1 Kings 3

Soromonuva Kotirara koqe avu aato timiane tura

Isarerivata Isipivata maateraiqiha variate tiro, Soromonuva Isipi vika avuhainaara raavura varatero vaura. Viva vi nahentira vita varero vuru Devitira vatukave tunaini Ieruharemini kovaro vaura. Soromonuva nai avuhainaara naavu kaqe vau entaravata, Nora Kotira naavu kaqe vau entaravata, Ieruharemi vaantaavura auti vau entaravata, vi nahentiva Devitira Vatukave tunaini vaura.

Vi entara Nora Kotira naavu kia kaqa amitorara ti, vaiinti nahenti oru hampi vo aiqina vo aiqinaqaa Kotiraofaa iha quara amite vaura.

Soromonura muntukavano Nora Kotirara vauvaro viva nai qova Devitiva koqema kera nuane tu uvara iriqiro viharovata, viva vaiinti nahenti aanantero, sipisipive, memeraave, purumakauve, varero hampi vo aiqina vo aiqinaqaa Kotiraofaa iha quara amite vaura.

Gibeoni vatukainiofaa tainta vo vaumanta vaiinti nahenti virara avuni vai taintarave tuvaro Soromonuva vi taintaraqaa 1,000 aantauvahi Kotiraofaa iha quara amitora.

Vo enta Soromonuva Gibeonini oru vaiharo entaqi vaiteharo taira tave vauvaro Noravano Kotiva qovarama viro virara tiharo, Nana nana haikara ai muntukavano vainarara are ti irairaqe te ai amiare, tiro.

Minti tuvaro Soromonuva tiharo, Ti qova Devitiva ai kaiqa vaiintivano vaiharo viva kempukaiqama kero ai uva iriqiro viharo koqema kero avuqavuqama kero ai kaiqa vare vaivara are vira koqema amitaanarave. Are vira koqema amitaararo viva ti qorainti vainti vatataimanta te vira maaquvano vaiha tenta qora vatuka vare Isareriqaa raqiki vauro.

Ho ti Variqa Noravauvo, te qaraaka vaiintivano vaiinti nahentiqaa raqikiaina kaiqara kia kankomake tavaraiti vaurara, are ti qaqi kaaramanta te tenta qora vatuka varaunarave.

Are kaama taana vaiinti nahentika maini airitahaa variavaro kia vovanovata vika ho kaara ntuarirava vaimanta te vi vaiinti nahentikaqaa raqiki vauro.

Ai vaiinti nahenti airi variarara tira, are ti koqe avu aato timiraqe te koqe okaravata qora okaravata ho rairake taveha, avuqavuqamake vikaqaa raqikiare. Ti avu aatovano kia ho vairera, te nantiakee ai vaiinti nahenti nora vatanaakaqaa ho raqikirarave? tiro.

10 Minti tuvaro Noravano Kotiva Soromonuva iro uvarara quaha kero 11 virara tiharo, Are kia tiriara airi ihi timiraqe te vukaiqamake variare tiraitira, are kia airi airaira timiane tiraitira, are kia ti navutaaka aru taiqa timitaane tiraitira, are tiriara tihara, Koqe avu aato ti timiraqe te ai vaiinti nahentiqaa avuqavuqamake raqikiare, tianarara ti, 12 te are tianantemake, koqe avu aato amiariraro ai avu aatovano uritarero variarire. Haaru koqe avu aato vataa vaiinti vovano kia mintimakero vaurave. Naantiara qovaraiqikaqihairo kia vovanovata ai avu aato aatara kaarirava varianarove.

13 Are ti iraana haikara ai ami, viraqaahai te are kia ti irena haikaravata ai amirerave. Te airi airairave, nora autuve, ai amiarirara are qaqi variqira vina entara avuhainaa vaiintivano vairaro are vatera monuvave, airairavave, ai autuvanove, uri aatarakero vairaro avuhainaaka vonavu kia ho ai aanantamake vaivarave.

