Exodus 5

Mosika Eronika Pero vaiinti tavora

Ho viraqaahai Mosika Eronika Pero vaiintivano vaunaini orunte virara tiha, Isareri vatanaakaqaa raqiki vai Variqava Noravano Kotiva mintima tivo: Are ti vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika oru aahara vataini vaiha ti quahama timiteha ti hutu tuahera kaate, tirave, ti.

Minti tuvaro Pero vaiintivano aqao tiro, Tavave nitanta Variqa Noravano Kotiva vaivo? Nanarae te vira uva iriha ni Isareri kuvantu kaari vivarave? Kia te ni Variqa Nora Kotirara irunarave. Te kiama ni Isareri kuvantu kaari vivarave, tiro.

Viva minti tumanta vitanta tiha, Tinavu Hiparu vatanaaka Variqavano tinavu avutana qovarama virave. Are tinavu qaqi kairaqe tenavu aahara vataini taaramo entara vivi, mini oru vaiha Nora Kotiraofaa iha quara amitaare. Tenavu kia mintiarera, Kotiva nora aiha viraarae tinavu timianarove, iqoka paipeqohairoe tinavu haruanarove, ti.

Vitanta minti tuvaro Pero vaiintivano Mosika Eronika tu uvara kia iriraitiro, vitantara tiharo, Oho, nantimantae netanta minti tiamanta vaiinti nahenti kia ti kaiqa vararaiti, qaqirake variavo? Netanta vika tiva nimimanta vika vaaka qaiqaa kaiqa varaate. Ne Isareri airiqamaqi vi vaiha tinavu Isipi haatarake tinavu kaiqa qaqira kareka auti variavo, tura.

Vohaa vi entaraqai Pero vaiintivano Isipi vaiintinavuve, Isareri vaiintinavuve kaiqaqaa raqikukara tiharo, Hoqare ne Isareri kaiqa vaiintiqaa raqikiha vika kahaqiha ahaka veha varakeha nimi variamanta, vika aaqatai vata hampata taataukehabriki auti variarave. Ho vate maa entaraqaahai ne qaqira kaimanta, vika náivano ahaka veha rantakeha varaate.

Vika vira varakeha tota airibriki autuantemake, qaiqaavata vohaa qaramake autuate. Vika nanta muntuvikebriki autivorave. Vika popohaimanta vaihara ti, vika qaqiqai tiriara tiha, Tinavu qaqi kairaqe tenavu oru tentanavu Variqaofaa iha quara amitaare, ti variavo. Ne kaiqaqaa raqiki variaka vaiha, nora kaiqa vika nimimanta vare vaivaro toqaavu nte vaira vika kia ho Mosiva una uva tinara iriate, tiro.

10 Pero vaiintivano minti tumanta Isipi vaiintinavuve, Isareri vaiintinavuve kaiqaqaa raqikuka vevante Isareri vika tiva nimi tiha, Pero vaiintivano mintima tivo:

Kia nenavu qaiqaavata ahaka veha vare vuru Isareri kaiqa vaiinti nimiate.
11 Kaimanta vika náivano voqi voqi niha ahaka veha rantakeha aaqatai vata hampata taataukehabriki autuate. Vika mintiaqi viha kiama taaraiqa autiraiti, tota airibriki autintemake, qaiqaavata vohaa qaramake autuate tivo, tiro.

12 Minti tumanta Isareri vika ahaka veha rantareka ekaa Isipi vataini vi ani vaura. 13 Isipi vaiinti kaiqaqaa raqikuka vihi vaahi tivaqi viha vikara tiha, Hoqare tenavu ahaka veha ni nimura ne minti mintimakebriki autuarave. Ho vate maa entaravata ne vohaa qaramake airi autuate, ti.

14 Isipi vaiinti kaiqaqaa raqikuka minti tumanta Isareri vika kia airibriki autu karaiti, taaraiqaqai autukora kaara Isipi vika oru Isareri vaiinti kaiqaqaa raqikuka qora kaavu numiqake vate tiha, Ni navunaaka airibriki tota autintemake, entavata vatevata autuataarave, ti.

15 Vika minti tumanta Isareri vaiinti kaiqaqaa raqikuka Pero vaiintivano vaunaini orunte nuntu nauntu tiha, Are nantiharae tinavu nena kaiqa vaiinti mintima kera qoraiqama timitaaro? 16 Are kia tinavu ahaka veha timitaraitira, tinavuarabriki autuate tianarave. Ho ahaka veha kia vaimanta tenavu kia ho airibriki autu kaunara kaara Isipi vaiinti kaiqaqaa raqiki variaka tinavu qora kaavu humiqake vataavo. Oho, kia tinavu okaravauve vaivo, ninta Isipi okarama vaivo, ti.

17 Minti tuvaro Pero vaiintivano aqao tiro, Ne popohara vaiintive. Ne mintiakara ti, ne tiriara tiha, Kairaqe tenavu tentanavu Variqa Nora Kotiraofaa iha quara amitaare, ti variavo. 18 Vaaka oru qaiqaa kaiqa varaate. Ne kiama ho tinavuqaahai ahaka veha varevarave. Ne nenta ahaka veha varakeha tota airibriki autintemake, maa entaravata vohaa qaramake airi autuate, tiro.

19 Pero vaiintivano tota autintemake maa entaravata airi autuate tura kaara Isareri vaiinti kaiqaqaa raqikuka iruvaro Pero vaiintivano nora maara vikaqaa vatomanta vika Pero vaiinti mini ke 20 tavomanta Mosika Eronika vika veka vaumanta vika vitantara tiha, 21 Oho, kairaro Noravano Kotiva nintatanta kaiqa kaara nitanta qoraiqama nimitaarire. Nitanta okara kaara Pero vaiintivanovata, Isipi vaiinti kaiqaqaa raqiki variakavata, tinavu qoraiqama timite variavo. Vika tinavu aruke aarara netanta qovarama nimitaavo, tura.

Mosiva Kotira aareharo nuntu nauntu tura

22 Vika minti tuvaro Mosiva qaiqaa anirantero Nora Kotira aarero tiharo, Noravauvo, nantiharae are nora maara maa vatanaakaqaa vataaro? Oho, are mintirevae ti varakaanarave? 23 Te oru Pero vaiinti ai uva tiva amuna entaraqaahairo viva Isareri vika qoraiqama nimite vaivo. Vika qoraiqama nimite vaivara are nantiharae kia vika kahaqama nimitera iaro? tiro.

Copyright information for `TBG