Exodus 32

Purumakau maraqura/varaha kori oriqohairo aututora

Mosiva Sainai Aiqinaqaa vaumantavaiinti nahenti tavovaro airi enta aitarovaro Mosiva kia tuviraitiro, vukaiqama kero miniqai vaumanta vika Eroniva unaini ruvaaqumavi vaiha virara tiha, Mosiva tinavu Isipihairo tivita varero maini viri kai vaiintiva, viva tainie vivo? Kiama tenavu iruro. Are variqamaraqura/varaha vo tinavu autu timitairaro viva tinavu variqavano vaiharo maihairo tinavu tivita varero vuarire, ti.

Vika minti tuvaro Eroniva tiharo, Ne oru nenta naatave, maaqu raavurave, vikakori oriqohai nái aatoqi taaqimataarave, auntaqi ruvutaarave, vare viri timiate, tiro.

Minti tumanta ekaa vaiinti nahenti vi haikara rahunkuke Eronira vuru amuvaro Eroniva vi haikara varakero vata quvi kero purumakau maraqura vo autukero vatoraqi vivakori vi haikara varatora ihaqohairo ravita kero qihia kovaro viraqi vi anima viro kempukaiqama vura.

Kempukaiqama vuvaro vi haikara vataqihairo mpaqi vaari kero vira humuqu kero vatomanta vaiinti nahenti tiha, Ho iriate. Maa haikava tinavu variqavanoma vaivo. Vivama tinavu Isipihairo tivita varero maini viri kairave, tura.

Vika minti tuvaro Eroniva purumakaumaraqura/varaha aututora vira avuni vaiharoofaa tainta vo autu kero tiharo, Kaiqe tenavu hura ruvaaqumavi vaiha nora kara neha Nora Kotira autu tuahera kaare, tiro.

Minti tumanta vira qararaa vaiinti nahenti vaaka toqaqi himpi ekaara kaintu iha quarakeofaaravata, Kotira hampata vohaa tampamavi vaiofaaravata iha quaratora. Vika mintiake karavata kempukauainivata namake, viraqaahai oru qora okara autiha hampi ruhe tutiqe vaura.

Mintuvaro Noravano Kotiva Sainai Aiqinaqaa vaiharo Mosirara tiharo, Ai vaiinti nahenti are Isipihaira vika ntita varera aniarauka, vika qora kaiqa vareha ti qoririma timite variarara tira, are vaaka ururantera vika vainaini otu vuane.

Te vikara tinta uva iriqi vuate turamantavata, vaakama vika ti uva qaqirakeha purumakaumaraqura/varaha autuke, vi haikarara tinavu variqave tivakeha vira autu tuaherake variavo. Vika vi haikara avuqaa kankakaamavi vaiha vira quahama amiteha vi haikaraofaa iha quara amite tiha, Maa haikava tinavu variqavano Isipihairo tinavu tivita varero maini viri kairave, ti variavo.

Te tavauramanta maa vatanaaka ti uva qaqirakeha nái uvaqai avataqi vireka auti variarave. 10 Oho, ti voqamakero vikara tirara itaivo. Are ti maini kera viraqe te vi vatanaaka vehi autu taiqa kaare. Te vika mintimake, qaiqaa are kuvuarama teraukaqaahai nora vatanaaka qovarama karerave, tiro.

11 Noravano Kotiva minti tuvaro Mosiva aqao tiro, Mpo, Noravauvo, are mpeqaiqama kera nena vaiinti nahenti Isipihaira ruaruama kera ntita varera maini viri kaarauka variavara hauri are vikara arara itairara vehi autu kerorave. 12 Are mintiramanta Isipi vika ariara mintima tivarave: Kotiva nai vaiinti nahenti vehi autu kareva Isipihairo vika ntita varero vetaini vuru kero vehi autu kaivo, tivarave. Virara iriharama kia vikara arara itairara qaqira kera kia nena vaiinti nahenti ntaihaane.

13 Are nena kaiqa vaiintinavu Eparahaamirave, Aisaakirave, Iekopirave, vikara tiva taana uvara iritaane. Are nena kauqu aiqiqaa aqu kehara vinavukara tihara, Te nenavu kuvuarama teka noraiqama kaari vika vaireka, opu makau voqaara airitahaa vaivarave, tianarave. Are vikara tihara, Te ekaa maa vatara vika nimiariraro maa vatava vika vatama ekaa enta varianarove, tianarave. Are vi uvara irihara kia nena vaiinti nahenti vika vehi autu kaane, tiro. 14 Mosiva minti tuvaro Noravano Kotiva te vika ntaiharerave tu avu aatora qaqira kero, kia vika ntaihora.

15 Mintuvaro Mosiva ururantero Kotiva nai uva tivatora oritantaqaa qara ntuvatora varero vura. Kotiva ori vitantaqaa taara mantaraini qara ntuva tovaro Mosiva vitanta varero ururantero vura.

17 Iosuaava Mosikantiro ururantero otu viharo irumanta vaiinti nahenti nora uva ti vauvaro viva Mosirara tiharo, Vaiinti nahentiseri naavu maaqa kaqataaraqihai raqi vaihama ti variavo, tiro.

18 Iosuaava minti tuvaro Mosiva aqao tiro, Vi uvava vaireva, kia vora nti varia uvaravauve vaivo. Kia navutaaka naatara kaa uvaravauve vaivo. Vika ihi tihama oi aai ti variavo, tiro.

