vira tiva amura:

Te aumakaama qutirarave. Qorainti taruva kempukaiqama kero himpiro vaintema kera, are kempukaiqama kera variqira vuane.

Are Nora Kotira nena Variqa uvaqai iriqira vuane. Are vira aaraqaaqai nuane. Are kia vira no raqa karaitira, viva vo uva vo uva tivatora Mosiva qara ntuvatora iriqira vuane. Are mintiraro Noravano Kotiva ai kahaqirara are vona vona vairaro, ekaa are varena kaiqava koqema kero varianarove.

Are kia vira no raqa karaitira, vira uva iriqira virera, viva ti Devitikara tivatai uvara kia tauru kaanarove. Haaru Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are kuvuarama terauka ekaa enta kempukaiqamake ti tivataqi viha, ti tivuqaa avuqavuqamake nivera, te vikaqihai vo vaiinti vo vaiinti kaama taari vika Isareriqaa raqikiqi vivarave, tirave.

Ho Seruiara maaqu Ioaapiva ti qoraiqama timitairara are irianarave. Ioaapiva Isareri iqoka vaiintiqaa raqiki variatanta Nera maaqu Apineravata, Ietera maaqu Amasaaravata arukairave. Viva kia raquraqihairo vitanta arukaraitiro, qaqi maateraiqamake varia entara viva vitanta arukaivaro vi uvava nai viraqaama vaivo. (2 Sam 3:27; 2 Sam 20:10)

Are nena koqe avu aato avatehara, vira vaaqu kaiqara irihara, kiama vira qaqi kairaro naampaiqama viro qutuarire.

Gileaatihainaara Basilaira maaqunavu qaqi kairamanta vinavuka ani ai vaintivara hampata oquvi vaihama kara naate. Te ai vakaara Apasalomura aatu qetake vuna entara vinavuka ti koqema timitaarave. (2 Sam 17:27-29)

Are Benaminira ankuqihairo Bahurimihainaara Geraara maaqu Simeiraravata kia tauru kaane. Haaru te Mahanaimi vatukaini virera aaraini vi vauraro viva ti qora uva tiva timitero, Kotira aareharo tiriara qoraiqama amitaane tirave. (2 Sam 16:5)

Te orurante anuraro Simeiva Iotani Namariqi tuvuntero ti vita kaimanta te Nora Kotira avuqaa tenta aiqiqaa kauqu aquke tiha, Te kia ai arukarerave, tunarave. (2 Sam 19:16-23)

Te minti tunarara tiro, vi vaiintiva maa entara qaqima vaivo. Hauri are vi vaiintirara kia viraqaa uva vaivo tirorave. Are koqe avu aato vataaravara tira, vo aara ranta kairamanta vi vaiintira arukaate, tura.

Devitiva qutu vura

10 Ho Devitiva qutu vumanta vika vira vaata vare IeruharemiqiDevitira Vatukave tunaini vuru quntama tora.

11 Devitiva avuhainaa vaiintiqama viro Isareriqaa 40 ihiara raqikiqiro vura. Viva Hebaroni vatukaini 7 ihiara Isareriqaa raqikiqiro viro, viraqaahairo viva oru Ieruharemini 33 ihiara vaiharo Isareriqaa raqikiqiro vura.

12 Devitiva qutu vuvaro vira maaqu Soromonuva nai qora vatuka varero avuhainaa vaiintiqama viro Isareriqaa raqiki vauvaro viva raqikuva kempukaiqama kero vaura.

Adoniaara arukora

13 Vo enta Hagitira maaqu Adoniaava Soromonura nora Basebaara ani tavora.

Viva anuvaro Basebaava vira irero tiharo, Are maateraiqiharae aniaro? tuvaro Adoniaava tiharo, Eo, te maateraiqihama anuro, tiro.

14 Viva minti tivakero qaiqaa tiharo, Te ai hampata uva vo tirerave, tuvaro Basebaava, Ho tiraqe iriare, tiro.

15 Minti tuvaro Adoniaava tiharo, Are irianarave. Ekaa Isareri vika tiriara arema avuhainaa vaiintivano vainarave tiamanta te avuhainaa vaiintiqama vuare turaro, nai Nora Kotira antuqavano ti qata kaama taimanta te kia avuhainaa vaiinti vaunarave. 16 Ho te vohaa uvaqai ai irarerave. Are virara hovema tiane, tuvaro Basebaava, Ho are tiraqe iriare, tiro.

17 Minti tuvaro Adoniaava vira tiva amiro tiharo, Are oru King Soromonura irairaro viva hove tiraqe te Sunemihainaa nahenti Abisaakira varaare. Viva are irena uvarara kiama kiave tiraitiro, eoma tianarove, tiro.

18 Adoniaava minti tuvaro Basebaava hove tiro, Te oru vira ireha tavaare, tivakero 19 Basebaava Adoniaarara iriharo King Soromonura tavareva vura.

