Genesis 18

Taaramonavu Eparahaamira tavora

Eparahaamiva Mamarera Oqiva vauraqi vauvaro Noravano Kotiva vira avuqaa qovarama vura. Vi uvara okara maantimama vairo:

Kuarivano uriro qiataqaa noraiqama kero itoraqaa Eparahaamiva aumaqaaraini naiseri naavu qentiana oquviro vaiharo viti tavomanta
vaiinti taaramonavu vahaaqaini himpite vaura.

Mini himpite vauvaro Eparahaamiva vinavuka tavero ˻qaqi qumina vaiintinavuve tivakero˼ kantero oru vinavuka ntitakero vatakanta hiqinti viro nai viri vataini vatero
tiharo, Ti vaiintinavuvauvo, kia qaqi aitare vuate. Te ni kaiqa vaiintima vauro. Kaiqe te tiariraro vovano namari kaqa varero ni aiqu hiqama nimitairaro paru iramanta ne katari okara auraara vaiqe te kara nimiari ne naivaro kempukaiqiramanta nenta aaraini vuate. Nenavu ti vatukaini aniamantama te mintimake ninavu quahama nimitarerave, tiro. Eparahaamiva minti tumanta vinavuka, eo mintiane, ti.

Tuvaro Eparahaamiva kantero naavuqi oriqetero nai naata Seraarara tiharo, Vaaka koqeporusi varakera mpareti untaane, tivakero kantero oru nai purumakaunavuqihairo purumakau naati koqera vonku varakero nai kaiqa vaiinti amuvaro viva vaaka vira qerama tareva vura. Ho kara ita vuvaro Eparahaamiva kara vira varakero purumakau naama taapairavata qaqi vau naamaravata varakero vuru vinavuka aaqanto vatora. Vinavuka katari okara mini vauvaro Eparahaamiva naivano vinavuka kara nimumanta nora.

Vinavuka kara namake Eparahaamira ireha ti, Ai naata Seraava taraqie vaivo? tuvaro Eparahaamiva tiharo, Viva vitiraseri naavuqima vaivo, tuvaro 10 vovano tiharo, Ihi varake vohaa qaramake vate aniaina entaraqaa te qaiqaa orurante anirerave. Vi entara ai naatavano Seraava qorainti vainti vatatero vikantiro varianarove, tiro.

Minti tuvaro Seraava Eparahaamira naantiarainiseri naavu qentiana himpi vaiharo vi uvara irura.

11 Seraaka Eparahaamika konta naampaiqama vutanta vaiha Seraava vainti vataarira entava haaru taiqa vuvaro vaura. 12 Seraava vi uvara iriro nai araraqihairo naaraihiharo nai irikero tiharo, Te tenta vaatinti konta naampaiqama vuro. Nantiakee te vainti vatake quaheha vairarave? tiro.

13 Seraava mintimakero nai aatoqi iruvaro Noravano Kotiva Eparahaamira irero tiharo, Nantivaroe Seraava naaraihiharo tiharo, Te kontaiqama vuro. Nantiakee te vainti ho vatararave, tivo? 14 Te Noravano Kotika ekaa kaiqa vare vauraukama vauro. Ho te vaaka tunantemake, ihi varake qaiqaa orurante aniariraro vi entaraqaa ai naatavano Seraava qorainti vainti vatatero vikantiro varianarove, tiro.

15 Minti tuvaro Seraava qeteharora tiro, viva aqao tiro, Kia te naaraihuro, tuvaro viva tiharo, Quqaama te turo. Are naaraihama iaro, tiro.

Eparahaamiva vinavuka vuru ni kora

16 Minti tivakero taaramonavu himpi Sodomi vatuka tavareka vuvaro Eparahaamiva vinavuka aarana vuru kareva ntita varero vura.

17 Aaraini vi vauvaro Noravano Kotiva tiharo, Te Sodomi vatanaaka autu nimitare iaina okarara kukeqate Eparahaamira kia tiva amiarorave. 18 Eparahaamira vaintivara noraiqamavi kempuka vatanaakama vaivarave. Eparahaamiva kuvuarama tainaraqihai te ekaa vataini vaika koqema nimitarerave. 19 Eparahaamiva nai vaintivaravata ti uva iriqi vuate ti, te vira tenta kaama taunarave. Vira vaintivara avuqavuqamake nivera, te kauqu aiqiqaa aqukeha Eparahaamirara tiva tauna uvara iriha minti minti irerave, tiro.

