Exodus 3

Kotiva Mosira aarora

Mosira airaaviva Jetarova Midianihainaa vaiinti nahentiara iriharo Kotira aarama nimite vau vaiintiva vauvaro, vo enta Mosiva vira sipisipiqaavata memeraaqaavata raqiki vaiharo viva vika ntita varero aahara vata hini auvahini viro, Horepi Aiqinaini oruntora.

Vi aiqinarara Kotira Aiqinave tunaini oruntero tavovaro
inaara katariqaa iha ite vauvaro Noravano Kotiva atitoenseliva iha auru voqaava qovarama viro vauvaro, Mosiva tavovaro ihavano kia katari vira tatoqa karaitiro, qaqi ite vaura. Qaqi ite vauvaro Mosiva vira tavero tiharo, Ike, aahuva ihave. Nantivaroe ihavano kia katari tatoqake vaivo? Kaiqe te aumantohai orunte tavaare, tiro.

Mosiva minti tuvaro Noravano Kotiva tavovaro Mosiva aumanto ani vauvaro viva katari avutaini vaiharo Mosira aarero tiharo, Mosio, Mosio, tuvaro Mosiva, Vo, te mainima vauro, tiro.

Minti tuvaro Kotiva tiharo,Kia voqavata aumanto aniane. Are te vauna vatara turuaraini varianarara tira, nena aiquqaa nonku taanara qaqini rahunku kera variane. Te ai kaivaqaukavara Variqavanoma vauro. Te Eparahaamirave, Aisaakirave, Iekopirave, vikaqaa raqiki vauraukave, tiro.

Kotiva minti tuvaro Mosiva qeteharo vira viri tavaarorave tivakero nai viri naavuma tero vaura.

Mosiva mintima kero vauvaro Noravano Kotiva tiharo, Ti vaiinti nahenti Isipini variamanta Isipi vika qoraiqama nimite variara te tavaunarave. Isipi vaiinti kaiqaqaa raqiki variaka ti vaiinti nahenti vihi vaahi ti variamanta vika nora maaraqi vaiha ke ke ti varia uvara te irunarave.

Virara irihama te Isipi vatanaaka kauquqihai vika ruaruama nimitarera tuvuraukave. Te vika ntita vare nora vata, koqe vata vainaini vuru karerave. Maa entara vo vatanaa vo vatanaaka Kenaanive, Hitive, Amove, Peresive, Hivive, Jebusive, vi vataraqaa variarave.

Te tenta vaiinti nahenti ke ke ti varia uvara iri, Isipi vatanaaka vika qoraiqama nimite variaravata tavaunarave. 10 Are ti vaiinti nahenti ntita varera Isipi kera aitarera vuane ti, te ai Pero vaiintivano vainanaini atitaarirara vuane, tiro.

11 Minti tuvaro Mosiva aqao tiro, Te qumina vaiintima vauro. Kia te ho Pero vaiintivano vainanaini orunte vira tiva ami, viraqaahai Isareri ntita vare Isipiqihai anirarave, tiro. 12 Minti tuvaro Kotiva tiharo, Te ainti vairerave. Are ti vaiinti nahenti Isipiqihaira ntita viri kera, vika hampata maa aiqinaraqaa ti hutu tuahera kenarave. Vi entarama te ai atitauna okarara kankoma kera irira tihara, Quqaama Kotiva ti tititaivo tinarave, tiro.

13 Kotiva minti tuvaro Mosiva tiharo, Te Isareri vainaini orunte vikara tiha, Ni kaivaqaukavara Variqavano ti tititaimanta te ne ianaini anuro, tiari vika ti ireha, Ai atitai variqara autu ntaane, tivera, te vika nái nana uvae tiva nimirarave? tiro.

14 Minti tuvaro Kotiva Mosirara tiharo, Te Qaqi Variqi Vi Vauraukamavauro.Are Isareri vikara mintima tiane: Qaqi Variqiro Vi Vaiva,vivama ti tititaivo tiane, tiro.

15 Kotiva minti tivakero qaiqaa Mosirara tiharo, Maa uvarama Isareri vika tiva nimiane: Ni kaivaqaukavara Variqavano Noravano Kotiva viva Eparahaamirave, Aisaakirave, Iekopirave, vikaqaa raqiki vaiva, vivama ti tititaimanta anuro, tiane. Ti hutu mintimama vaivo. Vaiinti nahenti maa entara variakavata, naantiara enta vaikavata, vika mintima keha ti hutu ntevarave.

16 Are oruntera Isareri vaiinti noranavu ruvaaquma kera vikara mintima tiane: Ni kaivaqaukavara Variqa Noravano Kotiva viva Eparahaamirave, Aisaakirave, Iekopirave, vikaqaa raqiki vaiva, viva ti tivuqaa qovarama viro niara mintima tivo: Te ne varianaini otunte Isipi vatanaaka ni qoraiqama nimite variara tavaunarave.

17 Isipi vatanaaka ni qoraiqama nimite variara kaara te ni tenta vaiinti nahenti ntita vare Isipiqihai koqe vata vainaini ni vuru karerave. Maa entara vo vatanaa vo vatanaaka Kenaanive, Hitive, Amove, Peresive, Hivive, Jebusive, vi vataraqaa variarave. Kotiva niara mintima tivo tiane.

18 Are minti tiramanta Isareri vaiinti noranavu ai uva irivarave. Are vi uvara vika tiva nimira, vika ntita varera Pero vaiintivano vainaini oruntera virara mintima tiane: Noravano Kotiva Hiparu vatanaaka Variqavano tinavu avutana qovarama virave. Viva mintirara tira, are tinavu qaqi kairaqe tenavu Isipi maini ke, taaramo entara aahara vatavau vivi, mini orunte vaiha tentanavu Variqa viraofaa iha quara amitaare, tiane.

19 Ho Pero vaiintivano tiaina okarara te iruro. Kia te tenta kempuka okara vira umiqaarera, viva kiama ho niara vuate tianarove. 20 Virara irihama te tenta kempukaqohai Isipi vika ntaihaari vika te varaaina kaiqara aatu qete vaivaro, Pero vaiintivano ni qaqi kaira vivarave.

21 Te ni kahaqiari Isipi vika ni koqema nimitaimanta ne kia qumina viraiti, vika nimi airairaravata vare vivarave. Isareri nahentinavu vireka iha, vika oru Isipi nahenti nái tataaqa vaika utavaaqave,kori orive,silvaa orive aututaa haikara, vi haikara vi haikara timiate timanta nimimanta vare, vika vi airairara varake nái maaqu raavuraqaa aqu nimitaimanta vare vivarave. Mintima kehama vika Isipi ia haikara vare vivarave, tiro.

22 

Aahuva kaiqa varaaina kempukara Mosira amura

Copyright information for `TBG