Exodus 9

Kotiva tuvaro Isipi vatanaaka quara quti vura

Ho qaiqaa Noravano Kotiva Mosirara tiharo, Are Pero vaiintivano vainaini oruntera mintima tiane: Noravano Kotiva Hiparu vatanaaka Variqavano ariara mintima tivo: Are ti vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika oru vaiha ti hutu tuahera kaate. Are kia vika kaira vivera, te nora aiha viraara vara kaari ai ohive, donkive, kamerive, purumakauve, sipisipive, memeraave, ekaa qutu vivarave. Te Isipi vika quaraqai qoraiqama nimite Isareri quara qaqi vehakuma nimitarerave. Te Noravano Kotika hura mintirerave. Minti tivakera Pero vaiinti tiva amiane, tiro.

Ho vira qararaa Noravano Kotiva tuntema komanta ekaa Isipi quara rovara vare qutu vumanta Isareri quaraqihairo kia voqavanovata qutu vura.

Mintuvaro Pero vaiintivano vi okarara nai navunaaka iromanta vika vira tiva ami tiha, Isareri quaraqihairo kia voqavanovata qutu vivo, ti. Minti tuvarovata, viva qaqiqai nai avu aato kempukaiqiharo kia Isareriara vuate tura.

Isipi vatanaaka vaataqaa meqa/veqa qovarama vura

Ho Noravano Kotiva qaiqaa Mosika Eronikara tiharo, Netanta orubrikiunte/nute varia naavuraqihai iha hanta varaate, tivakero Mosirara tiharo, Are Pero vaiinti avuqaa vaihara hanta vira virini aqu kaane. Are mintima kairaro hanta viva konkoma voqaara ekaa Isipi vataini vi aniraro vaiintiqaavata quaraqaavata veqavano qovarama viro nora numuara itaarire, tiro.

10 Minti tumanta vitanta orubriki unte vau naavuraqihai hanta vare, Pero vaiinti avuqaa oru vaura. Mosiva hanta virini aqu kovaro viraqaahairo vaiintiqaavata quaraqaavata veqavano qovarama viro nora numuara itora.

11 Mintumanta Pero vaiinti viravure/quaha vaiinti vika Mosira avuqaa oru variare tuvaro veqavano vikaqaavata vaura kaara vika kia ho Mosiva unaini oruntora.

Veqavano vikaqaavata ekaa Isipi vatanaakaqaavata vauvaro
12 Noravano Kotiva Pero vaiinti avu aato kempukaiqama kovarora tiro, Noravano Kotiva Mosira tiva amuntema kero, Pero vaiintivano kia Mosika Eronika uva irura.

Taaruvano/Kaampuravano Isipi vatanaaka qoraiqama kora

13 Ho Noravano Kotiva qaiqaa Mosirara tiharo, Hura vaaka toqaqi himpira oru Pero vaiinti vita kera virara mintima tiane: Noravano Kotiva tinavu Hiparu vatanaaka Variqavano ariara mintima tivo: Are ti vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika oru ti hutu tuahera kaate. 14 Are kia vikara vuate tirera, te aivata, ai koqe avu aato ami varia vaiintikave, ai navunaakave, anomake ntaiharerave. Te mintiarirara are tiriara tihara, Mpo, kia vira voqaava vovano vataini vaivo. Vivaqaima Variqavano vaivo, tinarave.

15 Oho, te tenta kauqu tutuke nora rovaraqohai ni ntaihauraitirio, are nena navunaaka hampata haaruma taiqa vuaraitirio. 16 Are ti kempuka tavaira ekaa maa vataraqaa vaikavata ti hutuara iriate ti, te ai qaqi vehakuma amitaurara are qaqi varianarave. 17 Te ai mintima amite vauraravata, ai avu aatovano kempukaiqivara are kia ti vaiinti nahentiara ho vuate tiaro.

18 Vira kaara te hura maa kuari avuraqaa tiarirarotaaruvano/kaampuravano noraiqaakero Isipi vataqaa ntuanarove. Haaru entavata maa entaravata kia mintitaaruva/kaampurava nti vairave. 19 Virara irihara are nena navunaaka tiva nimira vika nái quara ntita vare haraara naavuni vuru kaate. Vaiintive quarave vahaaqaini vaivarotaaruvano/kaampuravano ntiharo vika ekaa aru taiqama kaanarove. Minti tivakera Pero vaiinti tiva amiane, tiro.

