Genesis 14

Eparaamiva Rotira ruaruama amitora

Vi entara avuhainaa vaiinti 4navu:

  • Amarafeliva Sinaaqaa raqikuvave, Ariokiva Elasa vatukaqaa raqikuvave, Kedo-Laomeva Elami vatukaqaa raqikuvave, Titaamiva Goimu vatukaqaa raqikuvave,
vinavuka avuhainaa vaiinti 5navu hampata raqireka vura. Avuhainaa vaiinti 5navu nutu vaireva, Beraava Sodomi vatukaqaa raqikuvave, Birasaava Gomora vatukaqaa raqikuvave, Sinaapiva Atamaa vatukaqaa raqikuvave, Semebeva Seboimu vatukaqaa raqikuvave, vo avuhainaava Belaaqaa raqikuvave, vinavuka vaura. (Belaa vatuka vo autu Soaave tura.) Avuhainauka 5navu nái iqoka vaiinti ntita vare Sidimi Uqitakanta ruvaaqumavi vaiha vaqa ntiha vaura. (Maa entara Qutu vi Varuvava minima vairo.)

Tota King Kedo-Laomeva 12 ihiara variqiro viharo avuhainaaka 5navuqaa raqikiqiro vi vaura. Ho 12 ihi aitarovaro 13 ihiqaa avuhainaa vaiinti 5navu Kedo-Laomerara tiha, Tenavu kia qaiqaa ai vevaaraini vairerave, tura.

Vinavuka minti tuvaro ihi vo aitarovaro King Kedo-Laomeva nai tontinavu avuhainaa vaiinti 3navu naarama komanta vinavuka Kedo-Laomera kahaqireka vohaaraqi avitumavi nái iqoka vaiinti ntita vare oru Asateroti-Kanaimi vataini vaiha Refaimi vatanaaka hampata raquqi viha vika naatarake, viraqaahai vinavuka Haamu vatukaini oru vaiha Susumi vatanaaka naatarake, viraqaahai vinavuka oru Kiriataimi uqitaini Emimi vatanaaka naatarake, oru verara Seiru aiqinaini Hori vatanaaka naatara keha, vinavuka vika aru ntataqi vivi, aahara vata auvahini Eli-Paraanini vuru kora.

Viraqaahai avuhainauka 4 vinavuka orurante Kadesi vatuka, vo autu Eni-Misipative tunaini vaiha, Amareki vatanaaka ekaa naatarake, oru Hasasoni-Tema vatukaini vaiha Amo vatanaakavata naatara kora.

Mintiaqi vumanta avuhainaa vaiinti 5navu Sodomiqaa raqikuvave, Gomoraqaa raqikuvave, Atamaaqaa raqikuvave, Seboimuqaa raqikuvave, Belaaqaa raqikuvave, vinavukavata nái iqoka vaiinti ntita vare Sidimi Uqitakanta ruvaaqumavi vaiha iqoka raqireka vaqa nti vaumanta Kedo-Laomeva nai tonti 3navu vatamakero 5navu hampata raqireka vaqa nti vaura.

Ho avuhainauka 4navuvano avuhainauka 5navu hampata raquqi vi vaura.
10 Sidimi Uqita kanta airiruvu/mpumpi vauvaro viraqi vankoraiva/qume vauraqi Sodomi avuhainaara iqoka vaiintive, Gomora avuhainaara iqoka vaiintive, vika qetake ruqemake viha, vokukaruvuqi/mpumpiqiaqu vumanta, vokuka ruqemake aiqinaini vura.

11 Mintumanta avuhainaa vaiinti 4navu vinavuka naataraqi viha, oru Sodomi vatukaqihaivata Gomora vatukaqihaivata ekaa airairavata karavata raqiake vare vurama.

