1 Kings 9

Kotiva qaiqaa tairakaa Soromonura avuqaa qovarama vura

Soromonuva Nora Kotira Naavuvata avuhainaara naavuvata kaqa taiqakero, ekaa vo kaiqa nai varaataa u kaiqaravata taiqa kero vauvaro Noravano Kotiva haaru Gibeonini Soromonuva unaini ˻tairakaa˼ qovarama vuntema kero, qaiqaavata qovarama vura.

Noravano Kotiva virara tiharo,

 • Are ti haarehara mpo ike tiana uvara te irunarave. Are ti Naavu kaqa timitaanara, vi Naavura te tenta kaama taunarara ti, te vi Naavuraqi ekaa enta variqi virerave. (8:10)
 • Ekaa enta ti muntukavano vi Naavurara vairaqe te vi Naavuraqaa maimaraara raqikiqi virerave. (8:29)
 • Ai qova Devitiva tiriara noraiqaakero iriqiro viharo avuqavu okara autuqiro viharo ti aaraqaa nintemakera, arevata mintima kera nuane. (8:25)
 • Are ekaa te tiva tauna uvarave, ekaa te ariara minti minti iane tuna uvarave, koqema kera iriqira virera,
te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha ai qora Devitirara tiha, Are kuvuarama teraukama ekaa enta Isareriqaa raqikiqi vivarave, tuna uvava vivauma varianarove. (2 Sam 7:12,16)
 • Arevata are kuvuarama teraukavata ti qaqirake te tiva tauna uvaravata, te minti minti iate tuna uvaravata kia iriraiti, oru una variqa naareha vika nutu tuahera kaivera,
te ni Isareri qoririma keha maa vatara ni nimunaraqaahai ni nititama karerave. Te ni Isareri nititama keha, tenta viraqi vairera kaama tauna Naavura, viravata tauvaqa utu amitarerave. Te mintiari ekaa vo vatanaaka ni Isareri naaraihama nimiteha ni qoraiqama nimitevarave.
 • Vate nora Naavu maava vaimantavata, naantiara vaiinti nahenti vitare aitare iha maa Naavura taveha, ravukuvi voqamake qeteha tiha, Nana kaarae Noravano Kotiva maa vataravata maa Naavuravata qoraiqama kaivo? tivarave.
 • Vika vi entara minti timanta vokika vika nái tiva nimi tiha, Vira okara maantimama vaivo: Isareri vika nái Variqa Nora Kotira qoririma kaara vira kaarama mintivo. Noravano Kotiva vika kaivaqaukavara Isipiqihairo ntita varero maa vataraqaa viri kaiva vaimantavata, vika vira tauvaqa utu amiteha una variqa vikaraqai noraiqaake iriqi viha, vinavuka nutuqai tuahere variarave. Vika mintiara kaarama Noravano Kotiva maa Naavuravata vikavata qoraiqama nimitaivo, tivarave. ˻Ho arevata are kuvuarama teraukavata naantiara ti qaqira kaivera, te mintimake ni qoraiqama nimitarerave˼, tiro.
Noravano Kotiva minti tivakero Soromonura tiva amura.
10 Ho Soromonuva nai kaiqa vaiinti hampata 20 ihi kaiqa varaqiro viharo, Nora Kotira Naavuvata, avuhainaara naavuvata kaqa vuru taiqa kora.

11 Soromonuva naavu kaqeharosidaave, toqukerave,kori orive, varareva uvaro King Hiraamuva Taiaa vatukaqaa raqikuva vi haikara vi haikara vira amuvaro Soromonuva virara iriharo vatuka 20navu Kariri vataini vaura vira amura.

12 Vira amuvarovata King Hiraamuva Taiaihairo oru Karirini vau vatukara 20navu tavamakero, kia quaharaitiro, 13 Soromonurara aqao tiro, Ti qata vakaao, nana vatukanavue ti timiaro? ˻Kia koqe vatukanavuve,˼ tivakero vira kaara vi vatararaKabuluve – Qumina Vatave tura. Maa entaravata vaiinti nahenti vi autura nte variara.

