Genesis 12

Kotiva Eparaamira kaamatora

Noravano Kotiva Eparaamirara tiharo, Nena vatave, nena naavu maaqave, nena qora naavuqi variakave, maini kera katu varairaqe te qaraaka vata ai umiqaarirara are mini vuane.

Are mintiraqe te are vainti kuvuarenara airiqama amitaare. Te ai koqema amiteha ai autuvata noraiqama kaarirara are ekaa ˻vo vatanaa vo vatanaaka˼ koqema nimitaane.

  • Vokika ai koqema amitaiqe te vika náivata koqema nimitarerave.
  • Vokika ai qoraiqama amitaiqe te vika náivata qoraiqama nimitarerave.
  • Naantiara are kuvuarama teraukaqihai te ekaa naato vataini vaika koqema nimitarerave, tiro.
Minti tuvaro Eparaamiva Noravano Kotiva tunte iro viva 75 ihi varakova Haraani mini kero vurama. Viva vuvaro Rotivavata vikantiro vurama.

Eparaamiva nai naata Sarairavata, nai qata maaqu Rotiravata, nai kaiqa vaiintinavuvata ntita varero Haraanini vaiharo ekaa airaira vatora viravata katu varero Kenaani vataini vireva vura.

Mini oruntero
vi vataraqaa viharo Sekemi vatuka nora oqiva vaunaini More Oqivave tunaini oruntora. Vi entara Kenaani vatanaaka vi vataraqaa vauvaro Noravano Kotiva Eparaamira avuqaa qovarama viro virara tiharo, Te maa vatara are kuvuarama terauka nimirerave, tiro. Minti tivakero Kotiva Eparaamira avuqaa qovarama vurara tiro, Eparaamiva orinavu varakeroofaa tainta autukero Nora Kotira autu tuahera kora.

Viraqaahairo Eparaamiva oru viro Beteli vatuka vira vuruvi kuari uruntonaini oruntero, mini naiseri naavu kaqa tero vaura. Beteli vatuka hini vauvaro Ai vatuka hini vauvaro viva tavaarana naiseri naavu kaqa tero vaura. Eparaamiva mini vaiharo Nora Kotira quahama amitarevaofaatainta vo autukero Nora Kotira aarora. Eparaamiva mini varikero qaiqaa katu varero voqi voqi variqiro viviro, Nekevi vataini vurama.

Eparaamiva Isipini vura

10 Vi entara karara aavoqu entava vauvaro Eparaamiva vaunaini kia karavata vauvarora tiro, viva Isipini vahuqa vaireva vura.

11 Viva aaraini oru viharo tavovaro Isipi aumanto vauvaro Eparaamiva nai naata Sarairara tiharo, Are koqe viri vaata vataa nahentivano variaro. 12 Isipi vatanaaka ai taveha ariara ti naatave tivake ai varareka iha ti harukevorave. 13 Are vi vatanaakara tihara, Te vira auravanove, tiane. Minti tiramanta vika ariarao ti, kia ti haru karaiti, ti vehakuma timitaate, tiro. 14 Minti tivake vika Isipini vumanta Isipi vatanaaka tavovaro Saraiva koqe viri vaata vataa nahentivano vaura. 15 Isipi vika nora vaiintinavu vi nahentira tave, nai avuhainaa vaiinti, Pero vaiinti tiva ami tiha, Virara koqe nahentive tivake, avuhainaa naavuqi vira vita vare vuru kora. 16 Avuhainaa vaiinti viva vi nahentirarao tiro, Eparaamira quahama amiteharo sipisipive, memeraave, purumakauve, donkive, kaiqa vaiintive, kaiqa nahentive, kamerive, vira amura.

17 Mintuvarovata, Noravano Kotiva Pero vaiinti Eparaamira naata kaara vo rovara vo rovara viraqaavata vira navunaakaqaavata vatovaro 18 Pero vaiintivano Eparaamira aarama kero virara tiharo, Oho, are nana okarae tiqaa qovarama kaaro? Saraiva ai naatavano vaivara are nantiharae virara kia vutukera ti tiva timira iaro? 19 Nantiharae are virara tihara, Ti auravano vaivo, tiaramantae te vira varauro? Ho nena naata vita varera vuane, tiro.

20 Avuhainaa vaiintivano minti tivakero nai kaiqa vaiintinavu nititomanta vika Eparaamira atitama kovaro Eparaamiva nai naatavata ekaa nai u haikaravata varero vurama.

Copyright information for `TBG