Genesis 44

Iohepiva qaiqaa vika avateharo tavora

Vika kara novaro viraqaahairo Iohepiva nai kaiqa vaiinti naavuqaa raqikura tiva amiro tiharo, Kara varera vika utaqi ntuva mpiqakera nimitera, nái vare ani monuravata nái utaqi qaqi ntuva nimitaane. Mintima kera oru tisilvaa kaapu koqera varera muntu vika qata vitihainaara utaqi nái monu vataakera ntuva amitaane, tiro. Minti tuvaro viva Iohepiva tunte ura.

Ho vira qararaa vaaka toqaqi vika nititomanta Iohepira qata vakaukavara nái donki hampata nái maaqaini vireka vurama.

Vika kia niaraiqamake aaraini vuvaro Iohepiva nai naavuqaa raqiku vaiintirara tiharo, Kantera vi vaiintinavuka avataqira vuane. Vika aaqanto oruntera vikara mintima tiane: Ti nora vaiintivano ni koqema nimitaimanta ne nantihae nai qoraiqama amitaavo? Ne nantihae ti nora vaiintikaapu koqera muara vare aniavo? Viva vikaapuraqihairo namari ne vairave. Viva vikaapuraqohairo naantiara qovaraiqiaina haikara tave vairave. Ne mintihama qora kaiqama varaavo, tiane, tiro.

Iohepiva minti tivakero vira atitovaro vira kaiqa vaiintivano kantero vika oru ntitakero vi uvara tumanta vika aqao ti, Nantiharae are tinavuara minti tiaro? Tenavu kiama virakaapu muara vare anuro. Tota tenavu Kenaanini orunte, tentanavu utaqihai monu ranta kaavaunara, vi monura qaqi nai amunarave. Tenavu minturaukara ti, kiama ai nora vaiinti naavuqihai vo haikavata muara varaainarave. Are rantaqira vihara tavairaro tinavuqihairo vo vaiinti utaqi vikaapuva vairera, vi vaiintira arukera tinavuvata rumpa tairaqe tenavu ai nora vaiinti vira qumina kaiqa vaiinti variare, ti.

10 Vika minti tuvaro Iohepira kaiqa vaiintivano tiharo, Hove.Kaapu muara varero anina vaiintira, viraqaima te rumpa kararave. Ne hininavu homa nenta maaqaini qaqi vivarave, tumanta 11 vika ekaa nái uta vataini vaavi ke, no rumpatora qantuke vatovaro 12 Iohepira kaiqa vaiintivano avuni vika vakaara utaqihairo aitutumaqiro viro, muntu vitihainaaraqaa kora. Viva vika qata Benaminira vitihainaara utaqihairokaapu vira ranta kora.

13 Vika tavovaro nái qata utaqikaapuvano vaumanta vika nái utavaaqa qunahi qaanahimake, voqamake qeteha nái kara ntuvato utanavura vara vaari nái donkiqaa rumpate, anirante vatukaini vurama.

14 Iohepiva nai naavuqi qaqi vauvaro Iutaava nai qata vakaukavara hampata orunte vata kanta hiqintivi vauvaro 15 Iohepiva vikara tiharo, Ne nana okarae ti vara timitaavo? Ne kiae iriavo? Te hepi kaiqa vareha naantiara qovaraiqiaina haikara tave vauraukama vauro, tiro.

16 Iohepiva minti tuvaro Iutaava tiharo, Oho, tenavu nana uvae tirarave? Nana uvae tenavu tiarirara are vi uvarara quqaave tivakehara tinavuara kia muara varaavo tinarave? Tenavu vaaqu kaiqa varaunara kaara Kotiva tinavu qora kaiqa qovarama kaivaro qoqaa vaivo. Ho tenavu maa entaraqaahai are rumpatena vaiintikama vairarave. Vira utaqihaikaapu rantakaa vaiintiva vivavata, tenavu vira vakaukavaravata, ai qumina kaiqa vaiinti vairerave, tiro.

