Genesis 27

Aisaakiva Iekopira koqema amitora

Aisaakiva naampaiqama vuvaro vira avu makuquqama vuvaro viva Isora nai maaqu avuhainaara aarama kero tiharo, Ti maaquo, tuvaro viva tiharo, Qaao, te mainima vauro, tiro.

Minti tuvaro Aisaakiva tiharo, Te naampaiqamama vuro. Te tenta qutuaina okarara kiama iruro. Are huru veva varera oru ahakaqi nihara aantau aru kera viri untakera ti voqama kero hantuqa harina karara untakera viri timiraqe naare. Are mintiraqe te kia qutiraiti, qaqi variainanto vi karara namake viraqaahai te tenta kauqu tuaherakeha ai koqema amitaare, tiro.

Aisaakiva nai maaqu Isorara minti ti vauvaro vira naata Rebekaava, vivavata vi uvara irura. Ho Isova ahakaqi aantaura vuvaro Rebekaava nai maaqu Iekopirara tiharo, Te aato vatanteha iruraro ai qova ai vakaara Isorara mintima tivo: Aantau aru viri untakera hiakaa i vaina karara vara viri timiraqe namake, te kia qutiraiti qaqi variainanto Nora Kotira avuqaa vaiha tenta kauqu tuaherakeha ai koqema amitaare, tirave. Ai qova minti tirara ti, te tiarirara are te tiainante iane.

Are oruntera memeraa vairaqihaira naati koqera taaraqanta aru varera viri timiraqe te ai qora antuqa vaina karara hiakaa inara unta amitaarirara 10 are varera vuru nena qora amiraro viva nama kero, viva kia qutiraitiro, qaqi vaina entara nai kauqu tuahera keharo ai koqema amitaarire, tiro.

11 Vira nova Rebekaava minti tuvaro Iekopiva aqao tiro, Ti vakaava Isova kauki vaata vataava vaimanta te qaqi vaata vataukama vauro. 12 Hauri ti qova ti tivaata autama kero tavero, tiriara are unaqarama kerama anira iaro tiantorave. Vira kaara viva kia ti koqema timitaraitiro, ti qoraiqama timiteharo qora uvama ti tiva timitaanarove, tiro.

13 Iekopiva minti tuvaro vira nova tiharo, Ti maaquo, ai qova ariara qora uva tirera, vi uvava kiama ariqaa varianarove, tiqaama varianarove. Are te tiainantema kera, oru memeraa naati taaraqanta ruqutu viri timiane, tiro.

14 Minti tuvaro nai nova tuntema kero Iekopiva oru memeraa naati taaraqanta ruqutu varero viri nai nora amuvaro viva vira qora antuqa vau karara hiakaa ura unta amitora.

15 Unta amitero viraqaahairo Rebekaava oru nai naavuqihairo Isora utavaaqa koqera varero muntu Iekopira nonku amitero 16 memeraa pahi varakero Iekopira kauquqaavata vaantaariqaavata naavuma amitero 17 hiakaa u kararavata mparetivata untatora amuvaro 18 Iekopiva vira varero nai qova vauraqi oruntero tiharo, Qaao, tuvaro vira qova vo tivakero vira irero, Ti maaquo, nena autu ntaane, tiro.

19 Minti tuvaro Iekopiva nai qorara tiharo, Te Isoka, ai maaqu avuhainaukave. Te are tianantemake aantau aru unta vare anuro. Aantau unta amitaunara himpira vaavi vaihara nerama, kauqu tuahera kehara ti koqema timitaane, tiro.

20 Minti tuvaro Aisaakiva nai maaquara tiharo, Aqao, are vate vuaravama vaaka orurante anira iaro, tuvaro Iekopiva tiharo, Noravano Kotiva ai Variqavano ti kahaqimanta te vaaka aantau ranta kauro, tiro.

21 Minti tuvaro Aisaakiva Iekopirara tiharo, Are quqaae ti maaqu Isovae, vo vaintivanoe variaro? Are vainto aivaiqiraqe te ai vaata auteha tavaare, tiro.

22 Minti tuvaro Iekopiva nai qora aaqanto ori vaiquvaro vira qova vira vaata autama kero tavero tiharo, Uvama Iekopira uva vaivarovata, vaatama Isora vaata vaivo, tiro. 23 Iekopira kauquvano Isora kauqu voqaara kauki kauqu vauvarora tiro, Aisaakiva kia Iekopira viraaqama kero tavaraitiro, viva vira koqema amitareva iharo qaiqaa irero, 24 Ho quqaae are ti maaqu Isovave, tuvaro Iekopiva tiharo, Te quqaa maa vikave, tiro.

25 Minti tuvaro Aisaakiva tiharo, Ho ti maaquo, hini aantau unta taanara vara viri timiraqe namake kauqu tuaherake ai koqema amitaare, tiro. Aisaakiva minti tuvaro Iekopiva kara vare vuru amuvaro nama kovarouainivata amuvaro nama kero 26 viraqaahairo vira qova Aisaakiva virara tiharo, Anira ti moqa kaane, tiro.

