Genesis 32

Labaaniva nai maaqaini anirantero vuvaro Iekopiva aaraini viharo tavomanta Kotiva nititoenselika vira vita kareka ani vauvaro Iekopiva vika tavero tiharo, Ike, maini Kotiraserinaavu maaqa kaqate varianainive, tivakero vi vatara autu nteharo,Mahanaiminive, tura.

Iekopiva Isora qaiqaa tavareva iharo qera i vaura

Iekopiva nai kaiqa vaiinti vonavu naane nititomanta vinavuka vira vakaava Isova Seiru vataini vaunaini vura. Vi vatava Idomu vata avutaini vaura. Iekopiva nai kaiqa vaiinti vonavu nititareva iharo tiharo, Ne mini oruntema ti nora vaiinti Isorara maantimake tiriara tiate: Te Iekopika ai kaiqa vaiintivano Labaanikanti variqi vi, vate vihaima anuro. Te purumakauve, donkive, sipisipive, memeraave, kaiqa vaiintive, kaiqa nahentive, vatauraukave. Are tiriara quahaane ti, te maa uvara vara kauro, tiate. Ne mintimake Isora tiva amiate, tivakero vika nititomanta vika vuru vi uvara Isora tiva ami vihai orurante viri Iekopirara tiha, Tenavu ai vakaaka Isora vuru tiva amuraro viva ai vita kareva airi vaiinti 400 vaiinti hampata ani vaivo, ti.

Vinavuka minti tuvaro Iekopira voqama kero aatu itovaro viva ekaa nai vainti nahentivata, sipisipive, memeraave, purumakauve, kamerive, vikavata rairakero taaraqantaqaa vatero tiharo, Isova maini ani hini vainti nahenti hampata raqirera, ne hini vainti nahenti ruqemake kantama vuate, tiro.

Minti tivakero viva Kotira aarero tiharo, Mpo, Kotio, are ti naaqura Eparahaamiravata ti qora Aisaakiravata vitanta Variqavano variaro. Noravauvo, are tiriara, Nena maaqaini oru vairaqe te ai koqema amitaarirara are koqemakera variqira vuane, tianarave. 10 Oho, te kia koqe vaiinti vaurara are ti nena kaiqa vaiinti koqema timitera kia ti qaqira kaanarave. Haaru te maihai Iotani Namari taqa vare vuavauna entara te kauruqai tuata vare vuavaunarave. Are ti kahaqiaravera te vihai aniha taara anku hampata anuro.

11 Ti vakaara Isora kauquqihaira ti antuara timitaanerama te ai aarauro. Oho, viva anintero kia tiqai hariraitiro, viva ti vainti nahentivata ntaihama kaantorave ti, te qetehama vauro. 12 Are haaru tiriara tihara, Te ai koqema amitaarirara are koqema kera vairamanta are kuvuarama teraukavata airiqamavi nora namari auvahini vai nuqara voqaara airitahaa vaivarave tianarave, tiro.

13 Iekopiva minti tivakero vaitero vira qararaa himpiro nai quaranavuqihairo vonavu rairakero Isora maantimakero amitero: 14 Memeraa nahe 200, memeraa qora 20navu, sipisipi nahe 200, sipisipi qora 20navu, 15 kameri nahe nai naati vataakero 30navu, purumakau nahe 40navu, qora 10navu, donki nahe 20navu, qora 10navu rairakero amitora.

16 Mintima kero vo quara vo quara rairakero voqaa voqaa vatero, nai kaiqa vaiinti vo atitero tiharo, Are naane maanavuka varera vuru Isora amiane, tivakero, qaiqaa kaiqa vaiinti vo atitero tiharo, Are vira naantiara maanavuka varera vuru Isora amiane, tivakero qaiqaa kaiqa vaiinti vo atitero tiharo, Are maanavuka varera vuru Isora amiane, tivakero minti tivaqiro viharo nai kaiqa vaiinti vohaiqa vohaiqa nititomanta ekaa vinavuka quara vare vuru Isora amireka vura.