20 Kotiva minti tuvaro Mosiva Pero vaiinti tiva amumanta Pero vaiinti vira koqe avu aato ami vau vaiintika hini kuka Noravano Kotiva tu uvara iriha qeteha kante nái quaravata nai kaiqa vaiintivata ntita vare haraaraqi komanta 21 hini kuka kia Noravano Kotiva tu uvarara noraiqaake iriraiti, nái kaiqa vaiintivata quaravata vahaaqaini komanta vaura.

22 Mintuvaro Noravano Kotiva Mosirara tiharo, Nena kauqu tutukera naaruvaini aave vatairarotaaruvano/kaampuravano Isipi vataqaa ntiharo vahaaqaini vai haikara vaiintive, quarave, kara qampiqe vairave, ruqutu taiqa kaarire, tiro.

23 Minti tuvaro Mosiva nai kauruqohairo naaruvaini aave vatovaro Noravano Kotiva tuvaro naaruvavano karara ti vauvarotaaruvano/kaampuravano nti vauvaro aaquakaavano voqama kero airi tataa utiharo vata ari vaura. Noravano Kotiva tuvarora tiro,taaruvano/kaampuravano Isipi vataini nti vaura.

24 Taaruvano/Kaampuravano nti vauvaro aaquakaavano qaiqaa qaiqaa uti vaura. Haaru entavata kiataaruvano/kaampuravano mintima keharo Isipi vataini ntumanta tavora.

25 Ekaa vi vataraqaataaruvano/kaampura vano ntiharo ekaa vahaaqaini vau haikara vaiintive, quarave, karave, aru taiqa kora.Taaruvano/Kaampuravano ntiharo naahoqi kara qampiqora ekaa vataini ravantau vatero, ekaa katarivata hiqama kovaro kia marevata vaura. 26 Mintuvaro Gosenini Isareri vatanaaka vaunaini kia mintura.

27 Mintima kero nti vauvaro Pero vaiintivano Mosika Eronika naarama kero tiharo, Oho, vate te Kotira uva raqama kauro. Noravano Kotiva avuqavu kaiqa varaimanta te tenta navunaaka hampata qora kaiqama varauro. 28 Mpo,taaruvano/kaampuravano nti vaivaro naaruvavano karara ti vaivaro ti voqamakero haatu itaivo. Te ni nititaari homa vivarave. Te kia ni ˻Isareri˼ qaiqaavata ravaaqavu karerave, tiro.

29 Minti tuvaro Mosiva nai tiva amiro tiharo, Te vevante maa vatukara maini ke te tenta kauqu tutuke Nora Kotira aaraariraro viva tiraro naaruvavano kia voqavata karara tirarotaaruvanovata/kaampuravanovata taiqa vuarire. Noravano Kotiva mintima kairara are Kotiva maa vataraqaa raqikiainarara kankomakera irinarave. 30 Ho te iruramanta arevata ai koqe avu aato ami varia vaiintikavata kia Nora Kotirara noraiqaake iriraiti, kia vira aatu qeteha variavo, tiro.

31 Vi entarabaalivano* mpeqaiqurara tiro,taaruvano/kaampuravano vira ravantau taiqa kero, utataari kuto naaquntara repa voqaara viravata ravantau taiqa kovaro, 32 uitivano qaqi ahora vauvarora tiro, kia vira ravantau kora.

*(Baalivaireva,raisi voqaara vaira.)

33 Ho Mosiva Pero vaiinti mini kero vevantero vatuka aaqaini vaiharo nai kauqu naaruvaini tutukero Nora Kotira aarovaro aaqu tanta vuvarotaaruvano/kaampuravano taiqovaro naaruvavano kia uva tiraitiro, tirema vaura.

34 Mintuvaro Pero vaiintivano tavovaro tirema vauvaro viva qaiqaa qora kaiqa varero. Vivavata vira koqe avu aato ami vau vaiintikavata nái avu aato kempukaiqamate vaura. 35 Noravano Kotiva Mosira tiva amuntema kero, Pero vaiintivano kia Isareriara vuate tura.

Copyright information for `TBG