Esther 10

Motekaiva nora vaiinti vaurara tura

King Sekesisiva voprovinsi voprovinsiqaa raqikiharoma vikaratakisi vo aquate tumanta niaraini nora namari auvahini vaukavata, nora vata avutaini vaukavata, takisi vira aqukora.

Avuhainaa vaiintivano nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varo uvaravata, viva Motekaira noraiqamako uvaravata, ekaa vi uvarakamaanira vuku voqi qara ntuvake vatora. Pesiave Midiave vika avuhainaa vaiintinavu kaiqa varo vukuraqi ekaa vi uvara qara ntuvake vatora.

King Sekesisiva avuni vauvaro Motekaiva Iutaa vaiintivano vira naantiara nora vaiintivano vaura. Motekaiva nai kenauka Iutaa vatanaakara noraiqaakero iriharo, vika kahaqiari koqemake variate tiro, kaiqa vara nimite vaura. Minturara ti, vira kenauka Iutaa vatanaaka Motekairara koqe vaiintive tivakeha nora autu vira amura.

Copyright information for `TBG