17 Iekopiva vika nititeharo avuni atito vaintirara tiharo, Are viraro Isova ani ai vitakero ariara, Tara kaiqa vaiintivanove? Are taini virevae aniaro? Are tara quarae ruhaaqi varera ani variaro? tirara 18 are nai mintima tiva amiane, Ai kaiqa vaiinti Iekopiva irave. Iekopiva ti tititaimanta te vi haikara vare vuru vira nora vaiinti Isora amirerave. Iekopiva tinavu naantiaraini ani vaivo. Minti tivakerama Isora tiva amiane, tiro.

19 Minti tivakero Iekopiva vo vaiinti vo vaiinti nititero vikaravata tiharo, Nevata Isora oru vitake vohaa uvaqaima Isorara tiate. 20 Ne kiama tauruke tiha, Ai kaiqa vaiinti Iekopiva tinavu naantiaraini ani vaivo, tiate, tiro. Iekopiva minti tivakero nai irikero tiharo, Te vo quara vo quara naane Isora amiariraro vira arara vaahaarire. Mintiraqe vira naantiara te oru vira vita kaariraro viva quqaae tiriara quahaanarove? tiro. 21 Minti tivakero Iekopiva quaranavu naane avuni vara kero nai kia viraitiro, mini vaura.

Iekopiva enseli vontiro raqura

22 Iekopiva mini vaiharo vohaa vi entara entaqi himpiro nai naatatantavata, nai naata kaiqa nahentitantavata, nai maaqu 11navuvata, ntita varero Jaboku Namari taqa varero 23 vika hini mantaraini ntita vuru kero, viraqaahairo viva orurantero ekaa nai airaira namari hini mantaraini vuru kaate tumanta vuru kovaro 24 viva nariaraa hini mantaraini vaura.

Iekopiva mini vauvaro ˻naaruvaihainaa˼ vaiinti vovano oruntero Iekopira ravaaqavu tuateharo vikantiro raquqiro viviro aatita kora.
25 Raquqiro viharo vi vaiintiva tavovaro viva kia ho Iekopira aatara kaarirava vauvaro viva vira onkerura vuhaari ntuva kovaro Iekopiraauka/auika vuhaari nkaqu vuvaro aiha vuvaro vaura. 26 Mintuvaro vi vaiintiva Iekopirara tiharo, Ho aatitama vivo. Ti tuta kaane, tuvaro Iekopiva aqao tiro, Are nena kauqu tuaherakera ti koqema timitairaqe te ai tuta kaare, tiro.

27 Minti tuvaro vaiinti viva Iekopirara tiharo, Ho nena autu ntaane, tuvaro Iekopiva tiharo, Te Iekopikave, tuvaro 28 vaiinti viva tiharo, Kia qaiqaavata Iekopirave tiane. Are Kotiravata vaiintivata raquqira vihara aatara kaanarara ti, te ariaraIsarerirave – Kotikantiro Raqi Vaivave tirerave, tiro.

29 Minti tuvaro Iekopiva virara tiharo, Are nena autu ntaane, tuvaro viva aqao tiro, Nantiharae ti hutuara iraaro? tivakero kia nai autu vira tiva amiraitiro, nai kauqu tuaherakero Iekopira koqema amitero 30 vuvaro Iekopiva tiharo, Te Kotira viri tave vauraro ti vehakuma timitaimanta kia te qutu viraiti qaqi vaunarara ti, te maa vatara autu ntehaPenierive – Kotira Virive turo, tiro.

31 Minti tivakero Iekopiva Penieri mini kero aaraini vi vauvaro kuari uruntovaro viraauka/auika ntuva kora kaara aiha vuvaro rentuqaa rentuqaamaqiro vura. 32 Iekopiraauka/auika ntuva korara ti, maa entara Isareri vatanaaka mati nehaauka/auika tataaqa vai matira kia naara.

Copyright information for `TBG