Genesis 26

Kotiva Aisaakira quahama amitora

Haaru Eparahaamiva vau entara karara qaavoqu entava qovarama vuntema kero, qaiqaavata Aisaakiva vau entaraqaa karara qaavoqu entava qovarama vura. Mintuvaro Aisaakiva katu varero Geraa vatukaini Abimelekiva Pirisia vatanaaka avuhainaa vaiintivano vaunaini oru vaura.

Viva mini oru vauvaro Noravano Kotiva Aisaakira avuqaa qovarama viro virara tiharo, Kia katu varera Isipini vuane. Te ariara variane tiaina vatara miniqaima variane. Are maini variqira vi vairaqe te ainti vaihama ai koqema amitaqi vuare. Te ekaa maa vatara aivata are kuvuarama teraukavata nimirerave. Te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha ai qora Eparahaamiraqaa tiva taatau tauna uvava, vi uvava ariqivatama varianarove.

Te ai kahaqiari are kuvuarama terauka opu makau voqaara airitahaama vaivarave. Te vika ekaa maa vatara nimirerave. Naantiara are kuvuarama teraukaqihai te ekaa vataini vaika koqema nimitararave. Eparahaamiva ti uva iriqiro viharo te tiva tauna uvara iriqiro vurara ti, te aivata mintimake koqema amitaqi virerave, tiro. Kotiva minti tuvarora tiro, Aisaakiva Geraa vataini variqiro vurama.

Aisaakiva mini variqiro viharo vi vatanaa vaiinti naatu qeteharora tiro, nai naata Rebekaarara ti aurave tura. Aisaakiva tiharo, Hauri te virara ti naatave tiari vi vatanaaka Rebekaarara koqe viri vaata vataa nahentive tivakeha vira varareka autiha ti harukevorave, tiro.

Minti tivakero Aisaakiva vi vataraqaa airi enta variqiro vuvaro Abimelekiva Pirisia vatanaaka avuhainaa vaiintivano nai naavuqi vaiharouintuanahairo vaavi kunaarima kero tavovaro Aisaakiva nai naata Rebekaara tote vauvaro viva Aisaakira aarama kero tiharo, Vi nahentiva quqaama ai naatama vaivo. Nantiharae are virara ti aurave tiaro? tiro.

Minti tuvaro Aisaakiva vira nai tiva amiro tiharo, Oho, hauri vira varareka iha ti harukevorave tima, te virara ti aurave tunarave, tiro.

10 Minti tuvaro Abimelekiva tiharo, Oho, are nana okarara iriharae mintira iaro? Are minti tiararo maa vatanaa vaiinti vovano ai naatantiro nitirio, tenavu nora uvama varauraitirio, tiro. 11 Abimelekiva minti tivakero viva nai navunaaka qioqama teharo vikara tiharo, Niqihairo vovano maa vaiintirae vira naatae utu varairera, vira kaara te tiari vira aruma kevarave, tiro.

12 Minti tuvaro Aisaakiva mini variqiro viharo kara ututovaro Noravano Kotiva vira koqema amitovarora tiro, vira karavano qampiqeharo airi kara iratero vaura. 13 Mintuvaro Aisaakiva airi airaira vato vaiintiva variqiro viro nora vaiintivano vaura.

14 Aisaakiva airi haika vatova vauvaro vira purumakauve, sipisipive airi vaumanta vira kaiqa vaiintinavuvata airi vaumantara ti, Pirisia vatanaaka viva vato haikara tavovaro muntuka nti vaumanta vaura.

15 Mintumanta vika orunte Aisaakira qoraiqama amitareka Pirisia vatanaaka vira qova Eparahaamiva qaqi vau entara vira kaiqa vaiintinavu namari kaqareka vata quvitora, ekaa vona vona rahirama kora.

16 Mintimake qoraiqama amitovaro Abimelekiva Aisaakirara tiharo, Tinavu vataqaahaira katu varera vuane. Are maini kempukaiqama vira variqira vihara, tinavu haatara kerorave, tiro.

17 Abimelekiva minti tuvaro Aisaakiva katu varero otu Geraa Uqitaini naiseri naavu maaqa kaqatero mini variqiro vi vaura. 18 Haaru vira qova Eparahaamiva qaqi vau entara vira kaiqa vaiintinavu namariara quvitova vonaini vonaini vauvaro Eparahaamiva qutu vumanta viraqaahai Pirisia vatanaaka ekaa vinavura ani rahirama kora. Ho Aisaakiva qaiqaa namari kaqoraqi vata qaqini vaqita kovaro koqe namarivano ekaa viraqi qaiqaa vaura. Vira qova autu ntava tontema kero, viva qaiqaa vinavura vohaa qaramakero autu ntava tora.

