Esther 5

Estaava avuhainaa vaiintiaravata Hamaaniraravata ani kara naate tura

Estaava taaramo entara kara aurama tero variqiro viro, ekaara entaqaa viva nai avuhainaa nahenti utavaaqa nonkutero oru avuhainaara naavu avutaqi vaurumura qentiana oruntero vauvaro avuhainaa vaiinti viva nai taintaqaa oquvi vainaihairo vahaaqaini tavovaro Estaava himpitero vauvaro viva virara quahakero nai kori kauru tuatora tutukero tuatero vaura.

Mintuvaro Estaava oriqetero oru kauru viti vira autama kero mini himpitero vauvaro
avuhainaa vaiinti viva vira irero tiharo, Kuini Estaao, nana haikarae aniaro? Ai muntukavano vaina haikarara ti irairaqe ai amiare. Are ti irairaqe te hiniprovinsinavu raqikiainara rairake ai amiare, tiro.

Minti tuvaro Estaava tiharo, Avuhainaa vaiintivauvo, Te ariara irihama nora kara untake qera i vauro. Ai antuqa virara vairera, arevata Hamaanivavata hoe entaqi ani vi karara nevarave? tiro.

Estaava minti tuvaro avuhainaa vaiinti viva tiharo, Kante Hamaanira vite aniqe tetanta Hamaanika oru Estaara kara naare, tiro. Minti tivakero avuhainaa vaintivanovata, Hamaanivavata, Estaava nora kara qerama toraqi vura.

Mini oru vaihauaini ne vauvaro avuhainaa vaiinti viva Estaara qaiqaa irero tiharo, Are nana haikarae ti irenarave? Ai muntukavano nana haikarae vaivo? Are ti irairaqe te hiniprovinsinavu raqikiainara rairake ai amiare, tiro.

Avuhainaa vaiintivano minti tuvaro Estaava tiharo, Avuhainaa vaiintivauvo, are tiriara quahehara te ai irarera iaina uvarara eo tirera, are qaqi kairaqe te hura entaqi qaiqaa nora kara vo qerama taari netanta Hamaanika ani naate. Ho vi entara te ai irarera iaina uvara ai tiva amirerave, tura.

Hamaaniva Motekairara arara itora

Hamaaniva kara noraqihairo vevantero quahakero muntukaqihairo koqe uvaro viharo tavovaro Motekaiva avuhainaara naavu qentiana oquvi vaiharo kia himpiro vira quahama amitaraitiro, qaqi oquvi vauvaro vira kaara Hamaanira voqama kero arara itora. 10 Mintuvarovata, Hamaaniva nai arara itora vara muntuviqama kero, nai naavuniara vura.

Hamaaniva nai naavuqi oruntero nai tontinavuvata nai naata Seresiravata naarama komanta
11 anuvaro nai mahuta tiharo nai airi haika vatorarave, nai maaqu airinavu vatatorarave, avuhainaa vaiintivano vira noraiqama kero nora autu amuvaro viva ekaakamaanira kaiqa varoka naatara kero vikaqaa raqiki vaurarave, vi uvara vi uvara vika tiva nimi vaura.

12 Minti tivakero Hamaaniva vo uvavata tiharo, Kuini Estaava kara vo qerama tero avuhainaa vaiinti aareharo tiriaraqai vikantira aniane tirave. Estaava avuhainaa vaiinti vikanti tiriaraqai qaiqaa hura nora kara naate tirave. 13 Vi uvava vaivarovata, Iutaa vaiinti vo Motekaiva avuhainaa vaiinti qentiana oquvi vaiharo kia ti quahama timitaira kaara ti voqamakero arara itaiva te vo haika vo haikara quahe vaunara taiqa kairave, tiro.

14 Hamaaniva minti tumanta vira naata Seresivavata vira tontinavuvata vi uvara iri tiha, Are tiramanta vaiinti vonavu vukaipohi20mita vainara vataqi arataivara are hura toqaqi avuhainaa vaiinti oru irairaro viva hove tiramanta vika vipohiraqaa Motekaira aunta taaqimake hiritaivaro qutu vuarire. Viraqaahaira are quahakera avuhainaa vaiintintira kara nareva vuane, ti.

Vika minti tuvaro Hamaaniva vika tu uvarara quahakero oru vo vaiintinavuarapohi vira ara timitaate, tura.

Copyright information for `TBG