Exodus 10

Kaintaaqavano qovarama vura

Noravano Kotiva qaiqaa Mosirara tiharo, Pero vaiintivano vainaini vuane. Vivavata vira koqe avu aato ami varia vaiintikavata ti nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa tavaate ti, te vika avu aato kempukaiqama nimitauramanta vika kia ai uva iriavo.

Are naantiara nena vaintivata nena naintivata te Isipi vatanaaka ntaiheha nora kaiqa varaainarara vika tiva nimiane ti, te nora kaiqa vika nivuqaa qovaramake vaunarave. Te Noravano Kotika variaina okarara nevata kankomake iriate ti, te minti vaunarave, tiro.

Kotiva minti tuvaro Mosiva Eronikantiro Pero vaiintivano vaunaini oruntero virara tiharo, Noravano Kotiva tinavu Hiparu vatanaaka Variqavano ariara mintima tivo: Nanti nanti entae are ti uva kia iriraitira, kia ti vevaaraini vainarave? Are ti vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika oru ti hutu tuahera kaate. Are vikara kia vuate tirera, te hura kaintaaqa airitahaa maa vataraqaa qovarama karerave.

Vika airitahaa qovaramavi, vata maata hihipaama vivara are kia ho vata tavenarave. Vika vaihataaruvano/kaampuravano kia qoraiqama kai naaho maatara namaqi viha taiqa kevarave. Vika naahovata, naahoqi vaina katariravata, ekaa nama taiqa kevarave. Vika ai naavuqivata, ai koqe avu aato ami varia vaiintika naavuqivata, ni Isipi vatanaaka naavuqivata, oriqete mpiqama kevarave. Haaru entavata maa entaravata ai naaqukave, ai kaivaqaukave, kaintaaqa airitahaa qovarama vuainara kia tavorave, tiro.

Mosiva minti tivakero tuqantaa viro Pero vaiinti mini kero vuvaro
Pero vaiinti koqe avu aato ami vauka virara tiha, Oho, vi vaiintiva airi enta vaiharo tinavu qoraiqama timitaqi vuantorave. Are Isareri qaqi kaira vika oru nai Variqa Nora Kotira autu tuahera kaate. Are kiae kankoma kera iriaro? Isipi vatavano qoraiqama vivo, ti.

Vika minti tuvaro Pero vaiintivano Mosika Eronika qaiqaa naarama kero vitantara tiharo, Netanta nentatanta navunaaka ntita vare oru nenta Variqa Nora Kotira autu tuahera kaate, tiro. Minti tivakero vitanta irero tiharo, Netanta tauka taukae ntita vare vivarave? tiro.

Minti tuvaro Mosiva nai tiva amiro tiharo, Tenavu Nora Kotira autu tuahera karera vuainarara ti, tenavu ekaa tentanavu vaiinti nahenti qaraakaukave, konta naampaive, maaqu raavurave, purumakauve, sipisipive, memeraave, ekaa ntita vare virerave, tiro.

10 Minti tuvaro Pero vaiintivano aqao tiro nai kauqu aiqiqaa aqukero tiharo, Te nitanta Variqa Nora Kotira autuqaa mintima turo: Kia te ni nahenti vaintiara vuate tirerave. Oho, te tavaura ne ekaara ruqemake vireka auti variavo. 11 Ne nenta Variqa Nora Kotira autu tuahera kareka ivera, ne vaiintiqai mini vuate, tiro. Pero vaiintivano minti tumanta vira kaiqa vaiinti vonavu Mosika Eronika ventaqi vi, vitanta vahaaqaini veva kora.

12 Ho Noravano Kotiva qaiqaa Mosirara tiharo, Nena kauqu tutukera Isipi vataqaa aave vatairaro kaintaaqavano qovarama viro maa vataraqaa vi aniharotaaruvano/kaampuravano kia qoraiqama kai naaho maatara namaqi viharo taiqa kaarire, tiro.

