2 Kings 20

King Hesekiaava rovara varora

Vi entara King Hesekiaava rovara varero aumakaa qutuarirava vauvaro paropeti vaiinti Emosira maaqu Aisaiaava oru vira tavero virara tiharo, Noravano Kotiva ariara mintima tivo:

  • Ai rovaravano kia taiqairara are qutu vinarara tira, are vaiinti nahenti ai naavuqi variaka tiramanta vika ekaa are iana haikara tumaara maaramake vataate, tivo, tiro.
Aisaiaava minti tuvaro Hesekiaava vi uvara iriro tuqantaaviro nai viri porovaini vatero Nora Kotira aarero tiharo, Mpo, Noravauvo, te kia ai qaqira karaiti, ai aaraqaa koqemake niha, ariaraqai iriha, ai avuqaa koqe kaiqaqai varaqi vunarave, tivakero noraiqaakero iqi ratora.

Iqi rate vauvaro Aisaiaava avuhainaara naavuqihairo vevantero naanteqaraini ni vauvaro Noravano Kotiva vira tiva amiro tiharo, Are anirantera oru maa uvara ti vaiinti nahentiqaa raqiki vaira tiva amiane:

  • Te Noravano Kotika ai kaivaqara Devitira Variqavano ariara mintima turo: Are ti aaraana uvara iri, ai auquru ntairavata tavauro. Te virara irihama ai rovara taiqa amitarerave. Hura vira qararaa are ti Nora Kotika Naavuqi oru vainarave.
  • Te ai qaqi kaarirara are kia vaaka qutu viraitira, 15 ihi voqavata variqira vinarave. Te Asiria avuhainaara kauquqihai aivata Ieruharemi vatukavata ruaruama nimitarerave.
  • Te tenta nora autuaravata, tenta kaiqa vaiinti Devitiraravata iriha, maa vatukara antua taari navutaaka kia ho varevarave tivo, tiro.
˻Aisaiaava vuru vi uvara avuhainaara tiva amiro,˼ vira kaiqa vaiintiara tiharo, Orufiki tava vare, Hesekiaarameqaqaa/veqaqaa aqu amitaivaro tavanta vuarire, tiro.

Minti tuvaro Hesekiaava Aisaiaara irero tiharo, Te nana haika tavehae tiha, Quqaama Noravano Kotiva ti koqema timitaivo tivake, hura vira qararaa Nora Kotira Naavuqi vuainarave? tiro.

Tuvaro Aisaiaava nai tiva amiro tiharo, Ho maa haikara are tavera quqaama Noravano ti koqema timitaivo tinarave. Are tenavu kuari avuara iriha kairiqa kaara ntuainara tavaane. Ho erairaro vira maraquravano vukaiqiharo vutunie vuanarove, mainie anianarove? tiro.

10 Aisaiaava minti tuvaro Hesekiaava tiharo, Erairaro vira maraquravano maini aniariravama vaivo. Ho qaqi kairaro vira maraquravano kia maini aniraitiro, tuqantaaviro vutuni vuarire. ˻Kairiqa maraquravano mintirera, te tiha, Quqaama Kotiva ti rovara taiqa kaivo tiare˼, tiro.

11 Minti tuvaro paropeti vaiinti Aisaiaava Nora Kotira aarovaro Noravano qaqi kovaro erovaro maraquravano kia aniraitiro, tuqantaaviro vutuniqai vukaiqaakero vaura. (Haaru King Ahaasiva vikirokira kuari avuara iriharo autu tora.)

Babironihainaaka Ieruharemini vura

12 Vi entara Babironi King Baladaatira maaqu Merodaki-Baladaaniva Hesekiaava nora rovara varo uvara iriro, viva virara mpo ike tivakero qara vo ntuva kero koqe haika vovata qerama kero voku vaiintika nimumanta vika Hesekiaara amireka viva unaini vare vura.

13 Vare oruntovaro Hesekiaava vika quahama nimitero, ntita varero ekaa haika vatora vika numiqora. Viva naikori orivesilvaa orive, karaqaa aatake nerave, vahavera koqe munta iainarave, auvihehavaave, numiqora. Viva kia vo haikavata kukeqa taraitiro, viva ekaa nai avuhainaara naavuqive, vo naavuqive nai raqiki vau vataraqaa vau haikarave, ekaa vi haikara vi haikara vika numiqomanta tavora.

14 Ho vika tave anirante vuvaro paropeti vaiinti Aisaiaava King Hesekiaava unaini anintero vira irero tiharo, Vi vaiintika taihainaakave? Vika nana uvae ai tiva amiavo? tuvaro Hesekiaava vira tiva amiro tiharo, Vika Babironi niaraihai aniakave, tuvaro 15 Aisaiaava virara tiharo, Vika nana nana haikae avuhainaara naavuqi tavaavo? tuvaro Hesekiaava tiharo, Te tenta una haikara ekaama numiqake, kiama voqavata kukeqa tauro, tiro.

16 Tuvaro Aisaiaava Hesekiaarara tiharo, Oho, te Noravano Kotiva ti uvara ai tiva amiarirara iriane. Viva mintima tivo:

17 
  • Vo enta anintairamanta Babironi vika ani ekaa haika avuhainaara naavuqi vainara vare, ai kaivaqaukavara ruvaaqumake vataa haikaravata vare, kia vo haikavata qaqi karaiti, vika ekaa haika vare Babironini vuru kevarave, tivo.
18 
  • Vi entara vika are kuvuarama terauka qorainti vaiinti vokika ravaaqavuke vare Babironini vuru ke, vika tava toqa kaimanta vika nai avuhainaara naavuqi vira paanaa kaiqa varevarave, tivo.
Noravano Kotiva mintima tivo tiro.

19 Aisaiaava minti tuvaro Hesekiaava nai aatoqi mintimama iriro, Te qaqi variqi vuaina entara vi haikava kia ho qovaraiqiraro iqokavanovata kia vairaqe te koqemake variqi virarave, tivakero viva tiharo, Are Nora Kotira uva ti tiva timiarava koqe uvama vaivo, tura.

Hesekiaava qutu vura

20 King Hesekiaava ekaa vo kaiqa vo kaiqa varo uvarave, viva kempukaiqama kero iqoka raqu uvarave, viva varuva namarivano variarire tiro vata quvikero, namarivano viraqihairo Ieruharemini otu vuarire tiro, viva ora maavira vataqi quvito uvarave, ekaa vi uvara vuku vo,Iutaa Avuhainaaka Uva Okarave tu vukuraqi qara ntuvatora.

21 King Hesekiaava qutu vuvaro vira maaqu Manaseva vira vatuka varero avuhainaa vaiinti vaura.

Copyright information for `TBG