2 Kings 16

Ahaasiva Iutaa avuhainaava vaura

Pekaava 17 ihiara Isareriqaa raqiki vau entara, Jotamura maaqu Ahaasiva Iutaa avuhainaa vaiintiqama viro vaura.

Ahaasiva 20 ihi varakova avuhainaa vaiintiqama viro Ieruharemiqi vaiharo 16 ihiara Iutaaqaa raqiki vaura. Viva Iutaaqaa raqikiharo viva Nora Kotira avuqaa kia avuqavu okara autiraitiro, viva kia nai kaivaqava Devitiva koqe okara autintema kero autura.

Viva Isareri avuhainaaka qora okara autuntema kero, qora okara autuqiro viharo, nai anoma kero qora okara voqavata autiharo, una variqa quahama nimitareva nai maaqu arukero iha quara nimitora. Haaru Isarerini vau vaiinti nahentika qora okara autura viva vika avataqiro vi vaura. Noravano Kotiva haaru Isareri vataini vauka vara qaqini kero, vika u vatara tinavu kaivaqaukavara Isareri nimura.

Ahaasiva una variqanavu quahama nimitareva, vo vatuka vo vatukaqaave, vo aiqina vo aiqinaqaave, ekaa aumaqaara vau katarira okarainive, viva mini mini vaiharoofaa iha quara kero, koqe unta iaina haikaravata iha quare vaura.

Ho Siria King Resinivavata, Isareri King Pekaavavata, vitanta náitanta iqoka vaiinti ntita vare oru Ieruharemi ututumate iqoka raqiha vitanta kia ho Ahaasira aatara kora.

(Vi entara Siria King Resiniva oru Elaati vatukaini iqoka raqiharo Elaatiqihairo Iutaa vatanaaka viraqi vauka vara qaqini kero qaiqaa vi vatukara varomanta Idomu vatanaaka vi vatukaraqi oru variqi vi vaura. Vate maa entaravata Idomu vika Elaatiqi qaqi variara.) (14:22)

Resinika Pekaaka Ieruharemi vatuka ututumate vauvaro, Ahaasiva uva vara kero Asiria King Tikilati-Pileserara tiharo, Mpo, te ai kaiqa vaiintivano ai vevaarainima vauro. Siria avuhainaavavata Isareri avuhainaavavata ti hampata raqi variavo. Mpo, are ani ti ruaruama timitaane, tiro.

Minti tivakero Ahaasivakorivatasilvaavata Nora Kotira Naavuqi vauravata, avuhainaara naavu monu vate vaurumuraqi vauravata, varakero Asiria avuhainaava vira quahama amitaarire tiro, viva unaini vara kora.

Mintuvaro King Tikilati-Pileseva Ahaasira kahaqireva viva nai iqoka vaiinti ntita varero Damasikusi vatukaini otu raqiharo vi vatukara varero King Resinira arukero Damasikusiqi vauka rumpa kero ntita varero vuru Asiriaini Kiri vatukaini kora.

10 Mintuvaro King Ahaasiva Tikilati-Pilesera tavareva Damasikusini orunteroofaa tainta viraqiraaka autu tora tavero, Kotira kaiqa vara amito vaiintiva Uriaava vi taintara voqaara autuarire tiro, viramaraqura/varaha autu kero,ofaa tainta mintima kera autuane tu uvara qara ntuvakero, qara vira vara kovaro Uriaava Ieruharemiqi vaunaini vura.

11 Uriaava qara tavero, viva Damasikusiqi aututoofaa taintara voqaara tainta vo autuqi viharo, Ahaasiva kia Ieruharemini orurantero anu entara Uriaavaofaa tainta vira autu taiqa kora.

12 Ho Ahaasiva Damasikusiqihairo anirantero oru tainta vira tavero, vira tataaqa vaiharo ˻naivano˼ofaa iha quare vaura.

13 Viva ekaara ita vuainaofaarave,uitiofaave,uaini qihiaraainaofaarave, Kotikantiro vohaa variainaofaarave, iha quara kero, naare varakeroofaa tainta viraqaa rintatima kora

14 Haarubaraasiqohai aututoofaa taintava Nora Kotira Naavu avuqaa vauvaroofaa tainta qaraaka aututova vira tataaqa qumina tauvaqaini vauvarora tiro, Ahaasiva qaraakaofaa tainta viva Kotira Naavu avuqaa variarire tiro, viva tumantabaraasi tainta vira qaqini vara vuruvinotimantaraini vatora.

15 Mini vuruvi vatovaro King Ahaasiva Uriaara tiva amiro tiharo, Are ekaa entaofaa iha quarareva ihara, qaraakaofaa taintaqaaqai iha quaraane. Ekaa enta toqaqi ekaara ita vuainaofaara iha quaratera, erainainiuitiofaa iha quaraane.

Are avuhainaarara irihara ekaara ita vuainaofaara iha quara amitera, vaiinti nahentiaravata irihara iha quara nimitaane. Vikara iriharauitivataofaa iha quara taane. Are vaiinti nahentiara iriharauainivataofaa taintaqaa qihiaraane. Are ekaa naare kaqakera qaraakaofaa tainta viraqaaqaima aqu aqu iane.

Baraasi tainta vira qaqi kairaqe te naantiara vira tataaqa vaiha nana nana kaiqa varaainarara Kotira ireha tavarerave, tiro.
16 King Ahaasiva minti tuvaro Uriaava viva tunte ura.

17 ˻Asiria avuhainaarara iriharo,˼ King Ahaasiva tumanta vikauirikaarinavu Kotira Naavu vahaaqaini vauraqihaibaraasi tanuqama tora qaqini varake, namari tanuvatauiri kaariqaa vatora qaqini varakora. (1 King 7:28)

Varuva Namarive tu taverabaraasi purumakauqaa vatora, Ahaasiva tumanta vika viraqaahai qaqini varake, ori ntavatoraqaa vira vaari vatora. (1 King 7:25)

18 Aumaqaara variate ti kaqato naavuva Nora Kotira Naavu aumanto vaumanta Maara Entaqaa avuhainaava viraqi vaura, Ahaasiva tumanta vika vira rampaike, avuhainaava Nora Kotira Naavuqiara vu hohaa qentiravata tinta tora. Asiria avuhainaarara iriharo, King Ahaasiva tumanta, vika vi haikara mintimake vatora.

19 King Ahaasiva ekaa vo kaiqa vo kaiqa varo uvara vuku vo,Iutaa Avuhainaaka Uva Okarave tu vukuraqi qara ntuvatora.

20 Ahaasiva qutu vumanta vira vaata vare nai kaivaqaukavara quntama tonaini Devitira Vatukave turaqi vuru quntama tovaro, vira maaqu Hesekiaava nai qora vatuka varero avuhainaa vaiintiqama viro vaura.

Copyright information for `TBG