Isaiah 54

Ieruharemi vatukavano qaiqaa nora vatuka variainarara tura

Noravano Kotiva mintima tiro: Ieruharemio, arenaahiara/qurura nahenti voqaara variarava himpira ihi tiane.

 • Are kia nahentivano vainti vatareva iharo ke ke tintema kera tiraitira variarava himpira naverai tihara quahaqira vuane.
 • Are vairamanta ai vaintivara airitahaa vaiha, vaatiqaa vai nahentira vira vaintivaravata naataara kerara tira, are quahehara ihi tivaqira vuane.
 • Naantiara ai vaintivara airitahaa vairara tira, are nenaseri naavu voqavata tomaqa kairaro noraiqama vuarire. Kia inaaraiqa tomaqa karaitira, noraiqaakera tomaqa kaanerama turo.
 • Naantiara ai vatukaqi vaika, vika airiqamavi ekaa mantaraini raapamavi vaivarave.
 • Vi entara vika vo vatanaa vo vatanaaka nititama keha, vika vata varevarave.
 • Maa entara nuquhiqamaviro vai vatukara, vi entara vika vi vatukara vi vatukaraqi ani variqi vivarave.
 • Ieruharemio, kia qetaane. Are kiama qaiqaa kaurira haika varenarave. Kiama vovano ai autu qaiqaavata vatainiqama kaanarove.
 • Are haaru qaraaka vatukavano variaramanta ai avutaqi variaka hampi kaiqa varaara kaara are kaurira haika varaanara are vira tauruma kenarave.
 • Navutaaka ani ai avutaqi variaka rumpa vare vuru vo vataini kaavara are ehaara nahenti voqaara nenaraa kia koqema kera varianara, virara are kia qaiqaa irinarave.
 • Ai autukero vataiva vivama vi entara ariqaa raqikianarove. Vira autu Noravano Kotiva ekaa kempuka vataavave.
 • Vaiintivano nai naataqaa koqema kero raqikintema kero, viva ariqaa koqema kero raqikiqiro vuanarove.
 • Isareri Variqavano takuqu kero vaiva, vivama ai ruaruama amitaanarove. Viva ekaa vata maataqaa raqiki vai Variqavama vaivo.
 • Isarerio, qaraaka nahenti vira vaativano qaqira kaira voqaarama ne variavo. Nai vaativano vira qoririma kaivaro vira muntukavano qoraiqivaro noraiqama kero ike mpo tiharo vaintema ke, ne variavo.
 • Ne mintimake variavaro Noravano Kotiva ni Isareri qaiqaa naarama kero tiharo,
 • Mpo, te inaara entaqai ni qaqira kaunarave. Ti muntukavano voqamakero niara vaimantara ti, te qaiqaa ni naaramake ntitarerave.
 • Niara ti arara itaimanta te inaara enta ni tauvaqa utu nimitaunarave. Ho ti muntukavano niara ekaa enta vairara ti, te qaiqaa niara aaqurihama nimitarerave, tiro. Noravano Kotiva ni ruaruama nimite vaiva vi uvara tura.
 • Minti tivakero viva tiharo, Haaru Noaava vai entara te tenta kauqu aiqiqaa aquke tiha, Te kia qaiqaa maa vatara huvura namariqohai qoraiqama karerave, tunarave.
 • Ho vatevata te vohaa qaramake kauqu aiqiqaa aquke tiha, Te kia qaiqaa niara arara itairaqe kia ni qaiqaa nitiha qoraiqama nimitarerave, turo.
10 
 • Ho nora aiqinavanove inaara aiqinavanove rapatutiro tuvirarovata, ti muntukavano niara vairava kia taiqa viraitiro, ekaa entama kempukaiqama kero varianarove.
 • Tenavu vohaa vaiha uva tiva taatauke tiha, Ne naantiara maateraiqamake vaivarave tuna uvara, te kia qaqira karerave, tiro. Noravano Kotiva niara aaqurihama nimite vaiva vi uvara minti tirave turo.
11 

Ieruharemi qaraakaiqama kaainarara tura

 • Noravano Kotiva mintima tiro:
 • Mpo, Ieruharemio, aaronaavano qoraiqama kaintemake, navutaaka ai qoraiqama amitaavara are qoraiqamavi variararo, kia vovanovata ai muntuka kukuqama amitaarirava vairave.
 • Ho te vo enta vo ori vo ori takuqinara varake vataqaa vuqite, viraqohai vi vatukara qaiqaa autu karerave.
12 
 • Te takuqi vaina orira varake viraqohai ai vaantaavura autuke, naare ori voqama kero takuqi vainara varake viraqohai ai vaantaavura uritarakero vainara voqaa voqaa autu amite, voqamake aera aera i vaina orira varake viraqohai vaantaavura qenti autu amitarerave.
13 
 • Ieruharemio, te Noravano Kotika, tentavano ai avutaqi vaika tenta okara numiqeha kahaqiari vika koqemake variqi vivarave.
14 
 • Ho ne avuqavu okara autuqi viha, kempukaiqamake vaivarave.
 • Ne mintiaqi vivaro kia vovanovata ni vara muntuviqama kero ni qoraiqama nimitairaro, kia aatu itaaina haikava niqi qovaraiqiramanta ne koqemake variqi vivarave.
15 
 • Vokika ni hampata raqireka anivera, ne kia tiriara tiha, Viva vika nititaimanta aniavo tiate. Nai taukae ni hampata raqireka anivera, te vika ni kauquqi kaari ne vika naatara kevarave.
16 
 • Auvihehavaa auti varia okarara tave variaka, te vika autuke vatauraukama vauro. Te vi vaiintika avu aato nimi vauramanta vika ihavano voqama kero ite vairaqiaini untake ruqutu keha iqoka paipeve vo auvihehavaave auti variarave.
 • Vika vo vatanaaka vehi autu taiqa kaate ti, te tentavano iqoka vaiinti vika autuke vatauraukama variavo.
17 
 • Te mintimake autuke vataunarara tiro, vika aututaa auvihehavaava kia voqavanovata ni qoraiqama nimitaanarove.
 • Niqaa una uva oqike ti vai vaiintika uvavano kia ho aru vuanarove.
 • Te Noravano Kotika mintimakeha tenta kaiqa vaiinti nahentiqaa koqemake raqiki variari, vika iqoka ho aatarakeha vaivarave, tiro. Noravano Kotiva vi uvara tura.
Copyright information for `TBG