2 Kings 24

Jehoiakimiva avuhainaa vaiinti vau entara Babironi vika King Nebukanesaava nai iqoka vaiinti ntita varero ani Iutaa hampata iqoka raqiharo iqoka aatara kovaro Jehoiakimiva vira vevaaraini vaiharo ˻takisivira ami vaura˼. Ho taaramo ihi aitarovaro Jehoiakimiva kia qaiqaa vira vevaaraini vaireva auti vaura.

Mintuvaro vi entara Noravano Kotiva nai kaiqa vaiinti paropetinavu noqihairo tu uvava vivau variarire tiro, viva vaiinti vokuka Babironihaive, Siriaihaive, Moapihaive, Amonihaive, vika Iutaa vata qoraiqama kaate tiro, vara komanta oru Jehoiakimira hampata raqiha Iutaa vata qoraiqama kora.

King Manaseva qora okara, vo okara vo okara auti vaura kaara Noravano Kotiva Iutaa vika kia ti aaqanto variate tiro, vi vatanaaka vara komanta vika ani Iutaa vata qoraiqama kora.

Kia vo uvavanovata vikaqaa vau vaiinti nahentika Manaseva qumina arukovaro vika naarevano Ieruharemi vatuka mpiqa kora kaara, Noravano Kotiva kia vira qora okara qaqira karaitiro, qaqi iritora.

King Jehoiakimiva ekaa vo kaiqa vo kaiqa varo uvara vuku vo,Iutaa Avuhai naaka Uva Okarave tu vukuraqi qara ntuvatora. Jehoiakimiva qutu vuvaro vira maaqu Jehoiakiniva nai qora vatuka varero avuhainaa vaiintiqama viro vaura.

Babironi avuhainaava Isipi avuhainaara hampata iqoka raqiharo Isipi avuhainaava u vatara, vo vata vo vata nai varorara tiro, Isipi avuhainaava kia qaiqaavata iqoka raqireva viraitiro, qaqira kero Isipini vaura. Babironi avuhainaava raqiki vau vatava vaireva, Iufaretisi Namari vaunaihairo viviro, muntu Isipi vata auvahianta taiqora.

Jehoiakiniva Iutaa avuhainaava vaura

Jehoiakiniva 18 ihi varakova avuhainaa vaiintiqama viro Ieruharemiqi vaiharo taaramo torara Iutaaqaa raqiki vaura. Vira nova Nehutaava Ieruharemihainaava Elinataanira raavuravano vaura.

Jehoiakiniva nai qova qora okara autuntema kero, Nora Kotira avuqaa qora okara autura.

10 Vi entara Babironi King Nebukanesaara qiata vaiintinavu iqoka vaiintivata ntita vare oru Ieruharemi vatuka varareka vira ututumate vaura.

11 Ieruharemi ututumate vauvaro Nebukanesaava naivata Ieruharemini oru vaumanta 12 King Jehoiakiniva, nai norave, nai kaiqaqaa raqiku vaiintikave, nai qiata vaiintinavuve, avuhainaara naavuqaa raqiku vaiintikave, ntita varero iqoka qaqirakero Nebukanesaava vaunaini vuvaro Nebukanesaava Jehoiakinira rumpa tora. Vi entara Nebukanesaava 8 ihiara Babironiqaa raqiki vau entava vaura.

13 Nebukanesaava Nora Kotira Naavuqihairovata avuhainaara naavuqihairovata ekaa koqe haika qaqini varakero, King Soromonuva Nora Kotira Naavuara iriharokoriqohairo autukero vato haikara, ekaa vi haikara varero Babironini vuru vatovaro haaru Noravano Kotiva tu uvava vivau vaura.

14 Nebukanesaava ekaa Ieruharemihainaa vaiinti nahentivata, ekaa iqoka vaiintivata vika qiata vaiintivata, ekaa vo kaiqa vo kaiqa tave vaukavata, vika ekaa rumpa varero Babironini vuru kora. Viva 10,000 vaiinti nahenti rumpa varero viharo, anoma vehi vaiinti nahentiqai Iutaa vataini qaqi komanta vaura.

15 Nebukanesaava Jehoiakiniravata, vira noravata, vira naatavaravata, vira kaiqaqaa raqikukavata, Iutaa qiata vaiintivata, rumpa varero Babironiqi vuru kora.

16 Nebukanesaava ˻Iutaa˼ iqoka vaiinti 7,000 rumpa varero Babironini vuru kero, viva vo kaiqa vo kaiqa tavo vaiintika 1,000 navuaini auti okarara tavokave, ˻auvihehavaa˼ auti okarara tavo vaiintikave, viva vika vika rumpa varero Babironini vuru kora. Ekaa vi vaiintika kempuka vaiinti ho iqoka raqi vauka vaura.

17 Ho Nebukanesaava Jehoiakinira vira qora qata Mataniara kaama tovaro viva Jehoiakinira vatuka varero avuhainaa vaiinti vaura. Nebukanesaava Mataniara vo autu ntava teharo Sedekaiarave tura.

Sedekaiava Iutaa avuhainaava vaura

18 Sedekaiava 21 ihi varakova Iutaa avuhainaa vaiintiqama viro vaiharo Ieruharemiqi 11 ihiara ˻Iutaaqaa˼ raqiki vaura. Vira nova Hamutaliva Lipina vatukaihainaava Jeremaiaara raavuravano vaura.

19 Jehoiakimiva qora okara autuntema kero, Sedekaiavavata Nora Kotira avuqaa qora okara autura.

20 Iutaavata Ieruharemiqi vaukavata qora okara auti vaura kaara, Nora Kotira voqama kero arara itovaro viva ekaara vitini vi vaiinti nahentikara popohovaro vika nai aaqantohairo qaqini vara kora.

Copyright information for `TBG