Esther 9

Iutaa vika nái navutaaka naatara kora

Ho 13 enta Adaa tora vi entava ani ntora. Iutaa navutaaka vika Hamaaniva vato uvarara iriha Iutaa vika aru taiqa kaare tu entaraqaa, Iutaa vikaqai nái navutaaka ntaiheha naatara kora.

King Sekesisiva raqiku vatara vo vatuka vo vatukaqi Iutaa vatanaaka ruvaaqumavi vaiha vo vatanaaka vika aru kareka auti vauka vika náivata arireka qeramate vaura. Mintumanta vo vatanaa vo vatanaaka vika naatu qete vaumanta kia vokukavata Iutaa vatanaa vika naatara kora.

Ekaa vi vataraqaa raqiki vau vaiintikavata,kamaanira kaiqa varokavata, nora vaiinti vokukavata, vika Motekaira aatu voqamake qeteha Iutaa vatanaaka mantaraini vaiha vika kahaqura.

Ekaa voprovinsi voprovinsiqi vauka iruvaro avuhainaa vaiintivano Motekaira noraiqama kovaro Motekaiva avuhainaara naavuqi kaiqa vare vauvaro vira kempukavano voqavata uritarakero variqiro vi vaura.

Mintumanta Iutaa vatanaaka iqoka paipeqohai nái navutaaka aruqi vivi, vika aru taiqakora. Vika navutaaka ntaihama kaataa umanta nái antuqaqaa mintuma kora. Nora vatuka Susaaqi Iutaa vika nái navutaaka 500 arukeha Hamaanira maaqu 10navuvata arukora.

Vira maaqu vika nutu vaireva, Pasantataarave, Daponirave, Asapaatarave, Poraatarave, Adaliaarave, Aridaatarave, Pamasaarave, Arisairave, Aridairave, Vaisaatarave, vaura. Iutaa vika nái navutaaka aru taiqake, vika vatave, airairave, kia utu vararaiti, qaqira mini kora.

11 Vohaa vi entaraqaa Iutaa vika Susaaqi vaiha navutaaka nanti nantima arukorara vuru avuhainaa vaiinti tiva amuvaro 12 avuhainaa vaiinti viva Kuini Estaara tiva amiro tiharo, Iutaa vika Susaa vatukaqi nái navutaaka 500 aru taiqa ke, Hamaanira maaqu 10navuvata aru kaavo. Ike, mintihama Iutaa vika voprovinsi voprovinsiqi navutaaka nai airitahaa arukevama varianarove. Virara iriharama are nana haikarae irairaqe te homa ai amirarave. Are tiraqe te ai muntukavano vaina haikara ai amiare, tiro.

13 Minti tuvaro Estaava nai tiva amiro tiharo, Avuhainaa vaiintivauvo, are maa uvarara quahairera, Iutaa vatanaaka Susaaqi variaka qaqi kairamanta vika navutaaka vate arukaantemake, hura qaiqaavata arukaate. Viraqaahaira are tiramanta vika Hamaanira maaqu 10navu arukaara vika vaata varepohi arateraqaa vuru hiritaate, tiro.

14 Estaava minti tuvaro avuhainaa vaiintivano ho mintiate tivakero vi uvara varakovaro Susaaqi vumanta virara irura. Vika Hamaanira maaqu 10navu vaata vare vurupohi aratoraqaa hiritomanta vaiinti nahenti tavora.

15 Iutaa vatanaaka Susaaqi vauka 14 enta Adaa toraqaa ruvaaqumavi oru nái navutaaka qaiqaa 300 arukevata, kia vika vatave airairave utu vararaiti, qaqi mini kora.

16 Iutaa vatanaaka voprovinsi voprovinsiqi vauka, vikavata vo vatuka vo vatukaqi ruvaaqumavi nái auta ntiha iqoka raquqi viha, navutaaka vika ntaihareka auti vauka airitahaa arukora. Vika nái navutaiqama nimite vauka 75,000 arukevata, kia vika vatave, airairave, utu vararaiti, qaqi mini kora.

17 Iutaa vatanaaka 13 enta Adaa toraqaa nái navutaaka aru taiqake vira qararaa 14 entaqaa kia qaiqaa iqoka raqiraiti, qaqi vaura. Vi entaraqaa vika voqamake quaheha ovata neha vaura.

18 Mintumanta Iutaa vika Susaaqi vauka 13 entaqaavata 14 entaqaavata nái navutaaka aruqi vurara ti, vika 15 entaqaa auraara vaiha quaheha vaura.