13 Minti tuvaro Mosiva nai kauruqohairo Isipi vataqaa aave vatovaro Noravano Kotiva tuvaro uvaivano kuari urinaihairo vi entaraqaavata entaqivata utuqiro vi vaumanta vira qararaa toqaqi kaintaaqa vika uvai vataake anura.

14 Vika airitahaa Isipini orunte ekaa vataqaa hihipaamavi vaura. Haaru enta kia vira voqaara qovarama vurave. Naantiara entavata kia vira voqaara qovaraiqianarove.

15 Kaintaaqa vika Isipi vataqaa hihipaamavi vauvaro vatavano konkiraiqama vurarama turo. Kaintaaqa vikataaruvano/kaampuravanoqaqi ko naaho maatarave, katari tavave, namaqi viha ekaa nama taiqa kovaro Isipini katari mareve, naaho mareve, kia voqavata vaura.

16 Mintuvaro Pero vaiintivano vaaka Mosika Eronika naarama kero tiharo, Oho, te nitanta Variqa Nora Kotira uvavata nitanta uvavata raqa kauro. 17 Netanta ti qora uva qaiqaa tauru timite, nenta Variqa Nora Kotira aaraivaro viva kaintaaqa taiqa kairaqe te kia qutiraiti, qaqi variare, tiro.

18 Minti tuvaro Mosiva Pero vaiinti mini kero Nora Kotira aarovaro 19 Noravano Kotiva uvai tuqantaa kovaro uvaivano kuari avu ruhunkinaihairo utiharo kaintaaqa vikavata varero vevara Naare Namariqi muntuvi kovaro kaintaaqa voqavanovata kia Isipi vataini qaiqaa vaura.

20 Mintuvarovata Noravano Kotiva Pero vaiinti avu aato kempukaiqama amitovaro viva Isareri vika kia qaqi komanta vura.

Konkiraiquva Isipi ravaaqavu kora

21 Ho Noravano Kotiva qaiqaa Mosirara tiharo, Nena kauqu naaruvaini tutu kairaro konkiraiqiva Isipi vata maata anomakero ravaaqavu kairaro vaiintivano tupaupauma kero vi aniharo nuarire, tiro.

22 Minti tuvaro Mosiva nai kauqu naaruvaini aave vatovaro konkiraiquva taaramo entara variqiro viharo Isipi vata maata ravaaqavu kora. 23 Mintumanta Isipi vika kia ho vo vaiintivata tavaraiti, kia ho nái naavuqihai vevantaraiti vauvaro, Isareri vika vaunainiqai qaqi aatiteharo vaura.

24 Mintuvaro Pero vaiintivano Mosika Eronika naarama kero vitantara tiharo, Netanta nenta navunaaka hampata oru nenta Variqa Nora Kotira autu tuahera kaate. Ni nahentivata vaintivata homa ni hampata vivarave. Nenta sipisipive, memeraave, purumakauve, vikaqai maini ke vuate, tiro.

25 Minti tuvaro Mosiva aqao tiro, Tenavu kia vikavata ntita vare viraiti qaqi vuarera, tenavu kia ho Nora Kotiraofaa ekaara kaintu iha quara amitarerave. 26 Tenavu kia quara voqavata maini karaiti, ekaa ntita vare virerave. Tenavu tentanavu quara vikaqihai hini aruke Nora Kotiraofaa iha quara amitarerave. Tenavu mini kia viraiti maini variarera, tenavu vi quarara vi quarara arukaaina okarara kiama irirarave, tiro.

27 Mosiva minti tuvaro Noravano Kotiva Pero vaiinti avu aato kempukaiqama amitovaro Pero vaiintivano Isareriara kiama ho vivarave tiro.

28 Pero vaiintivano Mosirara tiharo, Kia ti avuqaa variane. Vuane. Kia qaiqaa ti aaqanto ani variane. Are qaiqaa ti aaqanto ani vaina entara are qutuma vinarave, tiro.

Pero vaiintivano minti tuvaro Mosiva nai tiva amiro tiharo, Ho are tinantemake, kiama te qaiqaa ai aaqanto ani vairerave, tiro.

29 

Qorainti vainti avuhainaaka qutu virara tura

Copyright information for `TBG