14 Tota Hiraamuvakori ori airitahaa vara kovaro Soromonuva vaunaini vuvaro vira maaravano 4,000kilo vaura.

Soromonuva vo kaiqa vo kaiqa varora

15 Vo kaiqa vo kaiqa varaate tiro, King Soromonuva kaiqa vaiinti airitahaa ntita vatomanta vika maa kaiqara vara amitora:

 • Vika Nora Kotira Naavu kaqa amite,
 • Soromonura nai avuhainaara naavu kaqa amite,
 • Ieruharemi vatuka vaantaavuravata autu amite,
 • Ieruharemi vatuka otiqete urunte ura tuquke ntava amite,
 • vo vatukanavu haaru qoraiqama kora, Hasove, Megidove, Geseve, qaiqaa autu amitora.
16 (Tota Gese vatukavano Kenaani vatanaaka u vatukava vauvaro Isipi avuhainaava ani iqoka raqiharo vi vatukara iha qumpiarama tero viraqi vau vaiinti nahentika aru taiqa kora. Ho naantiara Soromonuva vira raavura varato entara, Isipi avuhainaava vi vatukara nai raavura amura. 17 Mintuvaro Soromonuva ˻tumanta kaiqa vaiinti vika˼ Gese vatuka qaiqaa autu amitora.)

 • Soromonura kaiqa vaiinti vika Beti-Horoni muani vau vatukara qaiqaa autu amite,
18 
 • Balati vatukavata Tamaa vatukavata autu amitora. (Vi vatukatanta Iutaa aahara vataini vaura.)
19 
 • Soromonura karakaaqa vara vuru vate naavuva vo vatuka vo vatukaqi variarire ti, vika vira vira autu amite,
 • Soromonura ohinavuvata, iqokakaarivata, vate naavuva variarire ti, vika qaraaka vatuka, vo vatuka vo vatuka autu amite,
 • Soromonuva vo qara vo qara u naavura Ieruharemiqive, Lebanoniqive, ekaa nai raqiku vataraqaave, kaqaataa ura vira kaiqa vaiinti vika vi kaiqara vi kaiqara vara amitora.
20 ˻Vi entara˼ vo vatanaa vo vatanaaka Amonive, Hitive, Peresive, Hivive, Jebusive, Isarerini qaqi vaura.

21 Haaru Isareri vika ˻kaivaqaukavara˼ hampata iqoka raqiha airitahaa arukehavata, kia ekaa aru taiqa kora. Ho Soromonuva hini qaqi vauka vara nai kaiqa vaiintiqama komanta vika karapuhi vaiinti voqaara vaiha vira kaiqa vara amitora. (Maa entaravata vika mintimakeha Isareri kaiqa vara nimite variara.)

22 Soromonuva Isareri vaiinti vika kia qaqi qumina kaiqa vaiintiqama karaitiro, vika noraiqama komanta vokuka iqoka raqi vaiintika vaumanta, vokukakamaanira kaiqa vaiinti vaumanta, vokuka qiata vaiintiqamavi iqoka vaiintiqaa raqiki vaumanta, vokuka iqokakaariqive ohiqaave niha raqireka ukaqaa raqiki vaura.

23 Soromonuva Isareri vaiinti vokuka 550navu noraiqama komanta vika qiata vaiintiqamavi vira kaiqa, vo kaiqa vo kaiqaqaa raqiki vaura.

24 ˻Vi entara˼ Soromonura naata, Isipi avuhainaara raavuravano Devitira vatukave tunaihairo katu varero Soromonuva vira nai kaqa amito naavuraqi vuvaro, Soromonuva tumanta vika vi naavura auvahianta otiqete urunte u vatara tuquke ntava amitora.

25 Ekaa ihiara taaramo tataa Soromonuva oruntero Nora Kotirara iriharo autu amito taintaraqaaofaa iha quara amite vaura. Viva ekaara kaintu iha quara amitoofaarave, Kotikantiro vohaa variainaofaarave, iha quara amitero, koqe unta iaina haikaravata Nora Kotira iha quara amitora. Mintima keharo Soromonuva Kotira Naavu vaunaini vaiharo Kotiraofaa iha quara amite vaura.

26 King Soromonuva tumanta vika Esioni-Gebe vatukainisipi airitahaa autu kora. Vi vatukava Idomu vataini nora namari Akabaa Namari auvahini vauvaro Elaati vatukavano vira aumanto vaura.

27 King Hiraamuva nai kaiqa vaiinti vokuka kankomakesipi kaiqa tavoka nititomanta vika oru Soromonura kaiqa vaiinti hampatasipiqi kaiqa vare vaura.

28 Sipi vika oru Ofi vataihaikori ori airitahaa vare viri Soromonura ami vaura.Kori ori maaravano vaireva, 14,000kilo vaura.

Copyright information for `TBG