12 Eparaamira qata vainti Rotiva Sodomi vatukaqi vaumanta vika viravata ravaaqavu vare, viva u haikaravata vare vura.

13 Ho mintuvaro vovano ruqema kero vuva vuru Eparaamira Hiparu vatanaa vaiinti Rotirara tiva amura. Vi entara Eparaamiva nora oqiva vauraqi vauvaro Amo vatanaa vaiinti Mamareva oqiva qova vivavata, Mamarera qatatanta Esikolika Aneka vitantavata, Eparaamira tontiqamake vaura.

14 Vinavuka Eparaamira hampata vauvaro Eparaamiva Rotira ravaaqavuke rumpa varo uvara iriro viva 318 iqoka vaiinti nai vaunaini vauka naarama kero, avuhainaa vaiinti 4navu hampata raqireva vinavuka avataqiro viviro, Daani maaqaini oruntora. 15 Mini oruntovaro enta uvaro Eparaamiva nai iqoka vaiintinavu rairakero taara vara autukero vatomanta vika entaqi navutaaka hampata raquqi vura. Eparaamiva nai iqoka vaiinti hampata vika aru ntataqi vivi, Hoba vatukaini Damasikusinoti mantaraini vuru kora.

16 Eparaamiva mintiaqiro viharo vika raqia vare vu airairara qaiqaa varero, nai qata vainti Rotiravata kuvantu kero vitero, Rotiva u haikaravata qaiqaa varero, nahenti vonavuvata kuvantu kero ntitero, vo vaiinti nahentinavuvata kuvantu kero ntita varero orurantero anura.

Merikisitekiva nai kauqu tuahera keharo Eparaamira koqema amitora

17 Eparaamiva King Kedo-Laomeravata avuhainaa vaiinti 3navuvata naatara kero orurantero aaraini ani vauvaro Sodomi vatanaakaqaa raqiku vaiintiva Eparaamira vita karevaSave Uqitainive,Avuhainaara Uqitainive tunaini vuvaro 18 Merikisitekiva vivavata Eparaamira vita kareva vura.

Merikisitekiva vaireva, viva Saremi vatuka avuhainaava nai virini kantaaqaini vai Variqara kaiqa vara amite vau vaiintiva vaura. Viva oru Eparaamira vita kero mparetivatauainivata vira amiro
19 nai kauqu tuaherakero vira koqema amitero tiharo,

  • Nai virini kantaaqaini vai Variqava naaruvavata vatavata autukero vataiva, viva ai Eparaamira koqema amitaarire.
20 
  • Nai virini kantaaqaini vai Variqava ai kahaqiharo navutaaka ai kauquqi kaivara are vika naatara kaanarara ti, tenavu vira autu tuahere vauro, tiro.
Merikisitekiva minti tuvaro Eparaamiva navutaaka kauquqihairo vare anu airairara rairakero kauqurutanta vatoraqihairo vohaiqa Merikisitekira amuvaro varora.

21 Merikisitekiva vohaiqa varovaro Sodomi vatanaaka avuhainaa vaiintivano Eparaamirara tiharo, Are ti navunaaka kuvantu taarauka vikaqai tinta timiane. Navutaaka vika airaira varataara are vi haikara kia ti timiraitira, nena totaane, tiro.

22 Sodomi vatanaaka avuhainaa vaiintivano minti tuvaro Eparaamiva aqao tiro, Noravano Kotiva nai virini kantaaqaini vai Variqava, viva naaruvavata vatavata autukero vataivave. Te vira avuqaa vaiha te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha virara minti tunarave:

23 Vika Sodomi vatanaaka airaira vare vuaraqihai kia te voqavata vararerave, tunarave. Te ni airaira varaarirara hauri are tiriara tihara, Te Eparaamira airi airaira amuraro viva airi haika vataivo, tirorave. Virara irihama kia te ni airaira voqavata vararerave. Tenta vaiintinavu vaaka namakaa karara, vi kararaqai te niqihai varaunarave. Ti hampata vuaka, Anerave, Esikolirave, Mamarerave, vinavuka are nena airaira hini rairakera nimiramanta varaate, tura.

24 

Kotiva Eparaamira vataakero uva tiva taataukero vatora

Copyright information for `TBG