Exodus 7

Mosiva minti tuvarovata, Noravano Kotiva tiharo, Te ai kempukaiqama kaariraro Pero vaiintivano ariara variqavema tianarove. Ai vakaava Eroniva paropeti vaiintivano uva tinantema kero, ai uva Pero vaiinti tiva amianarove.

Are te ekaa uva ai tiva amiainara Eronira tiva amiraro viva Pero vaiintiara Isareri qaqi kairamanta maa vataraqihai vuate tiarire. Ho te Pero vaiinti avu aato kempukaiqama kaariraro viva kia nitanta uva ho irianarove. Are aahuva kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vira avuqaa qovarama kairarovata, viva kiama ai uva irianarove. Viva mintiaqiro viraqe, viraqaahai te anomake Isipi vika ntaihamake, tenta vaiinti nahenti vo anku vo anku ntita vare vi vataraqihai aitare virerave.

Te tenta kauqu tutuke Isipi vika ntaihamake, viraqaahai tenta vaiinti nahenti Isipiqihai ntita vare vuru kaaina entara Isipi vika ti okara kankomake iri tave tiha, Quqaama viva Noravano Kotivave tivarave, tiro.

Viva minti tumanta Mosika Eronika Noravano Kotiva tunte ura. Vitanta Pero vaiinti vataake uva tu entara Mosiva 80 ihi varakova vauvaro Eroniva vira vakaava 83 ihi varakova vaura.

Eronira kauruvano memaru kuqu vura

Noravano Kotiva Mosika Eronikara tiharo, Pero vaiintivano nitantara aahuva kaiqa vo qovarama kaiqe tavaare tirara are Eronirara nena kauru vata kanta aqukaane tiraro viva nai kauru vata kanta aqu kairaro vira kauruvano memaru kuqu vuarire, tiro.

10 Kotiva minti tumanta vitanta Noravano Kotiva tuntemake Pero vaiintivano vaunaini orunte, viraqaahairo Eroniva Pero vaiinti avuqaavata, vira koqe avu aato ami vau vaiintika nivuqaavata, vaiharo nai kauru vata kanta aqu kovaro vira kauruvano memaru kuqu viro vaura.

11 Mintuvaro Pero vaiintivano naivure/quaha vaiintive, vo kaiqa vo kaiqa tavo vaiintikave, naarama komanta vika ani nái hepi kaiqa vareha 12 vikavata nai kauru vata kanta aqu kovaro memaru kuqu vura. Mintuvaro Eronira memaruvano vika memaru ekaa nampiqama kora.

13 Ho Noravano Kotiva Mosira tiva amuntemakero Pero vaiinti avu aatovano qaqiqai kempukaiqiro vauvaro viva kia vitanta uva iriraitiro vaura.

Namarivano naare kuqu vura

14 Mintuvaro Noravano Kotiva Mosirara tiharo, Pero vaiinti avu aatovano qaqiqai kempukaiqiro vaivaro viva kiama vaiinti nahenti qaqi kaira vivarave. 15 Ho hura toqaqi Pero vaiintivano Nairi Namari vainaini otu virara arevata mini vuane. Tota ai kauruvano memaru kuquvira, viravata varera otu vira veka namari auvahini variane.

16 Are vira vita kera mintima tiva amiane: Noravano Kotiva Hiparu vatanaaka Variqavano ariara mintima tivo: Are ti vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika oru aahara vataini vaiha ti hutu tuahera kaate. Tota te vi uvara ai tiva amurara are iriataara vaivara kia irianarave, tiane.

17 Qaiqaa Noravano Kotiva mintima tivo: Te vo kaiqa qovarama kaarirara are vi kaiqara taveharama tiriara quqaa viva Noravano Kotivave tinarave. Are minti tivakera Pero vaiinti qaiqaa tiva amiane: Are tavairaqe te tuatauna kaururaqohai Nairi Namari ruqutu kaariraro Nairi Namarivano naare kuqu vuarire. 18 Te mintima kaariraro Nairi Namariqi varia havukauka qutu vivaro vi namariva unta i vairamanta Isipi vika kia ho vi namarira nevarave, tiane, tiro.

19 Minti tivakero Noravano Kotiva qaiqaa Mosirara tiharo, Are Eronira mintima tiva amiane: Nena kauru tuata varera oru nora namariqaave, inaara namariqaave, aave vatairaro ekaa namarivano naare kuqu vuarire, tiane. Viva mintima kairaro ekaa namarivano Isipini naareqai kuquviro vairaro namari kaqake ne kurerave taqurave ekaa viraqi naare namarivanoqai variarire, tiro.

20 Noravano Kotiva minti tumanta Mosika Eronika Kotiva tunte ura. Eroniva Pero vaiinti avuqaavata vira koqe avu aato ami vauka nivuqaavata vaiharo nai kauruqohairo Nairi Namariqaa aave vatovaro namarivano naareqama vuvaro 21 Nairi Namariqi vau havukauka qutu vuvaro vi namariva voqama kero unta umanta Isipi vika kia ho vi namarira kaqake novaro naare namarivanoqai Isipini ekaa vo namari vo namariqi vaura.

22 Eroniva mintima komanta Isipivure/quaha vaiintinavu vikavata nai hepi kaiqa autu kovaro namarivano naare kuqu vura. Mintuvaro Pero vaiinti avu aatovano qaqiqai kempukaiqiro vauvaro viva Noravano Kotiva ˻Mosira˼ tiva amuntema kero, kia Mosika Eronika tu uvara irura. 23 Viva kia vi haikarara noraiqaakero iriraitiro, qaqira kero nai avuhainaa naavuqi oru vaura.

24 Nairi Namari kaqake neva kia vaura kaara Isipi vika namari kaqake nareka Nairi Namari auvahianta ora quvike namari kaqe vaura. 25 Noravano Kotiva Nairi Namari ruqutu kovaro 7 entanavu aitarora.

Copyright information for `TBG