Isaiah 6

Noravano Kotiva Aisaiaava paropeti kaiqa varaarire tiro vira aarora

King Usiava qutu vu ihiraqi te Nora Kotira tavaunarave. Te tavauraro viva vurura nai Avuhainaara Taintaqaa oquvi vauvaro vira vukai utavaaqavano ekaa Naavu viraqi mpiqa kovaro vaura.

Viva mintimakero taintaqaa vaumanta iha ite vauenselika vira qiataini vaura.Enseli vika vohaiqa vohaiqavano aroka 6navu vatauka vaiha, vika nái aroka taaraqantaqohai nái viri naavumate, qaiqaa taaraqantaqohai nái vaata naavumate, qaiqaa taaraqantaqohai ata vareha ni vaura.

Enselivika nai aare nai aare iha tiha, Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava vaireva, nai takuqivave, nai takuqivave, nai takuqivave.

Vira mpeqa okaravano takuqi vaiva ekaa vata maata mpiqaviro vaivo, tura.

Vika minti tivakeha noraiqaake uva ti vauvaro nora oriqohai Naavu kaqatova qaki qaki uvaro iha muravanovata Naavu viraqi mpiqa vura.

Mintumanta te tiha, Oho, te taiqa vuariravama vaivo. Te qora vaiintivanoma vauro. Ekaa te tenta noqihai ti vauna uvava qora uvaqai vaivaro ti hampata varia vaiinti nahentika ti varia uvavavata qora uvaqaima vaivo.

Mintimantavata, vate te tenta avuqohai tinavu Avuhainaara Nora Kotira ekaa kempuka vataara tavauro,
turaroenseli vikaqihairo vovanoofaataintaqaahairo iha ite vau aurira kotaaqohairo raaqukero varero te unanaini ata varero tuvuntero, iha auri viraqohairo ti noqaa autama kero tiharo, Ho tavaane. Te maaqohai ai no autama kauraro ekaa ariqaa vai uvava taiqama vivo. Are qora kaiqa varaana uvara Kotiva nunka taiqama kaivo, tura.

Minti tumanta te vaiha iruraro Noravanoenselinavu irero tiharo,Te tarae atitaariraro vuanarove? Te tarae vara kaariraro ti uva varero vuanarove? tumanta te tiha, Te maini vauro. Are ti tititairaqe te vuare, turaro Noravano ti tiva timiro tiharo,Maa uvara varera vuru vaiinti nahenti maantima kera tiva nimiane:

  • Ne airi tataa maa uvara irihavata, vira okara kia kankomake irivarave.
  • Ne te Kotika varaaina kaiqara tavehavata, ne kia vi kaiqara okara kankomake tavevarave. tiro.
10 Noravano minti tivakero viva tiriara tiharo,

  • Are vaiinti nahenti avu aato hampiqama kairamanta kia ho iriate. Are vika aato tinta kera, vika avuvata qimpa kairamanta vika popoheha kia ti uva okara kankomake iri tavaate.
  • Hauri vika ti uva okara kankomake iri, nái qora kaiqa varera tiva qovaramake te unanaini aniqe te vika koqema nimitaari vika koqemake vaivorave, tiro.
11 Ho viva minti tumanta te vira ireha tiha, Noravauvo, te vi kaiqara varaqi vi vuru, tairentae taiqa kararave? turaro viva ti tiva timiro tiharo,Are ti uva vika tiva nimiqira viraro ekaa vika vatuka vo vatuka vo vatukavano qoraiqama viraro, vika naaho maatavata qoraiqama viraro, vika naavu vo naavu vo naavu kakupuqama viramanta kia vaiintivanovata viraqi vaivarave. Vi haikava vi haikava qovaraiqina entarama ai kaiqavano taiqaanarove.

12 Te Noravano Kotika ekaa vi vaiinti nahentika nái vatukaqihai nititama kaari vika nái vatuka ke niarainima vivarave. Vika vimanta kiama vaiinti nahenti naka voqavanovata vi vataraqaa vaivarave.

13 Vaiinti nahenti taaraiqa qaqi vaivera, te naantiara vikavata taiqa karerave.

Ho te mintiarirarovata, katari tuqaqihairo aimakau qaiqaa arakero qampiqaintemake, naantiara ti vaiinti nahenti vika qaiqaa qovaramavi airiqamavi vaivarave, tiro.

Noravano Kotiva Aisaiaarara minti tura.

Copyright information for `TBG