1 Samuel 26

Devitiva qaiqaa Sorura vehakuma amitora

Soruva Gibeaini vaumanta Sifihainaa vaiinti vokuka orunte virara tiha, Devitiva aahara vata auvahini Hakila Aiqinainima kukeqaviro vaivo, ti.

Vika minti tuvaro Soruva vaakama Isareri iqoka vaiinti taruka 3,000navu ntita varero Sifi Aahara Vataini Devitira rantareva otu Hakila Aiqinavano vaunaini aara auvahini naiseri naavu maaqa kaqa tero vaura.

Mintuvaro Devitiva aahara vataini vaiharo Soruva vira rantaqiro anu uvara iriro,
vi uvara quqaa uvae vaivo, una uvae vaivo tivakero, vaiinti vokuka ampeqamake tavaate tiro, vika nititomanta vika oru Sorura tave orurante ani Devitira tiva amuvaro Devitiva Soruvaseri naavu maaqa kaqa tonaini viro.

Devitiva mini oru ntero tavomanta Soruka Apinekaseri naavu maaqa kaqatora avutana vaite vaumanta iqoka vaiinti vika vitanta ututumate vaite vaura. Apineva Sorura iqoka vaiinti vika qiata vaiintivano vaura.

Ho Hiti vatanaa vaiinti Ahimerekivavata, Seruira maaqu Abisaiva Ioaapira vakaava vivavata, Devitira hampata himpi vauvaro Devitiva vitanta irero tiharo, Nitantaqihairo tavave tintiro Sorura vatukaqi vuanarove? tuvaro Abisaiva te ainti virerave tiro.

Ho vi entara entaqi Devitiva Abisaikantiro vatukaqi oriqetero tavovaro Soruva vatuka avutaqi vaiteharo nai vaantaara aratova vira qiataini vaumanta Apinevavata iqoka vaiinti vonavuvata Sorura ututumate vaite vaura.

Vika mintimake vaite vauvaro Abisaiva Devitirara tiharo, Vatema Kotiva ai navutaara ai kauquqi vataivo. Are qaqi kairaqe te vira arukaare. Te nai vaantaara varake viraqohai kia taara tataa aquke ariraiti, vohaa tataa aquke vira aru vataqaa taatau taariraro viva qutu vuarire, tiro.

Viva minti tuvaro Devitiva aqao tiro, Are kia vira qoraiqama amitaane. Noravano Kotiva naima Soruva avuhainaa vaiinti variarire tiro, vira kaama tairave. Vo vaiintivano Sorura qoraiqama amitairera, Noravano Kotiva vi vaiintira naivata qoraiqama amitaanarove, tiro.

10 Devitiva minti tivakero qaiqaavata tiharo, Noravano Kotiva ekaa enta qaqi variqiro vi vaira autuqaama te ai tiva amuro: Noravano Kotiva naima Sorura arukaanarove. Viva nai qutuaina entava anintairaroe qutuanarove, navutaaka iqoka raqihae vira arukevarave. 11 Hauri te Noravano Kotiva kaamatai vaiintira arukaarorave. Noravano ti kahaqiraqe te kia mintiare. Kaiqetanta vira qiataini vaira vaantaaravata namari taquvataqai vare vuare, tiro.

12 Devitiva minti tivakero Sorura qiataini vau haikaraqai varero Abisaikantiro vuvaro kia vo vaiintivanovata vitanta tave, vitanta autu okararavata tavora. Kia vovanovata vaitoraqihai himpura. Noravano Kotiva vika aavata vaita komanta vaita vura.

13 Ho Devitiva Soruraseri naavu maaqa uqitaini vaura mini kero oru vuruni niaraini vaiharo 14 Sorura iqoka vaiintinavuvata Apineravata naarero tiharo, Apineo, vo tiane. Te aima aare vauro, tuvaro Apineva vo tivakero tiharo, Are ta vaiintivave? Are tavave avuhainaa vaiinti vauraqama kehara minti ti variaro? tiro.

