Jeremiah 13

Noravano Ieremaiaarara oru tavuna varaane tura

Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are oru koqaa aqukera tavuna vo varera tavaarana rumpataane. Vi tavunara kia namariqi hiqaane, tivera te viva tuntemake tavuna vira varake tavaarana rumpataunara.

Te minturaro Noravano Kotiva qaiqaa tiriara tiharo, Are tavuna nena tavaarana rumpataanara varera vuru Perataini ori ntoma viro vairaqi kukeqa taane, tumanta, te viva tuntemake vuru kukeqa taunara.

Ho airi enta aitarovaro Noravano Kotiva qaiqaa tiriara tiharo, Himpira anirantera Perataini oru tavuna kukeqa taanara varaane, tumanta te Perataini oru vata quvike tavuna kukeqa taunara varake tavauraro tavuna viva anomakero qoraiqama vumanta, te kia ho vira qaiqaa rumpa taarirava vaura.

Mintima vauvaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, Vira voqaantemake, Iutaave Ieruharemiqi variakave, nái nora autuara quahe variara te qoraiqama karerave.

10 Maa vaiinti nahentika qora kaiqa vare variaka vaiha, kia ti uva iriataa imanta kia iriarave. Vika nái avu aato kempukaiqamake taataute, una variqa avataqi viha vika nutu tuaherake variarave. Ho vika maa tavunava quminaiqama vintemake, vikavata quminaiqama vivarave.

11 Vaiintivano tavuna nai tavaarana rumpa taintemake, te Isarerivata Iutaavata tenta tataaqa rumpa taunarave. Te vikara tiha, Vika ti vaiinti nahenti vaiha ti hutu tuaherake ti autu noraiqama kaate turamantavata, vika kia ti uva iriataa imanta kia iriarave, tiro.

Vataqohai aututaa taverara tura

12 Noravano Kotiva tiriara tiharo, Ieremaiao, Isareri mintima tiva nimiane:

Neuaini varake ekaa vira qihiare taveraqiuaini qihiake mpiqa kaataarave, tiane. Are minti tiramanta vika ariara tiha, Eqaane, tenavu vi okarara kankomake irunarave, tivarave.

13 Vika minti tivara are vika tiva nimira tihara, Noravano Kotiva mintima tivo:

Te ekaa maa vataraqaa variaka, avuhainauka Devitiva kuvuarama taikave, ti Kotika kaiqa vara timite variakave, paropeti vaiintive, ekaa Ieruharemiqi variakave, te tenta arara itaiuainira ekaa vika vikaqi qihia aqu kaari vika vueraiqama vivarave.

14 Vaiintivano tave varakero vo taveqaa rukavu kaintemake, te vika noka qokave vaintairave rukavu raakavuma karerave. Te kia vika aaqurihama nimitaraiti, kia vikara ike mpo tiraiti, te vika vehi autu taiqa karerave, tiro.

Navutaaka Iutaini vauka rumpa vare vuru korara tura

15 Viva minti tumanta te tiha, Iutaa vaiinti nahentio, nenta autu vataini ke, Noravano Kotiva vi uvara tira koqemake aato vateha iriate.

16 Konkira arina entava qovaraiqira ne aiqinaini viha kuntavaivai iarorave ti, ne Nora Kotira nenta Variqa autu noraiqama kaate. Ne aatitaaina entara veka vaivarovata, viva vi entara tuqantaa kairaro anomakero konkira arina entava qovarama vuanarove.

17 Ne Kotira uva kia irivera, te kukeqavi vaiha, ne nentara noraiqaake iriha nenta mahuta ti variara kaara niara iqi rata nimitarerave. Navutaaka Noravano Kotiva i vaiinti nahentika rumpa varera kaara ti muntuka qoraiqiraqe te iqi rate variariraro auquruvano noraiqaakero ntaanarove, ti.

18 Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are avuhainaa vaiintiara tiraro viva nai nokantiro náitanta avuhainaa tainta ke tuvuate. Vitanta avuhainaa tovaqavano vitanta qiataqaahairo hiqintiramanta ˻vitanta kia qaiqaa Iutaaqaa raqikivarave˼, tiro.

19 Noravano minti tumanta te tiha, Iutaa vatasauti mantara Nekevini navutaaka ekaa vatuka ututuma taamanta ekaa vaantaavura qentinavu tintaviro vaivaro kia ho vovano vira qantua kaarirava vairave. Oho, navutaaka ekaa Iutaa rumpa vare vo vataini vuru kevarave.

20 Ieruharemio, tavaane. Navutaakanoti mantaraihai anima variavo. Ai avutaqi varia vaiinti nahentika are vikaqaa koqema kera raqikiataarave. Are nena mahuta tihara, Vika ti vaiinti nahentive tiarauka, vika tantoe variavo?

21 Are vo vatanaakara ti tontive tiarauka, vika ai aatarake kempukaiqamake ariqaa raqikivarave. Vi entara are nana uvae tinarave? Oho, nahentivano vainti vatareva iharo noraiqaakero keke tintema kera, vi entara are noraiqaakera keke tinarave.

22 Are nena irehara tihara, Nana kaarae vi maarava tiqaa qovaraiqivo? tirera, te ai tiva amirerave. Are qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varaanara kaara vika aihikotiqaqini viqu aquke ai qoraiqama amitaarave.

23 Hoe vankora vaata vataava eqara vaata kuqu vuanarove? Hoe qaakaupusi lepativano nai vaata kaakantaarinara nunka kaanarove? Kia hove. Vira voqaantemake, ne qaiqaa qaiqaa qora kaiqa vare variaka kia ho vi kaiqara qaqirake koqe kaiqa varevara.

24 Noravano Kotiva tiharo, Aahara vataihairo uvaivanouiti rapa vara raumpirima kaintemake, te ni vona vona raumpirima karerave. 25 Ne ti tauruke una variqara vika tinavu ho kahaqivarave tiara kaara, te naantiara mintimakeha ni qoraiqama nimitaainarave.

26 Ieruharemio, te Noravano Kotika aihikoti utu rarau vuruvi nina qiataini kaari vika are toka vainara tavaivara are kaurinarave.

27 Ieruharemiqi varia vaiinti nahentikao, ne anomake vaaqu kaiqa varaara te tavaunarave.

Vaiintivano vora naata hampata nireva auti vaintemakeve, ohivano nahe ohi hampata nirevampururu mpururu tintemakeve, ne aiqinainive naahonive una variqa avataqi vi variara te tavaunarave. Oho, Ieruharemiqi variakao, nanti nanti entae ne qaqiqai vi okarara avataqi vivarave? Ne vehi autuvi taiqavi entava aumantoma vaivo, tiro.

Noravano Kotiva minti tura.

Copyright information for `TBG