27 Minti tuvaro Iekopiva oru vira moqa kovaro Aisaakiva vira utavaaqa uhirama kero nai kauqu tuahera kero vira koqema amitareva mintima tiro:

  • Noravano Kotiva koqe vataqaa naaho ututaira koqema amitaivaro koqe unta intema kero, ti maaqu vaataqaahairovata koqema kero unta ivo.
28 
  • Kairaro Kotiva naaruvaihairo varavu vara kairaro ai naaho maatavano koqema kero qampiqairaro aiuitivatauainivata airi variarire.
29 
  • Kairamanta vo vatanaa vo vatanaaka ai paanaa kaiqa vara amiteha, ai vevaaraini variate.
  • Are noraiqama vira, nena qata vakaukavaraqaama raqikiqira vuane.
  • Kairamanta ai nora vira maaquvara vika ai aiqutaraini vaiha ai autu tuahera kaate.
  • Kairaro vovano ai qoraiqama amitairava naivata qoraiqama vuarire. Vovano ai koqema amitainara naivata koqema amitaarire, tiro.
30 Aisaakiva minti tivakeharo koqema amitovaro Iekopiva nai qora mini kero vuvaro vira vakaava Isova aantaura niniro anintero 31 aantau vira untakero varero nai qova vauraqi oruntero tiharo, Qaao, himpira vaavi vaihara maa aantaura aruke unta taunara hini namakera kauqu tuaherakera ti koqema timiane, tiro.

32 Isova minti tuvaro vira qova Aisaakiva vira irero tiharo, Oho, are tavave? tuvaro Isova virara tiharo, Te ai maaqu Isoka avuhainaukave, tiro.

33 Minti tuvaro Aisaakira aiqu kauqu voqama kero ntiri ntiri i vauvaro tiharo, Oho, tavave vaaka aantau aru unta viri timimanta nama kauro? Te vira aantau namakema vira koqema amitauro. Te vaaka kauqu tuaherake koqema amitauna uvara kia ho qaiqaa tirarave. Vivaqaima vi uvara varero koqema viro varianarove, tiro.

34 Viva minti tuvaro Isova vira uva iriro, noraiqaakero mpo ike tivakero nai qorara tiharo, Mpo, qaao, kauqu tuahera kehara tivata koqema timitaane, tiro.

35 Minti tuvaro vira qova tiharo, Aqao, ai qatavano unaqaraama kaimanta te kauqu tuahera keha koqema amiteha ekaa vi uvara tiva amuraro viva varero vivo, tiro.

36 Vira qova minti tuvaro Isova tiharo, Oho, quqaa vira autuIekopivave – Una uva ti vaivave. Viva taara tataama ti unaqaraiqama kairave. Hoqarero avuni ti vatatai autura viva varairave. Vate are kauqu tuahera kera ti koqema timitareva iana uvaravata vivaqai varaivo, tiro. Minti tivakero viva nai qorara mpo ike tiro, Qaao, kiae voki uvaravata vaivo? Vokira vairera, are vi uvara hoe ti tiva timinarave? tiro.

37 Isova minti tuvaro Aisaakiva nai tiva amiro tiharo, Te vaaka vira tiva amunarara tiro, ai qatavano ariqaama raqikianarove. Ekaa vira navunaaka vira paanaa kaiqama varevarave. Viva ututaarira karava koqema kero qampiqaanarove. Te ekaa vi uvara minti tiva kaunarara ti, nana uva qaqi vainarae ai tiva amirarave? Kiama vo uvavata qaqi vaivo, tiro.

38 Aisaakiva minti tuvaro Isova nai qorara tiharo, Mpo, qaao, are koqema timiterava vohaiqae vaivo? Kauqu tuaherakera tivata koqema timitaane, tivakero noraiqaakero iqi rateharo vaura.

39 Minti tivakero iqi rateharo vauvaro vira qova Aisaakiva vira tiva amiro tiharo:

  • Are kia koqe vata vainanaini variqira viraro mini aaqu kia koqema kero ntirarama vainarave.
40 
  • Are iqoka paipe totehara raquqira viharama kara varenarave.
  • Mintiaqira viharama are nena qata kaiqa vara amitaqira vivira, viraqaahaira are vira kauquqihaira ruqemakera kuvantuvira nenaraa vainarave, tura.

Iekopiva qetakero Labaaniva vaunaini vura

41 Vira qova kauqu tuahera kero Iekopira koqema amitora kaara Isora arara itovaro tiharo, Ti qova qutuarirava aumantoma vaivo. Viva qutu viraqe te virara iqi rata amite, viraqaahai tenta qata aru karerave, tiro.

42 Ho Rebekaava Isova nai qata aru kaaina okarara iriro, viva Iekopira aarama kero virara tiharo, Ho iriane. Ai vakaava Isova ai aru kaaina entara virara vekaiqiharo vaivo. 43 Ho are te tiainante iane. Kantera ti vakaava Labaaniva Haraanini vainaini oru vairaro 44 ai vakaara araravano vaahama vuarire. 45 Viva are vira autu amitaana okarara tauru kairaqe te vaiinti vo atitaariraro viva vuru ai tiva amiro ai vite aniarire. Mpo, ti maaqutanta netanta nai aruke nai aruke ivaqe te vohaa entaqaa nitantara iqi rata nimitaarorave, tiro.

46 Rebekaava minti tivakero viva oru Aisaakirara tiharo, Isova Hiti vatanaa nahentitanta vara taira kaara ti popohaivo. Iekopivavata Hiti vatanaa nahenti varairera, vira kaara te kia qaqi variqi viraiti, vaakama qutu virarave, tiro.

Copyright information for `TBG