20 Minti tivakero Noravano Kotiva Eparahaamirara tiharo, Sodomihainaakavata Gomoraihainaakavata vaaqu aaraqaa ni variavo tiamanta irunarave. Vika vaaqu kaiqavano uritarakero vaira kaara 21 te tenta otu vika tavarerave. Quqaae vika mintiavo, kiae mintiavo, te otu vika tavarera vuro, tiro. 22 Minti tumanta vaiinti votanta ˻enselitanta˼ vira mini ke Sodomini vi vau aararaqaa vuvaro Noravano Kotiva Eparahaamikantiro mini vaura.

23 Viva mini vauvaro Eparahaamiva Noravano vaunaini oruntero vira irero tiharo, Quqaae are vaaqu vaiinti nahenti vehi autu kehara koqe vaiinti nahentivata vika hampata vehi autu kenarave? 24 Are tavairamanta mini vaiinti nahenti koqeka 50navu vaivera, are qaqiqai Sodomi vatukaqi variaka ekaa vehi autu kenarave? 50navu qaqi variate tira, are kiae vi vatukara vehakuma amitenarave? 25 Are vaiinti nahenti koqeka qora vaiinti nahenti hampata aru kerorave. Kia mintiane. Qora vaiinti nahenti kaara koqe vaiinti nahentivata aru kerorave. Are vataini variakaqaa raqikiharama are avuqavuko tiane, tiro.

26 Eparahaamiva minti tuvaro Noravano Kotiva tiharo, Te tavaari vaiinti nahenti koqeka 50navu vaivera, te vikara irihama ekaa vi vatanaakavata vehakuma nimitarerave, tiro.

27 Noravano minti tuvaro Eparahaamiva tiharo, Oho, Noravauvo, te qumina vaiintivanoma vauro. Te ainti uva tivaqi vuarirava kia ho vaimanta te vo uva tiarirara are kia ti titiane. 28 Kia anomake koqeka 50navu vaivera, 45navuqai vaivera, are vikara iriharama kiae vi vatanaaka vehi autu kenarave? tiro.

Minti tuvaro Noravano Kotiva tiharo, Te tavaari vaiinti nahenti koqeka 45navuqai vaivera, vikara irihama kiama te vi vatanaaka vehi autu karerave, tiro.

29 Minti tuvaro Eparahaamiva qaiqaa tiharo, Vaiinti nahenti koqeka 40navuqai vaivera vo? Are nantie inarave? tuvaro Kotiva tiharo, Vaiinti nahenti koqeka 40navuqai vaivera, vikara iriha kiama te vi vatukara vehi autu karerave, tiro.

30 Minti tuvaro Eparahaamiva tiharo, Noravauvo, kia ai arara itairara are ti titiane. Vaiinti nahenti koqeka 30navuqai vaivera vo? Are nantie inarave? tuvaro Kotiva tiharo, Vaiinti nahenti koqeka 30navuqai vaivera, te kia vi vatukara vehi autu karerave, tiro.

31 Minti tuvaro Eparahaamiva tiharo, Oho, are Noravano variaramanta te qumina vaiintivano ariara ti vauro. Vaiinti nahenti koqeka 20navuqai vaivera vo? Are nantie inarave? tuvaro Noravano tiharo, Te tavaari vaiinti nahenti koqeka 20navuqai vaivera, te kia vi vatukara vehi autu karerave, tiro.

32 Minti tuvaro Eparahaamiva tiharo, Noravauvo, kia ai arara itaarire. Te qaiqaa vohaiqaqai ai ireha tavarerave. Vaiinti nahenti koqeka 10navuqai vaivera vo? Are nantie inarave? tiro. Minti tuvaro Kotiva tiharo, Vaiinti nahenti koqeka 10navuqai vaivera, vikara iriha kiama te vi vatanaaka vehi autu karerave, tiro.

33 Minti tiva taiqa kero Noravano Kotiva Eparahaamira mini kero vuvaro Eparahaamiva tuvurantero nai maaqaini vura.

Copyright information for `TBG