15 Apineva minti tuvaro Devitiva virara tiharo, Quqaae are qorainti taruva variaro? Isareri iqoka vaiintiqihairo ta vaiintivave ai voqaava vaivo? Ho are nantiharae kia koqema kera nena avuhainaa vaiintiqaa maimaraara raqikiaro? Are kiae tavaaro? Vatema vaiinti vovano avuhainaa vaiinti arukareva neseri naavu maaqa kaqataaraqi oriqetaivo.

16 Apineo, are kiama koqe kaiqa varaaro. Noravano Kotiva ekaa enta qaqi variqiro vi vaira autuqaa te mintima turo: Are nena iqoka vaiintinavu hampata vaiha Noravano Kotiva kaamatai vaiintiraqaa kia koqemake maimaraara raqikiavo. Oho, vira kaara ni ekaa aru kaataarave. Ne oru tavaate. Vaantaaravata namari taquvata avuhainaa vaiinti qiataini vaira, qaqie vaivo, kiae vaivo? tiro.

17 Devitiva minti tuvaro Soruva Devitira aunta viraaqama kero iriro, vira aarero tiharo, Devitio, ti maaquo, areve ti variaro? tuvaro Devitiva tiharo, Eo, ti nora vaiinti avuhainaao, tema ti vauro, tiro.

18 Minti tivakero Devitiva tiharo, Nora vaiintio, te nana qora kaiqa vara amitaurarae are ti nena kaiqa vaiintiara rante variaro?

19 Avuhainaa vaiintio, te tiarirara iriane. Noravano Kotiva naie ai vihi tiharo tiriara qoraiqama amitaane tivarae aniaro? Vi uvava quqaa uva vairera, teofaa vo Nora Kotira iha quara amitaariraro viva tiriara ike mpo tiva timiteharo aaqurihama timitaarire. Qaqi vaiintie ariara uqerara uva tiha tiriara arukaane tiavarae aniaro? Vi uvava quqaa uva vairera, Noravano Kotiva vi vaiintika qoraiqama nimitaarire.

Oho, vi vaiintika Kotiva tinavu Isareri timitai vataraqaahai ti tititama kaamanta te vo vatanaaka una variqanavu nutu tuaherake varianaini oru vaiha, kia ho Nora Kotira autu tuaherake vauro.

20 Avuhainaao, te qumina haika, taru voqauka vaurara are nantiharae ti arukareva auti variaro? Vaiintivano aiqinaini uviri rantakero arukareva autintema kera, are ti harukareva auti variaro. Mpo, are kia qaqi kairaqe te Noravano Kotiva vainaihai niaraini oru vaiha qutu vuare, tiro.

21 Devitiva minti tuvaro Soruva mpo tiro, Devitio, ti maaquo, tema qora okara ai autu amitauro. Are orurantera tuvuane. Vate are ho ti arukerava vaivaravata, ti vehakuma timitaanarara ti, te kiama qaiqaavata ai qoraiqama amitarerave. Kia avu aato vataa vaiintivano autintemake, te ai qoraiqama amitarera qora okara auturo, tiro.

22 Soruva minti tuvaro Devitiva vira tiva amiro tiharo, Avuhainaao, ai vaantaaravano ti kauquqima vaivo. Are qaraaka vaiinti vo atitairaro vira uru varaarire.

23 Nora Kotirara kempukaiqamake iriqi viha avuqavuqamake ni variaka viva vika koqema nimite vairave. Viva vate ti kauquqi ai vataimanta te tiha, Hauri te Noravano Kotiva kaama tai vaiintira qoraiqama amitaarorave tivake kia ai qoraiqama amitaunarave.

24 Ho vate ai vehakuma amiteha koqema amitaunantema kero, Noravano Kotiva tivata koqema timitaarire. Nana nana maaravano tiqi vainara viva taiqa timitairera, te hove tiataarave, tiro.

25 Devitiva minti tuvaro Soruva tiharo, Mpo, Devitio, ti maaquo, Kotiva ai koqema amitaarire. Are ekaa haika vararera irava koqe iro variarire, tuvaro Devitiva vuvaro Soruva anirantero nai maaqaini vura.

Copyright information for `TBG