Jeremiah 15

Iutaini variaka vehi autu taiqa korara tura

Te minti turaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, Mosika Samuerika ti tivuqaa himpite vaiqevata, te kia vitantaro ti, maa vaiinti nahentikara ike mpo tiha aaqurihama nimitararave. Hauri vika ti tivuqaa vaivorave. Nititama kairamanta vuate.

Vika tiha, tenavu tainie vuainarave? tivera, are vika mintima tiva nimiane. Noravano Kotiva niara mintima tivo:

  • Te ni hini kiaka nora rovaraqi qutu vuatera kaama taurauka, ne rovara vare qutu vivarave.
  • Te ni hini kiaka iqokaqi qutu vuatera kaama taurauka, iqokaqi qutu vivarave.
  • Te ni hini kiaka karara aavoqiraqi qutu vuatera kaama taurauka, karara aavoqiraqi qutu vivarave.
  • Navutaaka ni hini kiaka rumpa vare vuru vonaini kaatera ni kaama taurauka, ni rumpa vare vuru vo vataini kevarave.
  • Te ni vehi autu taiqa karera qora haika erakaimaante vara karerave.
  • Te iqoka paipe vara kaariraro ni arukaanarove.
  • Te vairi vara kaarimanta vika ni vaata rarau vuru viri kevarave.
  • Te uviri vara kaarimanta vika ni vaata nevarave.
  • Te aantau vahi vara kaarimanta vikavata ni vaata nama taiqa kevarave.
Hesekiaara maaqu Manaseva Iutaa vataqaa raqiki vaiva Ieruharemiqi vaiharo anomakero qora kaiqa vare vaira kaara, te vika mintimake qoraiqama nimitaari vo vatanaa vo vatanaaka vi uvara irivaro, vika naatu itairamanta vaivarave.

Ieruharemio, tavave ai mpo ike tiva amitaanarove? Tavave ai iqi rata amitaanarove? Tavave ariara iriharo oru ai irero tiharo, Are hoe variaro, kiae ho variaro tianarove?

Are ti qoririma timitehara, qaiqaa qaiqaa ti tauvaqa utu timitaanarave. Vira kaara te tenta kauqu tutuke ai vehi autu taiqa karerave. Are tiriara popohaanarara ti, kia te qaiqaavata ai aaqurihama amitarerave, tiro.

Minti tivakero Noravano Kotiva tiharo, Uvaivano utiharouiti rapa raumpirima kaintemake, te Iutaini vai vatukaraqi variaka ekaa raumpirima karerave. Ne qaqiqai qora okara avataqi vi variara kaara, te ni tenta vaiinti nahentivata, ni vaintivaravata, vehi autu taiqa karerave.

Nora namari auvahini airi nuqa vaira viravata aatarake ni tentoqa nahenti nai airitahaama vaivarave.

Kuari avu qiataqaa uruntairaqe te qaqi kaari ni vehi autu keka vaaka aninte ni Iutaa qaraaka vaiinti arukaimanta, vika nokavara iqi rata nimiteha voqamake qeteha vaivarave.

Navutaaka vira maaqu 7 navu arukaivaro vika nova vi uvara iriro, viva voqamakero aanai aanai tiharo vuakaatauma vuanarove.

Kuari avuvano qiataqaa uru vaiva vaaka aqu vintema kero, viva koqemakero variqiro vuaina entava vaaka taiqa vuanarove. Viva qaqinaahiara/qurura nahenti voqaara variainarara iriraro, vira muntuka qoraiqiraro kauriharo varianarove.

Ne Iutaa vo kiaka qaqi vaika te qaqi kaariraro iqoka paipevano nivata ekaama arukaanarove. Te Noravano Kotika minti turo, tiro.