17 Iutaava minti tuvaro Iohepiva aqao tiro, Kia te ni ekaa rumpa karaiti, vira utaqi tikaapu rantakaa vaiintira, viraqai rumpa taariraro viva maini vaiharo ti qumina kaiqa vaiinti variarire. Ne hini kiaka homa nenta qova vainaini qaqi vivarave, tiro.

18 Iohepiva minti tuvaro Iutaava Iohepira aumanto oruntero virara tiharo, Mpo, nora vaiintio, kairaqe te vo uva ai tiva amiare. Te minti tiarirara are nora autu vataava Pero vaiinti voqaava variarava kia ti titiane. 19 Are tota tinavuara tihara, Ni qova qaqie vaivo? Ni qata vovano vairove? tiaramanta 20 tenavu tiha, Tinavu qova naampaiqama viro qaqima vaivo. Viva naampaiqama viva vaiharo qorainti vainti vo vatatairave. Vira nova vitanta vatatairaqihairo vira vakaava qutu vuvaro vira qatavanoqai qaqi vaivaro vira qora muntukavano virara voqama kero vairave.

21 Tenavu vi uvara ai tiva amurara are tihara, Vi vaintira vita vare aniqe tevata vira tavaare, tiaramanta 22 tenavu ariara tiha, Nora vaiintio, vi vaintiva kia ho nai qora mini kero anianarove. Viva nai qora mini kero anirera, vira qova vaakama qutu vuanarove, tunarave. 23 Tenavu minti turara are tinavuara tihara, Ne kia nenta qata vira vita vare anivera, ne kia ho qaiqaa te iainanaini tuvu kara varevarave, tiaramanta 24 tenavu qaiqaa tentanavu qova vainaini orunte are tiana uvara vira tiva amuraro 25 viva tiharo, Anirante qaiqaa oru kara varaate timanta 26 tenavu virara aqao ti, Kia tenavu tentanavu qata vita vare vuarera, tenavu kia ho vi vaiintiva vainanaini qaiqaa virerave. Tinavu qatavano kia virera, tenavuvata kiama virerave, tunarave.

27 Tenavu minti turaro tinavu qova tinavuara tiharo, Ne iriarave. Ti naata vovano qorainti vainti taaraqanta vata timitairave. 28 Vitantaqihairo vovano tiqaahairo ekaara viro, kia qaiqaa orurantero anumanta te virara oho, qaakau vairivano vira arukero ruqeqaama kaivo tivake kia vira qaiqaavata tavaunarave. 29 Ne maa vaintiravata vita vare vivaro qora haikavano viraqaa qovaraiqirera, vira kaara ti muntuka qoraiqirava ti erera kauki vatauka aruma kaanarove, tirave.

30 Tinavu qova minti tirara ti, te kia vira maaqu vitihainaara vita vare qaiqaa anirante vuariraro ti qova tavairaro viva kia ti hampata vairera, viva vaakama qutu vuanarove. Vira maaqu vitihainaava qaqi vairara tiro, tinavu qova qaqi vaivo. Vira maaquvano qutu viraro vira qovavata kia qaqi vairaitiro, qutuma vuanarove. Tenavu kia vi vaintira vita vare vuarera, vira muntukavano qoraiqirava vira erera kauki vataara aruma kaanarove. 32 Te tenta qorara minti tunarave: Tevano viraqaa raqikiariraro kia qora haikavano viraqaa qovaraiqiarire. Te vira kia nina qaiqaa vita viri amiarera, vi uvava tiqaa ekaa entama varianarove, tunarave. Te tenta qorara minti tunarave.

33 Mpo, nora vaiintio, virara iriharama tiqai rumpa tairaqe te tenta qata vira vatuka vare, maini ai qumina kaiqa vaiinti variariraro ti qata viva nai vakaukavara hampata qaqi vuarire. 34 Te kia vira vita vare vuarera, nantiakee te tenta qova vainaini ho virarave? Mpo, kia ti tititairaqe te tenta qova vainaini orunte vira muntukavano nai maaquara qoraiqinara tavaare, tiro. Iutaava minti tura.

Copyright information for `TBG