Isaiah 55

Kotiva nai vaiinti nahenti koqema nimi taainarara tura

Noravano Kotiva tiharo, Ne namari naata irauka, ne te unanaini ani namari naate.

 • Ne kia monu vataaka te unanaini ani kia monu aqu kairaiti, qaqi kara varaate.
 • Aniuainivata ˻memeraa˼ naamavata kia koqaa vainara qaqi varaate.
 • Hauri qumina karaqaa nenta monu aqu kevorave. Ne kaiqa vareha varataa monura vi kararaqaa aqu kaivaro, qaqiqai ni antuqa aruantorave.
 • Ne ti uva iriha te tiainante iate. Ne mintihama hiakaa i karara namaqi vivarave.
 • Ne te unanaini ani vaiha aato ti timiqe te uva tiari ne vi uvara irihama koqemake variqi vuate.
 • Ne aniqe te ni hampata uva tiva taatauke vataariraro vi uvava ekaa enta variarire.
 • Ne mintiqe te kauqu aiqiqaa aqukeha ni kaivaqara Devitirara tunantemake, niaravata muntuka vateha ni aaqurihama nimitaare.
 • Ti kempuka tavaate ti, te Devitira noraiqama kauraro viva nora vaiintivano vaiharo, vo vatanaa vo vatanaakaqaa raqikirave.
 • Te Noravano Kotika ni Isareri Variqavano takuquke vaurauka vaihama, te vi entara nivata noraiqama kaariraro ni autuvano nora autu vairamanta ne kia tave vatanaaka naaraimanta, ekaa vika ne inaini kantema anivarave, tiro. Noravano Kotiva vi uvara tura.

Maa entara Nora Kotira aaraate tura

 • Naantiara ne kia ho Nora Kotira ranteva variainarara ti, maa entara viva ni aumanto vairara irihama ne vira aaraate.
 • Ne qora kaiqa vare variaka, ne qora kaiqa qaqirake, kia qaiqaa qora kaiqa varerara aatoqi iriraiti, Noravano Kotiva inaini aniate.
 • Ne mintivaro tinavu Variqa viva ni aaqurihama nimiteharo vaakama ne qora kaiqa vare uvara nunka nimitaanarove.
 • Noravano Kotiva mintima tiro: Tenta aatoqi iri vaurava, kia ne vaiinti nahenti iri variantemakero vairave. Te auti vauna okaravavata kia ne auti varia okarara voqaara vairaitiro, nai vo qarama kero vairave.
 • Vatavano miani vaivaro naaruvavano nai virini vaintema kero, te auti vauna okarava ne auti varia okarara aatarakero nai uritarakero vairave, te aatoqi iri vaurava ne iri variaravata aatarakero uritarakero vairave.
10 
 • Aaquvano ntuva kaivaro kiama aaqu namarivano qumina tuvurantero naaruvaini viraitiro, vi namariva avuni vata putaiqama kaivaro naaho koqema kero qampiqeharo kara vaimanta vaiintivano qantu keha ne variarave. Vika voki karara varake neha, vokira kuvu varakeha uti variarave.
11 
 • Ho aaquvano ntuva kaintema kero, te tiaina uvava kia te iainanaini qumina oturantero uriraitiro, viva avuni te tiainantema kero ianarove. Ti antuqavano mintiakero qovaraiqiane tiarira haikava vi haikavama qovaraiqianarove.
12 
 • Ti uvavano mintiainarara ti, ne naantiara quaheha Babironi kevarave. Vi entara te ni ntitake aniariraro ni muntukavano qihaaqiramanta ne anivarave.
 • Vi entara nora aiqinave, inaara aiqinave, vika ni quahama nimiteha ihi tivarave. Katari vikavata kauqu ruqutiha niara quahevarave.
13 
 • Vate auqu vai haikava qampiqe vairaqaa naantiara toqukeravano koqema kero qampiqaanarove.
 • Vate qumina nimirivano qampiqe vairaqaa naantiara okuvera katari voqaavama qampiaanarove.
 • Ekaa entama vi katariva vi katariva koqemakero vairamanta vaiinti nahenti vi katarika taveha, te Noravano Kotika kempuka kaiqa vara nimitaainarara kia tauru karaiti, vika virara qaqi iriqi vivarave, tiro.
 • Noravano Kotiva minti tura.
Copyright information for `TBG