Jeremiah 11

Isareri Kotiva uva tiva taatautora raqakora

Noravano Kotiva qaiqaa tiriara tiharo, Te haaru uva tiva taatau taunara vira irira, are Iutaini variakavata Ieruharemiqi variakavata vi uvara tiva nimiane.

Are vika tiva nimira tihara, Isareri Variqa Noravano Kotiva mintima tivo: Vovano te tiva taatau tauna uvara kia iriqiro virera, vi vaiintiva qoraiqama vuanarove.

Nora iha itairaqihai qaqini vara kaantemake, te ni kaivaqaukavara Isipihai ruaruama nimitaunarave. Vi entara te vikara tiha, Ne ti uva iriqi viha, ekaa vi uvara avataqi vivera, te niara tinta vaiinti nahentive tivakeha ni Variqavano vairerave tunarave.

Ne ti uva iriqi vivera, haaru te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha ni kaivaqaukavara Eparahaamirave, Aisaakirave, koqe vata, karavano koqemakero qampiqaina vatara nimirerave tuna uvava vi vauma varianarove. Ho vate maa entara ne Isareri vi vataraqaa variarave, tiro. Viva minti tumanta te tiha, Noravauvo, quqaama tiaro, tunara.

Te minti turaro Noravano Kotiva qaiqaa tiriara tiharo, Are Iutaini vo vatuka vo vatukaini oruntera, Ieruharemiqi vi ani varia aarantuna oruntera, vaiinti nahenti tiva nimihara tiane: Te tiva taatau tauna uvara ne iriha vi uvara vi uvara avataqi vuate.

Te ni kaivaqaukavara Isipihai ntite anuna entara te vikara tiha, Rauriha variate. Ne ti uva kia avataqi vivorave tunarave. Vi entaraqaahai te ni Isareriara qaiqaa qaiqaa ti uva avataqi vuate tivaqi ani vaunarave.

Te vikara minti turamanta vika kia ti uva avataqi viraiti, vika kia nái aato ti timiraiti, vika kempukaiqamake nái avu aatoqi qora kaiqa varera viraqai avataqi vuarave. Te vika hampata uva tiva taatauke vataunara raqakaara kaara, te vika tota tunantemake te vika qaiqaa qaiqaa ntaihama kaunarave, tiro.

Noravano Kotiva tiriara qaiqaa tiharo, Te iruramanta Iutaini variakavata Ieruharemiqi variakavata uva tiva taatauke tiha, Tenavu kia Kotira vevaaraini vairerave tiarave.

10 Vika ti qaqirake nái kaivaqaukavara qora kaiqa varaara qaiqaa vare variavo. Vika kaivaqaukavara kia ti uva iriantemake, vikavata kia ti uva irireka auti vaiha, una variqa, vo variqa vo variqa quahama nimite variavo. Te vika kaivaqauka hampata vohaa uva tiva taatauke vataunara Isarerivata Iutaavata raqa kaarave.

11 Vira kaara te Noravano Kotika tiha, Te vikaqaa qora enta qovarama kaariramanta vika kia ho ruqemake vivarave. Vika tiriara ike mpo tiqevata, te kia vika uva irirerave.

12 Iutaini vo vatuka vo vatukaqi variakavata, Ieruharemiqi variakavata, qora entavano qovaraiqina entaraqaa oru náiofaa autu nimite varia variqaukara ike mpo tiha tinavu kahaqiate timantavata, vi haikauka kia ho vika kahaqivarave.

13 Oho, Iutaa vataini airi vatuka vaintemake, ni una variqa airitahaa variarave. Ieruharemiqi airi aara vaintemake, ne airiofaa tainta autuke, te vaaqu haikave tuna variqara Baaliraofaa iha quara amite variarave.

14 Ieremaiao, kia maa vaiinti nahentikara irihara ti haaraane. Kia mpo ike tihara tiriara vika aaqurihama nimitaane tiane. Nora maaravano qovaraiqina entara vika ti haaraiqe te vika uva kia irirarave. tiro.

15 Minti tivakero Noravano Kotiva Iutaini variakara tiharo, Oho, ti muntukavano vai vaiinti nahentika qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vareha, nantihae ne ti Naavuqiofaa autireka vi variavo?Ofaamati vivae ni kahaqiraqe te kia ni ntaihararave? Aqao, kiave. Te tavauramanta ne quahakema qora kaiqa vare variavo.

16 Haaru te niara koqeorivi katarivano airi tava iraira voqaara variavo tunarave. Ho vate te vi katarira iha quara kaariraro ihavano noraiqaakero iteharo taku takaa tiharo kanta kaara ekaa ita kairaro kinta kaantama vuanarove.

17 Te Noravano Kotika ekaa kempuka vatauka ni maa vataraqaa ututaunarave. Ne Isarerivata Iutaavata qora okara avataqi viha Baaliraofaa iha quara amitaara kaara, ti voqamakero arara itaimanta te niqaa uva vate tiha, Qora entavano niqaa qovaraiqianarove, turo, tiro.

Vokuka Ieremaiaara arukareka auti vaura

18 Noravano Kotiva tiriara tiharo, Raurihara variane. Vokiaka ai arukerara nai tiva ami nai tiva ami i variavo, tura.

19 Vaiintivano sipisipi naati arukareva kantaruma varaintemake, ti navutaaka ti arukareka auti variarara te kia kankomake irunarave. Vika tiha, Vaiintivano katari tava irataira hampata tuqu kaintemake, kaiqenavu vira vaaka arukaari vaiinti nahenti vira autu tauruke kia qaiqaavata virara iritaate, tura.

20 Vika minti tumanta te Kotira aareha tiha, Noravauvo, are ekaa kempuka vataavave. Are avuqavuqama kera vaiinti uva rahe variaravave. Are vaiinti nahenti avu aatoqi vai uvara avatama kera tave variaravave. Are tiqaa vuntu kehara vika qoraiqama nimitaane ti, te ai kauquqi vi vaiintika vatauro.

21 Anatoti vatukaqihainauka ti arukaataa imanta vika tiriara tiha, Are qaiqaa qaiqaa Nora Kotira autuqaa uva tirera, tenavu tentanavu kauquqohai ai arukarerave tiarave, ti.

22 Te Kotira aareha minti turaro Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava tiharo, Vika minti ti variara kaara, iqoka paipevano vika qaraaka vaiinti arukaanarove. Vika maaqu raavura narara variqi vivi, vuru qutu vivarave.

23 Te vika ntaiharera vo enta kaama taunarave. Vi entava qovaraiqira kia Anatotihainaaka vovanovata qaqi vairamanta vika ekaama qutu vivarave, tiro.

Copyright information for `TBG