19 Ho Aisaakira kaiqa vaiintinavu uqita kanta namariara quvike qaraaka ruvu namari rantake vira kaqaare tumanta 20 Geraa vatanaaka nái sipisipiqaa raqiki vauka orunte tiroriha tiha, Aqao, maa namarira tinavu namarive, tuvaro Aisaakiva vi namarira autu nteharo,Eseki-Namarive – Tiroria Namarirave, tivakero qaqira kero oru vura.

21 Oru vumanta vira kaiqa vaiintinavu qaiqaa namariara quvike ruvu namari vo ranta komanta vi vatanaaka qaiqaa aninte vi namarirara tirori vauvaro Aisaakiva vi namarira autu nteharoSitinave – Navutaiqia-Namarirave, tura.

22 Minti tivakero qaqira kero katu varero qaiqaa oru vonaini namariara quvikero ruvu namari vo ranta kero mini vaumanta kia vika qaiqaa aninte tiroriavarora tiro, Aisaakiva vi namarira autu nteharoRehobotive – Kia Mauqantaa Namarirave, tivakero mintima tiro: Noravano Kotiva tenavu ho variaina vatara tinavu timivo. Tenavu homa maini vaiha koqemake variqi virarave, tura.

23 Ho Aisaakiva Besebaini oru viro 24 entaqi oru mini vauvaro Noravano Kotiva vira avuqaa qovarama viro virara tiharo, Te ai qora Eparahaamira Variqavanoma vauro. Te ainti variqi vuainarara tira, kia qetehara variane. Te tenta kaiqa vaiinti Eparahaamirarao ti, te ai koqema amiteha are kuvuarama teraukavata airiqama kararave, tiro.

25 Minti tuvaro Aisaakiva mini vaiharo oriqohairoofaa tainta vo autu kero Nora Kotira aareharo quahama amitora. Mintumanta vira kaiqa vaiintinavu qaiqaa vata quvike namari kaqera vo rantakora.

26 Ho Aisaakiva mini vauvaro Abimelekiva Geraa vatukaihairo Aisaakira tavareva viharo vaiinti vo, Ahusaatira koqe avu aato ami vau vaiintiravata, vaiinti vo, nai iqoka vaiintinavuqaa raqiki vau vaiintira Pikoriravata ntitakero Aisaakiva vaunaini vura.

27 Vinavuka mini oruntovaro Aisaakiva vinavukara tiharo, Nenavu ti navutaiqama timiteha tiriara katu varera vuane tiaka, nana kaarae ti tavareka maini aniavo? tiro.

28 Minti tumanta vinavuka tiha, Tenavu kankomake tavauraro Noravano Kotiva ai kahaqi vaivara variaro. Virara irihama tenavu tiha, Kaiqenavu vohaa vaiha uva vohaa tiva taatauke maateraiqamake variare. Tenavu tota kia ai qoraiqama amitaraiti, maateraiqamake ai atitama kaunarave. Virara iriharama are kia tintanavuvata qoraiqama timitaane. Tenavu tavauraro Noravano Kotiva ai koqema amitaivara variaro, ti.

30 Vinavuka minti tuvaro Aisaakiva vinavuka nora kara unta nimitomanta vinavuka vira karavata namarivata nora. 31 Namake vaite vira qararaa vaaka toqaqi vika himpi vohaiqa vohaiqavano nái kauqu aiqiqaa aqukeha maateraiqi uvara tiva vate Aisaakira mini ke nái maaqaini anirante vurama.

32 Vinavuka vumanta vohaa vi entaraqaa Aisaakira kaiqa vaiintinavu namariara vata quvike vuru Aisaakira tiva ami tiha, Tenavu koqe namari vo ranta kauro, ti. 33 Vika minti tuvaro Aisaakiva vi namarira autu nteharo,Siva Namarive – Kauqu Aiqiqaa Aqukaa Namarirave, tura. Aisaakiva minti turara iriha, maa entaravata vaiinti nahenti vatuka vo autu nteha Be-Sivave ti variara.

Isova vo vatanaa nahenti taaraqanta varatora

34 Isova 40 ihi varakero oru Hiti vatanaa nahenti varaatatanta varatero vaura. Vo nahenti Berira raavura Iutitiva vauvaro vo nahenti Elonira raavura Basemaativa vaura. 35 Isova vitanta vo vatanaa nahentitanta varatora kaara Aisaakika Rebekaaka muntuka qoraiqumanta vaura.

Copyright information for `TBG