Genesis 31

Iekopiva kia Labaanira tiva amiraitiro vura

Iekopiva vaiharo irumanta Labaanira maaqunavu nuntu nauntu tiha, Oho, Iekopiva ekaa tinavu qova i haikarama varaivo. Iekopiva tinavu qova i haikara varairaqaahairo noraiqama vivo, ti. Minti tuvaro Iekopiva tavovaro Labaanivavata kia tota virara quahontema kero, virara quaheharo vaura.

Mintuvaro Noravano Kotiva Iekopirara tiharo, Ho are nena qora maaqaini anirantera vuane. Are mini viraqe te ai kahaqama amiteha ainti vairarave, tiro.

Kotiva minti tuvaro Iekopiva nai sipisipi memeraaqaa raqikiharo nai naatatanta Riaaka Reserika naarama kero vitantara tiharo, Nitanta qova kia tota quahaintema kero, tiriara quaheharo vaivo. Ho Kotiva ti kahaqama timite vaimanta vaunarave. Te nitanta qora koqemake kaiqa vara amitauraro viva unaqaraiqama keharo vo enta vo enta kia ti koqaa avuqavu timi vairave. Viva ti qoraiqama timitareva auti vaivarovata, Kotiva kia vira qaqi kaivaro viva kia ti qoraiqama timitaivo.

Viva tiriara tiharo, Kaakantaarira memeraaqaima ai koqaa varianarove, tu entara vira memeraavano kaakantaarira vatatomanta te varaunarave. Viva qarantaurira memeraaqaima ai koqaa varianarove, tu entara vira memeraavano qarantaurira vatatomanta te varaunarave. Mintima keharo Kotiva ti kahaqama timiteharo nitanta qora sipisipi memeraa ti timirave.

10 Qoravano nahe hampata nu entara te taira tavauramanta qora memeraa vaakuvirive, qarantaurirave, kaakantaarirave, vinavuka nahe hampata ni vaura. 11 Ho te taira tave vauraro Kotiva atitoenseliva tiriara tiharo, Iekopio, tumanta te tiha, Vo, te mainima vauro, turaro 12 viva tiriara tiharo, Ho tavaane. Qora memeraa vika vaakuvirive, qarantaurirave, kaakantaarirave, nahe hampatama ni variavo. Labaaniva ai qoraiqama amite vaira te tavaunarara ti, te ai memeraa airiqama karerave. 13 Haaru are Beteli vataini variaramanta te qovarama vura Variqauka te maa vikave. Vi entara are ori vo vataqi aratera vahavera viraqaata qihia kera nena kauqu aiqiqaa aqukehara tiriara uva tiva taanarave. Ho te vate ariara, Maa vatara kera anirantera nena maaqaini vuanerama, turo, tiro. Kotiva ˻enseli noqihairo˼ minti tumanta te taira tavaunarave, tiro.

14 Iekopiva minti tumanta Reserika Riaaka Iekopirara tiha, Titanta qova ina haikaraqihai kiama tetanta vo haikavata ho varaainarave. 15 Vo vatanaa nahenti qoraiqama nimitaintema kero, viva titantavata qoraiqama timitaivo. Ike, are titanta varehara amiana koqaara, ekaa vi koqaara naiqai nama kairave. 16 Kotiva vira airaira varakero ai amira, vira kia titanta qova nai iravauve. Vi airairava vaireva, titantainivata titanta vaintairavata airairama vaivo. Mintima vairara tira, are Kotiva ti uvara avataane, ti.

17 Vitanta minti tuvaro Iekopiva nai naata vainti vika kameriqaa vaari vatero, 18 nai sipisipi memeraa avuni kero ruhaaqiqi viharo, Haraanini vaiharo varato airairara, ekaa vi haikaravata rumpa varero, nai qova Aisaakiva Kenaani vataini vaunaini vireva vurama.

19 Vi entara Labaaniva vonaini nai sipisipi kauki toqa kareva vuvaro Reseriva virera iharo, oru nai qova ura oritanta, variqave tutanta, muara varero vura.

20 Iekopiva vireva iharo kia Labaanira tiva amiraitiro, evaara 21 oru nai u haikara varero ruqemakero vurama. Viva oru Iufaretisi Namari taqa varero verara Gileaati vatainiara vurama.

