1 Samuel 13

Soruva Pirisia hampata iqoka raqura

Soruva qaraaka vaiinti vaiharo avuhainaa vaiintiqama viro Isareriqaa taara ihiara raqikiqiro viviro, viraqaahairo viva Isareri iqoka vaiinti ruvaaquma kero vikaqihairo 3,000 vaiinti ntita vatero, vokuka nititomanta anirante maaqaini vura.

Vika vuvaro Soruva iqoka vaiinti ntita vatokaqihairo viva 2,000 vaiintinavu ntita vatomanta nai hampata Mikimaasini Beteli aiqina vaunaini vauvaro, viva 1,000 vaiintinavu nititomanta vika nái maaqu Ionataanira hampata oru Benaminira anku vika vataini Benaminive tunaini Gibea vatukaini oru vaura.

Vika mini vauvaro viraqaahairo Ionataaniva nai iqoka vaiinti ntitero oru Pirisia iqoka vaiinti Geba vatukaqi vauka hampata raquqi viharo vika naatara kora. Mintima komanta Pirisia hini kuka vi uvara iri, Isareri hampata iqoka raqireka auti vaura.

Mintuvaro Soruva vaiinti vonavu nititero tiharo, Nenavu ekaa Isareri vataini oru vi anihaaanumaara/nomavuaqaimanta iqoka vaiinti ani ti Soruka kahaqiate, tiro.

Minti tumanta vi vaiintinavuka vi aniha vaiinti nahenti tiva nimi tiha, Soruva raqiharo Pirisia vokiaka naatara kaira kaara Pirisia vika tinavu Isareri anomake navutaiqama timite variavo, ti. Minti tumanta vaiinti vika vi uvara iri, Sorura hampata Giligaalini ani ruvaaquma vura.

Vi entara Pirisia iqoka vaiinti airitahaa ruvaaqumavi vaiha Isareri ntaihareka auti vaura. Vika iqokakaari 3,000 vaumanta, vika iqoka vaiinti 6,000vano ohiqaa oquvi vaumanta, qaqi iqoka vaiinti vika airitahaa nuqa voqaara vaura.

Ho Pirisia iqoka vaiinti vika oru Mikimaasini náiseri naavu maaqa kaqate vaura. Beti-Abeni vatukavano vauvaro Mikimaasi vatukavano kuari avu urunto mantaraini vaura.

Ho Pirisia vika Isareri hampata iqoka raqi vaumanta Isareri vika tavovaro Pirisia vika kempukavano voqavata vaumanta Isareri vika qetake aiqu autute, vokuka oru ori onavuqive, vata ntoma viraqive, kukeqavi vaumanta vokuka namariara vata quvitoraqive, airi nora ori vaunainive,ruvuqive/mpumpiqive, kukeqavi vaura.

Vokuka Iotani Namari taqa vare Gaatira anku vika vataini Gileaatini oru vura. Mintuvaro Soruva kia iqoka raqura mini viraitiro, viva nai iqoka vaiinti hampata Giligaali miniqai vaumanta vira iqoka vaiinti mini vaiha aiqu kauqu ntiri ntiri i vaumanta vaura.

Samueriva tuntema kero, Soruva 7 entanavuara Giligaalini vaiharo vira veka vauvaro viva kia oruntomanta Sorura iqoka vaiinti hini kuka qaqirake vi anima vura. (10:8)

Mintuvaro Soruva vika ekaa vivorave tivakero tiharo, Neofaa vo viri ti timiqe te vira Kotira kaintu iha quara amitaariraro viva tinavuara quaheharo tinavu kahaqiarire. Teofaa vo, Kotiva Isareri hampata vohaa variainaofaaravata iha quara amitaare, tiro.

Soruva minti tivakero viva kia Samuerira veka voqavata vairaitiro, viva naivanoofaa vo, Kotira kaintu iha quara amitora.

10 Soruvaofaa vira iha quara taiqa kero tavovaro Samueriva anintora. Viva anintovaro Soruva vira uva mantareva vuvaro 11 Samueriva Sorura atiro tiharo, Are nana haikae autu kaaro? tiro.