14 Ai qova Devitiva te uva tiva taunara iriqiro viharo ti aaraqaa koqema kero ni vairave. Are vira aanantera mintiaqira virera, te ai qaqi kaarirara are airi ihiara variqira vinarave, tiro.

15 Minti tuvaro Soromonuva vaitonaihairo himpiro tiharo, Ike, Kotiva tairakaama vi uvara ti tiva timivo, tivakero viva himpiro oru Ieruharemini Nora KotiraVokise avuqaa vaiharoofaa vo, ekaa kaintu iha quara amitero, Kotikantiro vohaa variainarara iriharoofaa vo iha quara amitero, viraqaahairo viva naikamaani kaiqa vare vaukara iriharo karaunta/nuta nimura.

Soromonuva avuqavu ko tura

16 Vo enta hampi narira ni vau nahentitanta avuhainaava titanta uva avuqavuqama timitaarire tivake viva vaunaini oru vira avuqaa himpite vaura.

17 Vitantaqihairo vovano tiharo, Nora vaiintio, viti nahentivavata, tevata, vohaa naavuqima vaunarave. Te vikanti vohaaraqi vaiha vainti vatataunarave.

18 Te vainti vatatauraro taaramo enta aitaraivaro viti nahentiva, vivavata vainti vatatairave. Tetantaqai naavu viraqi vauraro kia vovanovata titanta hampata vairave.

19 Entaqi viti nahentiva aavata vaitaviro tuqantaa virare tiro, nai vainti rakavu kaivaro qutu virave. 20 Vira vainti qutu vivaro enta tavaarana viva himpiro ani te vaiteha tenta vainti kaqa taunara vita varero vuru nai vaitai taintaraqaa vatero, nai vainti qutuvira viri ti kaqa timitairave.

21 Ho vira qararaa toqaqi te himpi tenta vainti naama amirare ti, tavauraro vainti viva qutu vivo. Te vainti vira tuantike tavauraro kia te vatatauna vaintiva vaivo, tiro. Minti tuvaro vira kena nahentivano aqao tiro, Qaqi vai vaintira, vira ti vaintima vaivo. Qutu vi vaintira, ai vaintima vaivo, tiro.

22 Minti tuvaro hoqarero tu nahentiva tiharo, Aqao, qutu vi vaintira, vira ai vaintima vaivo. Qaqi vai vaintira, vira ti vaintima vaivo, tiro. Minti tivakeha vitanta avuhainaa vaiinti avuqaa tirori vaura.

23 Vitanta tirori vauvaro King Soromonuva tiharo, Maa nahentiva tiharo, Ti maaquvano qaqi vaivaro vira maaquvano qutu vivo, tivaro viti nahentiva aqao tiro, Vira maaquvano qutu vivaro ti maaquvano qaqi vaivo, tivo, tiro.

24 Minti tivakero avuhainaa vaiintivano nai kaiqa vaiinti vorara tiharo, Oru iqoka paipe vo varera viri timiane, tuvaro oru varero viri amuvaro viva 25 tiharo, Are qaqi vai vaintira paipeqohaira teqakera, hini vo nahenti amira hini vo nahenti amiane, tiro.

26 Soromonuva minti tuvaro nai vainti nova voqama kero vainti virara muntuka ntuvaro viva avuhainaarara tiharo, Mpo, avuhainaao, kia vira arukaane. Vi nahentira qaqi amiane, tiro.

Minti tuvaro vira kenava aqao tiro, Kia vainti vira titanta qaqi timiane. Are vira avutaqaa nkahi kaane, tiro.

27 Minti tuvaro Soromonuva tiharo, Kia vi vaintira arukaane. Nahentivano kia vira arukaane tiva, vivama vira novama vaivo. Vainti qaqi vaira vira amiane, tura.

28 Ho Soromonuva minti tu uvava Isarerini vi anumanta vaiinti nahenti iri, Soromonura nora autu ami tiha, Kotiva Soromonura koqe avu aato amivarora tiro, vivakoavuqavuqama kero ti vaivo, tura.

Copyright information for `TBG