Labaaniva Iekopira avataqiro vurama

22 Iekopiva evaara vuvaro taaramo enta aitarovaro vovano Labaanira vuru tiva amuvaro 23 Labaaniva nai navunaaka ntita varero 7 entara Iekopira avataqiro viviro, tavovaro Iekopiva verara Gileaati vataini vauvaro 24 entama vuvarora tiro, Labaaniva vaiteharo taira tavovaro Kotiva virara tiharo, Are raurihara kiama oru Iekopira antua uva tiva amitaane, tura.

25 Ho Iekopiva naiseri naavu Gileaati aiqinaini kaqatero vauvaro Labaanivavata nai navunaaka hampata mini náiseri naavu kaqate vaura.

26 Mintuvaro Labaaniva oruntero Iekopirara tiharo, Are nantivarae evaara viharama vaiintivano iqoka raqiharo nahenti raqia varaintema kera, ti raavuratanta ntita varera maini aniaro? 27 Nantivarae are ti unaqaraiqama kera evaara aiqu aututera aniaro? Are ti tiva timira tenta maaqaini virerave tiaraitirio, te ariara kara unta amite, ihi tiva amite, ai quahama amiteha ai atitauraitirio. 28 Are vireva ihara qaqi kairaqe te tenta raavuratantavata tenta naintinavuvata moqake kauqu nimi nititaari vuataara vaivara, are kia mintiraitira, kia avu aato vataava voqaara uve ntitakera anianarave. 29 Te ho ai qoraiqama amitaare turarovata, ai qora Variqavano tairakaa ti tiva timiro tiharo, Are raurihara kiama oru Iekopirara antua uva tiva amitaane, tivera te virara irihama kia ai qoraiqama amitarerave. 30 Te irurara are nena qora maaqaini vireva iharama ti maini kera iaro. Ho nantivarae are vireva ihara ti variqatanta muara varera aniaro? tiro.

31 Labaaniva minti tuvaro Iekopiva nai tiva amiro tiharo, Te ariara viva kempukaiqiharo nai raavuratanta tiqaahairo ravaaqavu kaantorave ti, ai aatu qetakema maini evaara anuro. 32 Are tavairaro vovano ai variqatanta muara varaiva vairera, vi vaiintiva kia ho qaqi variqiro vuanarove. Ekaa vaiinti nahenti nivuqaa vaihara vi haikara rantaqira vuane. Are tavairaro are ina haikava vairera, nena varaane, tiro. Iekopiva kia iruvaro Reseriva una variqa vitanta muara varova vaura.

33 Iekopiva minti tuvaro Labaaniva Iekopiraseri naavuqi verantero tavovaro kia viraqi vauvaro Riaaraseri naavuqivata vitanta kaiqa nahentiseri naavuqivata verantero tavovaro kia viraqi vauvaro Reseriraseri naavuqi verantora.

34 Reseriva una variqatanta varakero nai kameriqaa oquvi vau taintaraqi kukeqatero, tainta vira naiseri naavuqi vuru vatero viraqaata oquvi vauvaro, Labaaniva viraqi oriqetero ekaa haikaqi qumina ranteharo tavovaro kia vauvaro 35 Reseriva tiharo, Qaao, are maaqi uriqetaaramanta te kia himpiraiti, ai avuqaa qaqi oquvi vaunara kaara kia ti titiane. Toravano ti harimanta te oquvi vauro, tiro. Minti tivakero oquvi vauvaro vira qova vi haikarara qumina rantaqiro viharo kia ho ranta kora.

36 Labaaniva kia vi haikara ranta kovaro Iekopira arara itovaro Labaanirara tiharo, Te nana vaaqu kaiqa vara kaunara kaarae are mintira iaro? Te nana uva raqa kaurarae are ti tivataqira aniaro?

37 Are ekaa te una haikaraqi rantehara nana haikae ranta kaaro? Vi haikara nena navunaakavata, ti navunaakavata nivuqaa qovarama kaira tavaate. Vika titanta uva homa rairake avuqavu qivarave, tiro.

38 Minti tivakero Iekopiva qaiqaavata tiharo, Oho, te ainti vaiha 20 ihi vara kaunarave. Te ai sipisipi memeraaqaa koqemake raqiki vauramanta vika kia hampiqamake naati vatorave. 39 Qaakau vairivano ai sipisipi vonavu aruko entara, kia te ai umiqeha tiha kia ti kaarave tiraiti, te tenta unaraqohai vira vatukara iriha ai amunarave. Entaqive aatitoraqaave vokuka ai sipisipi memeraa muara varaa entara, are tiqihaira koqaa naaruma kera varaanarave.