19 Mosiva minti tivakeroseri naavu maaqa kaqatora aumanto otuntero tavovaro purumakaumaraqura/varaha vaumanta vika ihi nte vauvaro vira kaara vira arara itora. Viva aiqina auvoqi otuntero oritanta vare tuvura vata kanta aqu kovaro tairi taarima vura.

20 Viraqaahairo Mosiva oru vika purumakau autu tora vara kero ihaqi aqu kovaro ravita vuvaro vi haikara varakero rukoki raakokima kero namari vataakero tuqantaakero, Isareri vika vahaurukero naate tumanta vika vi namarira nora.

21 Vika vi namarira novaro Mosiva Eronirara tiharo, Vaiinti nahenti ariara nanti tiavarae are vika ntita varera vuaramanta vika noraiqaake Kotira uva raqake qora kaiqa varaavo? tiro.

22 Minti tuvaro Eroniva tiharo, Nora vaiintio, kia ti titiane. Are maa vaiinti nahentika okara tavaanarave. Vika qora kaiqa varareka vaaka auti variakave. 23 Vika aninte tiriara mintima tiavo: Mosiva tinavu Isipihairo tivita varero maini viri kai vaiintiva, viva tainie vivo? Kiama tenavu iruro. Are variqamaraqura/varaha vo tinavu autu timitairaro viva tinavu variqavano vaiharo maihairo tinavu tivita varero vuarire, tiamanta 24 te viraqaahai vikara mintima turo: Vaiinti nahentikori oriqohaivahehemate/vaataiqamate haikara rahunkuke viri ti timiate, turamanta vi haikara viri ti timiamanta vare, te vi haikara ihaqira aqu kauraro ihaqihairo purumakau maraqurahaavano qovarama vivo, tiro.

25 Eroniva minti tuvaro Mosiva tavovaro viva kia vaiinti nahenti qioqama karaitiro, vika qaqi komanta vika nái varaataa u kaiqara qora kaiqaqai vare vaura kaara vika navutaaka vika tave naaraihama nimitevaqai vaura.

26 Mosiva vatuka qentiana oru himpi vaiharo tiharo, Taukae Nora Kotira mantaraini vaika vika te iainanaini aniate, tumanta ekaa Rivaira anku vika vira aiquantakaa vura.

27 Vika vuvaro Mosiva vikara tiharo, Noravano Kotiva Isareri Variqavano mintima tivo: Ne vohaiqa vohaiqavano iqoka paipe tuata vare, vatukaqi vi anihama ˻purumakaumaraqura/varaha autu tuahere variaka˼ aru taiqa kaate. Ni qata vakaukavarave, ni tontive vaivera, vikavata ekaa aru taiqa kaate, tiro.

28 Mosiva minti tumanta Rivaira ankuqihainaa vaiintinavu Mosiva tuntemake, vatukaqi vi aniha 3,000 vaiinti aru taiqa kora.

29 Mintuvaro Mosiva vikara tiharo, Ne vate Noravano Kotiva ti uvara iriha nenta maaquve, qata vakaukavarave, kia vehakuma nimitaraiti, vikavata aruqi vivi ekaa taiqa kaarara tiro, Kotiva ni koqema nimiteharo niara vika maa entaraqaahai ti kaiqa vaiinti vaiha tinta kaiqa ho vara timitevarave, tivo, tiro.

30 Mosiva minti tivakero vira qararaa vaiinti nahenti ruvaaquma kero vikara tiharo, Ne qora kaiqa varaava uritara kero vaivo. Vate te qaiqaa Noravano Kotiva vainanaini aiqinaqaa oru virerave. Te mini oru vaiha ne qora kaiqa vare uvara vira iraariraro viva ne qora kaiqa vare uvara nunkae nimitaanarove, kiae nunka nimitaanarove? tiro.

31 Mosiva minti tivakero qaiqaa tuvurantero Noravano Kotiva vaunaini aiqinaqaa oruntero tiharo, Oho, vi vaiinti nahentika nai noraiqama kema qora kaiqa vara kaavo. Vikakori oriqohai una variqa autuke, virara tinavu variqave tivakeha vira autu tuahera kaarave.

32 Ho te vate ariara vika qora kaiqa varaa uvara nunka nimitaane turo. Are kia mintirera, are nena vukuqi nena vaiinti nahenti nutu qara ntuva taanaraqihaira ti hutuvata nunka kaane, tiro.

33 Mosiva minti tuvaro Noravano Kotiva nai vira tiva amiro tiharo, Vaiinti nahenti ti uva raqa kaaka vika nutuqai tenta vukuqihai nunka karerave.

34 Ho are ururantera vuane. Te ai tiva amuna vatara minima vaiinti nahenti ntita varera vuane. Are vika ntita varera aaraini viraro tienseli vovano ai avuni vuanarove. Vaiinti nahenti qora kaiqa varaara kaara te vika ntaihaaina entava anintairaqe vi entaraqaa te vika ntaiharerave, tiro.

35 Minti tivakero vo enta Noravano Kotiva nora rovara vara kero viraqohairo Eroniva aututo purumakau maraqurara autu tuaherakora kaara vika ntaihama kora...

Copyright information for `TBG