Ho avuhainaa vaiintivano tavovaro vira nova Basebaava uru vauvaro viva himpiro vira uva mantero nai anu kimaarama amitero, viraqaahairo qaiqaa nai avuhainaa taintaqaa oquviro, nai kaiqa vaiintiara tainta vo vara viri amitaate tumanta vara viri avuhainaara vira kauqu tanaraini vatovaro vira nova viraqaa oquvi vaura.

20 Ho Basebaava tiharo, Te inaara uva vo ai iraarirara are virara hovema tiane, tuvaro King Soromonuva nai tiva amiro tiharo, Ti no, ho tiane. Te are ti irena uvarara kiama kiave tiraiti, eoma tirarave, tiro.

21 Minti tuvaro Basebaava tiharo, Are qaqi kairaro ai vakaava Adoniaava Abisaakira varaarire, tiro.

22 Minti tuvaro King Soromonuva nai norara tiharo, Oho, nantivarae are ti irehara Abisaakira Adoniaara amiane tiaro? Are mintima kera irehara tiriara, Kairaro Adoniaava ai vatuka varero avuhainaa vaiintiqama vuarire, ti variaro. Are irianarave. Viva ti vakaava vaimanta Ioaapika Abiataaka vira mantaraini vaiha vira kahaqireka auti variarave, tiro.

23 King Soromonuva minti tivakero viva Nora Kotira autuqaa tiharo, Oho, Adoniaava vi uvara ti iraira kaara te tiari vira arukaate. Te kia mintiarera, Noravano Kotiva homa ti arukaanarove.

24 Noravano Kotiva naima ti kahaqiharo kempukaiqama timitaimanta te tenta qora Devitira vatuka vare avuhainaa vaiintiqama vunarave. Haaru Noravano Kotiva nai aiqiqaa kauqu aqukero tiriara tiharo, Vivavata vira vaintivaravata avuhainaa vaiintiqamavi variqi vivarave, tirave. Oho, Noravano Kotiva ekaa enta ekaa enta qaqi variqiro vi vaira autuqaa te tiha, Adoniaava vatema qutu vuanarove turo, tiro.

25 King Soromonuva minti tivakero viva Benaiaarara tuvaro viva oru Adoniaara aru kora.

26 King Soromonuva Kotira kaiqa vara amite vau vaiintira Abiataarara tiharo, Anirantera nena maaqa Anatotini vuane. Are qora okara autu kaanara kaara ai arukaarirava vaimantavata, vate te kia ai arukarerave. Haaru are ti qokantira vaihara Nora KotiraVokiseqaa raqiki variararo ti qova Devitiva airi maara varaivara arevata vikantira vi maarara varaanarave. Virara irihama te kia ai arukarerave, tiro.

27 Minti tivakero Soromonuva Abiataara atitama kovaro Abiataava ˻Elira ankuqihainaava˼ kia qaiqaavata Kotira kaiqa vara amitora. Mintuvaro haaru Noravano Kotiva Silo vatukaqi Elirara tivato uvava vivau vaura. (1 Sam 2:27-36)

Ioaapira arukora

28 Apasalomuva nai qora Devitira vatuka varareva auti vau entara Ioaapiva kia Apasalomura mantaraini vaura. Mintuvarovata, Adoniaava ˻nai qata Soromonura vatuka varareva auti vauvaro˼ Ioaapiva Adoniaara mantaraini vaura.

Ho Ioaapiva iruvaro vi haikava Adoniaaka Abiataakaqaa qovaraiquvaro viva qeta kero ruqema kero oru Nora Kotiraseri naavuvano vaunaini Kotiraofaa tainta hini hini kaantaraqaa aatotanta aututora totero vaura

29 Mini vaumanta vokuka King Soromonura vuru tiva ami tiha, Ioaapiva oru Nora Kotiraseri naavuvano vainaini vaiharoofaa tainta totero vaivo, tuvaro Soromonuva Benaiaarara oru Ioaapira aru kaane tiro.

30 Minti tuvaro Benaiaava Nora Kotiraseri naavuvano vaunaini oruntero Ioaapirara tiharo, Ioaapio, avuhainaava ariarama aaqaini veva ntaanema tivo, tiro.

Minti tuvarovata, Ioaapiva tiharo, Kia te aaqaini veva ntarerave. Te maaqi vaiha qutu virerave, tiro.

Ioaapiva minti tuvaro Benaiaava viva tu uvara varero anirantero vuru avuhainaa vaiinti tiva amuvaro
31 avuhainaava Benaiaarara tiharo, Hove. Are viva nai tintema kera vira arukaane. Are vira aru kera, vira vaata varera vuru quntama taane. Ioaapiva kia qora okaravata autuatanta, qumina arukora kaara, vira vaaqu okaravano tiqaavata ti qora ankuqaavata vairave. Vira arukairaro vira vaaqu okaravano kia qaiqaavata tinavuqaa variarire.