Ieremaiaava nuntu nauntu tura

10 Oho, koqemama ti nova kia ti vatataataarave. Ekaa maa vatanaaka ti hampata tirori vaiha, ti titi variarave. Te kia voraqi vo haika viqatauraro vovano kia tiqihairo vo haikavata varairave. Mintimantavata ekaa vika tiriara tiha, Kotiva ai qoraiqama amitaarire, ti variarave, ti.

11 Te minti turaro Noravano tiharo, Te ai antua amitaarirara are homa vainarave. Naantiara qora entavanove, nora maaravanove, niqi qovaraiqiraqe te qaqi kaariramanta ai navunaaka ai navutaiqi variaka ariara ike mpo tiha tinavu kahaqiane tivarave, tiro.

12 Minti tivakero Noravano tiharo, Vaiintivano hoeainiqohaivebaraasiqohaive aututaapohira kinta kaanarove? Navutaakanoti mantaraihai aniaka, vika kempuka vaireva,aini voqaara vaikama variavo.

13 Ne maa vataraqaa vona vona qora kaiqa varaara kaara, te navutaaka qaqi kaariramanta vika ani ni airairave, nora monu koqaama taa haikarave, varevarave.

14 Te qaqi kaariramanta navutaaka ni rumpa vare vuru ne kia tavaa vataraqaa kaimanta, ne vika paanaa kaiqa varevarave. Ihavano itaintema kero, ti arara ite vaiva itaqiro viharo ni tatoqa kaanarove, tura.

Ieremaiaava qaiqaa nuntu nauntu tura

15 Noravauvo, te nora maaraqi vaunara are virara irianarave. Are tiriara irihara ti kahaqama timitaane. Ti qoraiqama timite variaka are nái qoraiqama nimitaane. Hauri are vika qihaaqama nimitaira vika ti harukevorave. Te ai uva tiva nimi vaunara kaara vika tiriara qora uva ti variavo. Are virara iritaane.

16 Are nena uva ti tiva timiaramanta te iri, vi uvarara koqe kara voqaarama vaivo tivake ekaa vi uvara koqemake irunarave. Noravauvo, are ekaa kempuka vataava variaramanta te ai vainti vaunarara ti, ai uvavano ti muntuka koqema timitaimanta te quaheha vaunarave.

17 Ai kauquvano tiqaa vaimantara ti, te vaiinti nahenti kara neha quaheha naaraihi varianaini kia oru oquvi vairaiti, te tentaraa kanta oquvi vaiha ti navunaaka qora kaiqa vare variara kaara ti arara itaimanta vaunara.

18 Nantivaroe vaiintivano anturanti vaintema kero, nora maaravano tiqi vaiva qaqi variqiro vi vaivo? Numuaravano kia ho tavantavira voqaara vi maarava qaqi vaivo. Mpo Noravauvo, aruvuhairo namarivano aaharaiqama vintema kera, are kiae qaiqaa ti kahaqinarave? ti.

19 Te minti turaro Noravano Kotiva tiriara tiharo, Are nena nuntu nauntu tinara qaqirakera tiqaa muntuvi vairera, te ai qaqi kaarirara are qaiqaa ti kaiqa vaiintima vainarave.

Are qumina uva tinara qaqirakera koqe uva vaiinti nahenti tiva nimirera, te qaqi kaarirara are qaiqaa ti paropeti vaiintivano vainarave. Hauri are vika vaintema kera vairorave. Qaqi kaira vika ai voqaantemake variate.

20 Te vate ai kempukaiqama kaarirara arebaraasiqohai aututaa vaantaavura voqaara vainarave. Ekaa vika vika ai navutaiqiha kia ho ai aatarake ai vara muntuviqama kevarave. Te tentavano ainti vaiha ai ruaruama amitaainarave.

21 Te qora kaiqa vare variaka kauquqihai ai ruaruama amitarerave. Nái hana vaiinti kia aaqurihama nimite variaka kauquqihai te ai qaqini vara karerave, tiro.

Noravano Kotiva vi uvara tura.

Copyright information for `TBG