40 Oho, te ai sipisipi memeraaqaa raqiki vauraro aatitairaqaa kuarivano voqama kero ti tatoqe vaivaro, entaqi iqaravanove toqavanove ti hari vaimanta kia ho vaite vaunarave. 41 Te mintiaqi viha 20 ihiara ai kaiqa vara amitaunarave. Te ai raavuratantara iriha 14 ihiara ai kaiqa vara amite, viraqaahai ai sipisipi memeraara 6 ihiara ai kaiqa vara amitaunarave. Are tiriara ti sipisipi memeraa airi varaantorave tira, votataa votataa are ti koqaa teqake varianarave.

42 Oho, ti kaivaqara Variqavano Eparahaamiraqaavata ti qora Aisaakiraqaavata raqiki vaiva kia ti kahaqitirio, are ti vehi vaiinti voqaarama titiaraitirio. Te vukaari utuke kaiqa varaunarara Kotiva iriharora tiro, viva entaqi ai atiharo tiriara kia virara antua uva tiane tivo, tiro.

43 Iekopiva minti tuvaro Labaaniva vira nai tiva amiro tiharo, Ike, vi nahentitanta ti raavuratantama variavo. Maa vaintinavuka ti vaintima variavo. Maa sipisipi memerauka te uraukama variavo. Ekaa are tave variana haikava te una haikavama vaivo. Kia te tenta raavuratantavata tenta naintinavuvata nitirerave. 44 Kaiqetanta vohaa uva tiva taatauke vatetanta maateraiqamavi qaqi variare. Tetanta vi uvara tauru kaarorave ti, kaiqe ori varake naiqaa naiqaa rukitaare, tiro.

45 Labaaniva minti tuvaro Iekopiva nora ori vo varakero vataqi aratero 46 nai navunaakara, Nevata ori mpaqi vare maini rukitaate, tumanta vika orinavu mpaqi vare vuru vohaanaini rukite, viraqaahai vika ori rukitora tataaqa vaiha kara nora.

47 Labaaniva nai Araami uvaqihairo vi orira autu nteharo,Jega-Sahadutave tuvaro Iekopiva nai Hiparu uvaqihairo vi orira autu nteharoGaletivetura.

48 Minti tuvaro Labaaniva tiharo, Tetanta uva tiva taurava qaqi variqiro vuarire ti, tetanta maa orinavura ruki tauro, tura. Viva minti turara ti, vi oriranavura autu ntehaGaletive – Taurukerorave tura.

49 Labaaniva minti tivakero viva qaiqaa tiharo, Maa entaraqaahai tetanta kia vohaa vairaiti, raira vuariraro Noravano Kotiva titantaqaa raqiki vairaqe tetanta kia nai qoraiqama amite nai qoraiqama amitararave, tura. Labaaniva minti turara ti, vi orinavura vo autuvata ntehaMisipaave – Raqikiane tura.

50 Labaaniva minti tivakero viva qaiqaa tiharo, Are ti raavuratantae qoraiqama nimitairerave, are vo nahentie varairerave, are mintirera, te virara kia ho iriarirarovata, Kotiva titantaqaa raqiki vaiva, vivama virara ho iri tavaanarove, tiro.

51 Labaaniva minti tivakero viva vo uvavata tiharo, Tetanta maa orira arate maa orinavura mpaqi vare vuru ruki taurava titanta tavaarana vaivo. 52 Tetanta uva tiva taatau taunara tauru kaarorave ti, maa orira arataunaravata vo orinavuvata ruvaaqumake vatauro. Te maihai kia maa orira aatarake ai oru qoraiqama amitarerave. Arevata vihaira kia maa orira ai aatara kera ani ti qoraiqama timitenarave. 53 Kairaro Eparahaamika Nehoka Variqavano titantaqaa raqiki vairaqe tetanta kia nai qoraiqama amite nai qoraiqama amite irerave, tiro.

Labaaniva minti tuvaro Iekopiva nai kauqu aiqiqaa aqukero tiharo, Ti qova Aisaakiva qete vai Variqara autuqaa te are uva tiva taanara iriqi virerave turo, tiro.

54 Minti tivakero viva aiqina vataini vaiharo nai ˻sipisipi˼ vo arukero Kotiraofaa iha quara amitero, nai navunaaka naarama kero vika hampata kara nama kero mini vaitora. 55 Vika mini vaite vira qararaa Labaaniva himpiro nai naintinavuvata nai raavuratantavata moqakero nai kauqu tuaherakero vika koqema nimitero, vika mini kero anirantero nai maaqaini vurama.

Copyright information for `TBG