19 Haaru Iutaa vika minturara ti, maa entara Iutaa vatanaaka, inaara vatuka, vo vatuka vo vatukaini variaka, vikavata 14 enta Adaa toraqaa auraara vaiha ruvaaqumavi ovata neha, viraqaahai vo haika vo haika nai ami nai ami i variara.

Purimi entaqaa ovata no okarara

20 Motekaiva vi entara vi haikava vi haikava qovaraiqura qara ntuva kero ekaa Iutaa vatanaaka vi uvara tavaate tiro, qara vara kovaro vi uvava Sekesisiva raqiku vataraqaa ekaa voprovinsi voprovinsiqi vi anura. 21 Motekaiva qara ntuvato uvava mintima tiro:

  • Ne vo ihi vo ihi variqi viha Adaa tora 14 entaqaavata 15 entaqaavata auraara variate.
22 
  • Vi entaraqaa tenavu Iutaa vatanaaka navutaaka aru taiqa kaunarave. Tenavu nora maaraqi vauraro tinavu muntukavano voqama kero qoraiqimanta vaiha, viraqaahai tenavu tentanavu navutaaka naatara kauraro tinavu muntukaqihairo koqe imanta quaheha vaunarave. Virara irihama ne vi entara taara entama ruvaaqumavi vaiha ovata neha, quaheha vo haika vo haika nai ami nai ami iha, vehi vaiinti nahenti vaikavata kara nimiate, tiro.
23 Motekaiva vi uvara tumanta Iutaa vatanaa vika viva tuntemake, vo ihi vo ihi vi ovatara ne vaura.

24 Hamaanira qova Hamedaatava vauvaro Hamedaatara kaivaqava ˻King˼ Agaakiva vaura. Ho Hamaaniva ekaa Iutaa vatanaaka navutaava vaiharo Iutaa vatanaaka aru taiqa kerara tivaqiro viro, Nana entae kaamate tenavu ho vika arukararave? tivakero vivasatu ruhamakero tavora. Hiparu uvaqihaisatu virarapurive ti variara.

25 Hamaaniva mintuvaro Estaava oru avuhainaa vaiinti tiva amuvaro viva uva vo qara ntuvakero vara kovaro vi uvava Hamaanira uva aatara korara ti, Hamaaniravata vira maaqunavuvata arukepohiqaa hiritora.

26 Virara virara irihama, Motekaiva qara ntuvato uvara viraravata irihama, Iutaa vatanaaka auraara enta taaraqantaraPurimi entatantave ti variara.

27 Iutaa vika nariara tiha, Vo ihi vo ihi aniraqe tenavu Motekaiva taara entara tivato uvara kia tauru karaiti, tenavuvata, tentanavu kuvuarama taariraukavata, vo vatanaaka Iutaa vatanaaqama vikavata, vi uvara avataqi virerave, tura.

28 Iutaa vika minti tivake qaiqaa tiha, Naantiara ekaa Iutaa vatanaaka vo vataini vo vataini vaikave, vo vatukaini vo vatukaini vaikave, ekaa vo naavu vo naavuqi vaikave, ekaa tenavu kuvuara iariraukave, vikaPurimi enta kia qaqira karaiti, enta vitantara iriha auraara vaihaPurimi ovata namaqi vivarave, tura.

29 Minti tumanta Abihailira raavura Kuini Estaavavata, Motekaivavata,Purimi entara iriha qara vo ntuvake vara kora.

Vi qararaqi vitanta Motekaika hoqarePurimiara qara ntuvato uvara qaiqaa kempukaiqama kora.
30 Vitanta vi qarara vara kovaro vi uvava Iutaa vatanaaka Pesia vataini 127provinsi vaunaini vura. Qara ntuvato uvava mintima tiro:

  • Ne Iutaa vatanaaka homa muntukaqihai paru i vaira qihaaqamake maateraiqiha vaivarave.
31 
  • Ne kara auramate vai okararave, qutu vi vaiintirara iqi rate vai okararave, koqemake iriqi vintemake, nevata, nenta kuvuara ikavata, naitaramake vo ihi vo ihiPurimi okarara vi entaraqaa iriqi vuate.
  • Te Kuini Estaaka Motekaikanti niara vi okarara iriqi vuate turo, tura.
32 EstaavaPurimiokarara iriva kempukaiqama vuarire tiro, vi uvaravukuqi qara ntuvakero vatora.

Copyright information for `TBG