Exodus 17

Oriqihairo namarivano qovarama vura

Isareri vika Seni Aahara Vataini varike, viraqaahai qaiqaa aaraini vura. Vika aaraini vi vauvaro Noravano Kotiva vikara mini variate maini variate ti vaumanta vika vona vona variqi vi vaura. Ho vika Repintimi vataini orunte mini náiseri naavu maaqa kaqate tavovaro namari neva kia vaura.

Kia vaumanta vika Mosiva unaini orunte qaiqaa nuntu nauntu tiha, Oho, are tinavu namari timiraqe naare, ti vauvaro Mosiva aqao tiro, Ne nantihae ti titi variavo? Ne nantihae Nora Kotira avate variavo? tiro.

Minti tumanta vaiinti nahenti namariara voqamake naataa umanta vika Mosirara nuntu nauntu tiha, Oho, are nantiharae tinavu Isipihai tivita varera maini aniaro? Are tinavuara vika nái vaintivata nái quaravata kia namari naraiti qutu vuate tirae, maini tinavu tivita varera viri kaaro? ti.

Vika minti tuvaro Mosiva Nora Kotirara mpo ike tiharo vira aarero, Te maa vatanaaka nantie irarave? Vika namari kaara ori utu vare ti haru kareka auti variavo, tiro.

Mosiva minti tuvaro Noravano Kotiva virara tiharo, Are Isareri qiata vaiinti hininavu ntita varera, vaiinti nahenti avuni vihara nena kauru, haaru viraqohaira Nairi Namari ruqutukonara varera, oru Horepi Aiqinaqaa* nora ori vovano vainaini vairaqe te ai aaqanto mini variarirara are kauru viraqohaira ori vira ruqutu kairaro namarivano viraqihairo tuvi vairamanta vaiinti nahenti vira naate, tiro. *(Horepi Aiqina – vo autu: Sainai Aiqina)

Minti tuvaro Mosiva Kotiva tunte iro Isareri qiata vaiinti nivuqaa vaiharo ori vira ruqutu kovaro namarivano viraqihairo tuvi vaura.

Isareri vika nuntu nauntu tiha Nora Kotira avateha, Viva tinavu kahaqianarove kiae kahaqianarove? turara ti, vaiinti nahenti vi vatara autu ntehaMasaveNuntu Nauntuve, Meribave – Avatorave tura.

Amareki vatanaaka hampata raqura

Isareri vika Repintimini vaumanta Amareki vatanaaka orunte vika hampata raqi vaura. Vika hampata raqi vauvaro Mosiva Iosuaarara tiharo, Hura are vaiinti vonavu ntita varera Amareki vatanaaka hampata raquane. Ne vika hampata raqi vaiqe te oru aiqina voqaa himpite vaiha, Kotiva tiriara tuataqira vuane ti kaurura vira tenta kauquqi tuateha vairerave, tiro.

10 Minti tuvaro Iosuaava Mosiva tunte iro Amareki vatanaaka hampata oru raqi vaumanta Mosiva vo, Eroniva vo, Huriva vo, vinavuka aiqinaqaa oru vaura. 11 Mosiva viraqaa vaiharo nai kauqu rantutatero vaumanta Isareri vika navutaaka naatarake vauvaro, viraqaahairo Mosira kauquvano vataini tuvi vumanta Amareki vatanaaka Isareri naatarake vaura.

12 Mosira kauquvano qutu ntava vumanta Eronika Hurika nora ori vo mpaqi vare vuru vatovaro Mosiva viraqaa oquvi vaumanta Eronika Hurika vira hini hini himpite vaiha, Mosira kauqutanta rantutake tuate vaumanta qaiqaa Isareri iqoka vaiinti nai navutaaka naatarake vaura. Vitanta Mosira kauqu tuataqi vi vauvaro kuarivano ruhunku vura. 13 Mintima kero Iosuaava Amareki vatanaaka hampata raquqiro viharo vika naatara kora.

14 Ho Noravano Kotiva Mosirara tiharo, Ne Amareki vatanaaka naatara kaa uvara tauru kevorave tira, are vi uvara vukuqi qara ntuva taane. Iosuaara vuru tiva amiane: Te naantiara Amareki vatanaaka ekaa vehi autu taiqa karerave, tiane, tiro.

15 Kotiva minti tuvaro Mosiva mini vaiharoofaa tainta vo autukero tiharo, Noravano Kotivati vutorama/qarareqama vaivo. ˻Vi uvara vutuke tirera: Noravano Kotiva ti kahaqi vaimanta te navutaaka naatarake vaunarave˼, tiro. 16 Mosiva tiharo, Te tenta kauqu tuaherake Nora Kotira aare vaunarara tiro, viva ti kahaqi vairave. Viva ekaa enta variqiro viharo Amareki vatanaaka qaqiqai naataraqiro vuanarove, tura.

Copyright information for `TBG