Minti tuvaro Soruva aqao tiro, Te tavauramanta ti iqoka vaiinti ti qaqirake raumpirima vireka auti variamanta, te are anirera tianara iri, ai veka vaurara are kia vaaka anintaaro. Mintivera te tavauramanta Pirisia vika Mikimaasini iqoka raqireka ruvaaquma vi variamantara ti,
12 te mintimake iruro: Pirisia vika ani Giligaalini tinavu hampata raqireka auti variavo. Virara irihama te kia vaakaofaavo Nora Kotira iha quara amitaariraro hauri viva kia tinavu kahaqiantorave tivakema, te tentavanoofaa vo Nora Kotira kaintu iha quara amitauro, tiro.

13 Soruva minti tuvaro Samueriva virara tiharo, Are mintihara hampi kaiqama vara kaaro. Are mintiharama Noravano Kotiva ai Variqavano ai tiva ami uvara kia iriraitira, vira uva raqama kaaro. Are koqema kera Nora Kotira uva avataaraitirio, viva are kuvuarama teraukara homa Isareriqaa ekaa enta raqikiqi vivarave titirio.

14 Vate are kiama vukaiqama kera Isareriqaa raqikiqira vinarave. Are viva tivatai uvara raqa kaanara kaara, Noravano Kotiva ai qaqira kero, vo vaiinti, nai uva koqema kero iriaina vaiintira rantakero, vi vaiintira noraiqama kairaro viva nai vaiinti nahentiqaa raqikiarire, tiro.

15 Samueriva uva tiva taiqa kero Giligaali mini kero vo vataini vura. Soruvavata Giligaali mini kero Benaminini Gibea vatukaini oru nai iqoka vaiinti hampata vaireva, vura. Soruva mini oruntero nai iqoka vaiinti kaara ntuva kero tavovaro 600navuqai vaura.

16 Ho Soruva nai maaqu Ionataanikantiro náitanta iqoka vaiinti hampata Benaminini Geba vatukaini oru vaumanta Pirisia iqoka vaiinti vika náiseri naavu maaqa kaqatoraqi Mikimaasini vaura.

17 Pirisia iqoka vaiinti vikaqihai taaramo anku autuke, Isareri hampata iqoka raqireka vura. Vo ankuvano Ofaraini Suali mantaraini vuvaro, 18 vo ankuvano Beti-Horoni vatukavano vau mantaraini vuvaro, vo ankuvano aiqinanavu vaunaini vura. Aiqinanavu mini vauvaro muani aahara vata Qaakau-Vairi-Uqitainive tuva vaura.

19 Vi entara Pirisia vika tiha, Hauri Hiparu vika iqoka paipeve,aini vaantaarave, vo auvihehavaave, autu kevorave, tivakeha vika Isareri qioqamate tiha, Kia ne mintima vaina haikara autuate, tura. Vika minti turara ti, Isareri vikaqihai kia ihaqiraaini untake okarara ho tave vaiintika vaura.

20 Kia vaumanta ekaa Isareri vika Pirisia vika unaini vumanta vihai vi kaiqara tave vauka vika vata kore haikarave, rorive,saarepive, ihaqira untake ruqutukeha nuvi ana nimiteha vikaqihai koqaa vare vaura.

21 Nora haika, vata kore haikarave,pikive, ihaqira untakeha ruqutu keha nuvi ana nimitora vira koqaa vaireva, 6 kinaa vaura. Inaara haika, rorive,saarepive, vo kaiqa varo haikarave, ihaqira untakeha ruqutu keha nuvi ana nimitora vira koqaa vaireva, 3 kinaa vaura.

22 Ho Isareri vikaqihai vi kaiqara tavoka kia vaurara ti, raqi vau entara Soruka Ionataanika vitantaqai iqoka paipevata vaantaaravata vatomanta ekaa Isareri iqoka vaiinti vika kia vi haikaravata vatora.

23 Vi entara Pirisia vika nái iqoka vaiinti vokuka nititomanta vika oru Mikimaasini aara muaqena kuvaite raqikiha vaura.

Copyright information for `TBG