32 Oho, kairaro Noravano Kotiva Ioaapiva vaaqu kaiqa varairara iriharo, naivata aru vuntu kaarire. Haaru Apineva Isareri iqoka vaiintiqaa raqiki vauva vauvaro Ioaapiva qumina vira arukorave. Amasaava Iutaa iqoka vaiintiqaa raqiki vauvaro Ioaapiva viravata qumina arukorave.

(2 Sam 3:27; 20:9-10)

Vitanta koqe vaiintitanta vauvaro vitanta koqe okara autuva Ioaapiva auturavata aatara korave. Mintuvaro Ioaapiva kia ti qora tiva amiraitiro, viva nai antuqaqaa vi vaiintitanta arukorave.

33 Oho, kairaro Noravano Kotiva Ioaapira vaaqu okarara iriharo, kia vira uva nunka amitairaro vi uvava ekaa enta Ioaapiraqaavata, viva kuvuarama tairaukaqaavata, qaqi variqiro vuarire. Kairaro Noravano Kotiva ekaa enta Devitira ankuqirauka koqema nimiteharo vikaqihai avuhainaa vaiinti qovaraiqikavata koqema nimitaira vika maateraiqiha variqi vuate, tiro.

34 Soromonuva minti tuvaro Benaiaava vi uvara iriro viva anirantero oru Ioaapira arukora. Vira arukomanta vira vaata vare vuru nai maaqa aahara vataini quntama tora.

35 Avuhainaava Benaiaara noraiqama kovaro viva Ioaapira vatuka varero ˻Isareri˼ iqoka vaiintiqaa raqiki vaura. Abiataara vatuka varaarire tiro, avuhainaava Kotira kaiqa vara amite vau vaiintira Sadokira noraiqama kora.

Simeira arukora

36 Avuhainaa vaiinti viva Simeira aarovaro anuvaro virara tiharo, Are Ieruharemiqi vaihara naavu vo kaqatera vi naavuraqima variane. Kiama Ieruharemi vatuka kera vonaini vuane.

37 Are Ieruharemi maini kera Kidaroni Namari taqa varera vonaini virera, are vaakama qutu vinarave. Are mintirera, nena mintinara kaarama, qutuma vinarave, tiro.

38 Minti tuvaro Simeiva vira nai tiva amiro tiharo, Avuhainaao, are tiana uvava koqe uvama vaivo. Te are tianantemake mintirerave, tiro. Minti tivakero Simeiva vukaiqama kero Ieruharemini variqiro vura.

39 Ho taaramo ihi aitaromanta Simeira kaiqa vaiinti rumpatokaqihai votanta ruqemake oru Geti vatukaini Makaara maaqu King Akisira hampata mini vaura. Vitanta oru mini vaumanta vokuka Simeira tiva ami tiha, Ai kaiqa vaiintitanta Geti vatukainima oru variavo, ti.

40 Minti tuvaro Simeiva nai donki qeramatero viraqaa vaarintero oquvi vaiharo ˻Ieruharemi kero˼ Geti vatukaini King Akisiva vaunaini nai kaiqa vaiintitanta rantareva viro, oru vitanta ranta kero ntita varero Ieruharemini orurantero anura.

41 Mintuvaro Soromonuva Simeiva Ieruharemi kero Geti vatukaini viro orurantero ani uvara iriro, 42 viva Simeira aaramakero virara tiharo, Te haaru ariara tiha, Are Nora Kotira autuqaa tihara kia te Ieruharemi vatuka ke vona vuainarave tiane, tunarave. Te tiha, Are Ieruharemi vatuka kera vonaini virera, are vi entara qutuma vinarave, turara are tiriara tihara, Are tiana uvava koqe uvama vaivo. Te are tianantemake mintirerave, tianarave.

43 Ho nantivarae are Nora Kotira autuqaa, Te mintirerave tivataana uvara kia iriraitira, te ai tiva amuna uvaravata raqa kaaro? 44 Are ti qora Devitira qoraiqama amitaana uvara, ekaa vi uvara irianarave. Ho Noravano Kotiva nina vaaqu okara kaara ai qoraiqama amitaanarove.

45 Noravano Kotiva ai qoraiqama amiteharovata, viva ti koqema timiteharo ekaa enta Devitira ankuqirauka qaqi kaira vikama avuhainaa vaiintiqamavi variqi vivarave, tiro. 46 King Soromonuva minti tuvaro ˻Simeiva vahaaqaini˼ vevantovaro avuhainaava Benaiaarara tuvaro viva vevantero Simeira arukora.

Ho mintuvaro King Soromonuva avuhainaava vaiharo raqikuva kempukaiqama kero vaura.

Copyright information for `TBG